Truy cập hiện tại

Đang có 69 khách và không thành viên đang online

Chuyên mục bầu cử

An Giang phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh

(TUAG)- Ngày 31/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử  đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh.

Thông qua phong trào thi đua nhằm nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ của công dân và ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Qua đó kịp thời động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ công tác bầu cử.

Thi đua hoàn thành xuất sắc Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với những nội dung chủ yếu như sau:

Thực hiện tốt việc tuyên truyền, cổ động cho cuộc bầu cử: Bao gồm tuyên truyền trước, trong và sau cuộc bầu cử; Tổ chức tốt việc hiệp thương giới thiệu nhân sự ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra công tác bầu cử; Thực hiện tốt việc hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Thực hiện tốt việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và tương đương (đảm bảo chính xác, đúng thời gian theo Luật định). Các Ban bầu cử, Tổ bầu cử thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công đảm bảo dân chủ, trung thực, đúng Luật định; Thực hiện tốt việc vận động cử tri tham gia đi bầu cử đông đủ, có chất lượng đảm bảo các yêu cầu đã đề ra. Giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử.

Các ngành, các cấp, các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, từ tỉnh đến cơ sở; các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội căn cứ mục đích, yêu cầu, nội dung tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử căn cứ tính chất, nhiệm vụ cụ thể của địa phương, đơn vị được giao với nội dung, chỉ tiêu cụ thể thiết thực tạo ra không khí thi đua sôi nổi góp phần hoàn thành kế hoạch cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có liên quan căn cứ kế hoạch này và điều kiện cụ thể, xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua bảo đảm nội dung, chát lượng và tiến độ; tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm kịp thời và có các hình thức biểu dương khen thưởng phù hợp. Cơ quan Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh (Ban Thi đua khen thưởng) có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp kết quả báo cáo để Uỷ ban nhân dân tỉnh xét khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử theo quy định./.

NGUYỄN HÙNG   
Tiến tới đại hội đảng
Số lần xem các bài viết
19074251