Truy cập hiện tại

Đang có 51 khách và không thành viên đang online

Công tác tổ chức

Tinh gọn bộ máy cấp huyện và cấp xã

(TGAG)- Tỉnh An Giang thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long có sông Tiền và sông Hậu chảy qua, có đường biên giới với chiều dài gần 100 km, giáp hai tỉnh Kandal và Takeo của nước bạn Campuchia.

Tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh là 3.536,76 km². An Giang có 11 đơn vị hành chính (ĐVHC) trực thuộc gồm, 02 thành phố (Long Xuyên, Châu Đốc); 01 thị xã (Tân Châu) và 08 huyện (An Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn, Châu Phú, Châu Thành, Thoại Sơn, Chợ Mới, Phú Tân); trong đó 07 đơn vị loại I và 04 đơn vị loại II. Có 156 ĐVHC cấp xã gồm 21 phường; 16 thị trấn; 119 xã (trong đó có 127 ĐVHC loại I và 29 đơn vị hành chính loại II) và 888 khóm, ấp. Dân số tính từ ngày 01/4/2019 là 1.908.352 người.

An Giang được Chính phủ công nhận 21 xã vùng núi thuộc 2 huyện Tri Tôn (9 xã) và Tịnh Biên (12 xã) và công nhận 06 xã vùng dân tộc đồng bằng.

Thực trạng quy mô ĐVHC của tỉnh tương đối nhỏ, không gian phát triển bị chia cắt, gây ra nhiều khó khăn, cản trở trong công tác lập kế hoạch, quy hoạch dài hạn, định hướng phát triển kinh tế - xã hội; nguồn lực địa phương bị phân tán; tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị ở địa phương lớn; ngân sách nhà nước chi cho hoạt động của bộ máy, xây dựng trụ sở, mua sắm mới trang thiết bị làm việc tăng; đa số các ĐVHC cấp xã thu ngân sách tại địa phương không đủ cân đối chi thường xuyên. Vì vậy, cần thiết phải sắp xếp, tăng quy mô ĐVHC, góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế, nâng cao hiệu quả đầu tư kinh tế - xã hội, hiệu quả, hiệu lực hoạt động hệ thống chính trị, nhất là các ĐVHC cấp xã chưa đạt 50% cả 02 tiêu chuẩn về diện tích và quy mô dân số cần phải sắp xếp.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện và cấp xã và Nghị quyết số 32/NQ-CP, ngày 14/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các Kế hoạch số 173/KH-UBND, ngày 10/4/2019 và tổ chức triển khai các nghị quyết của Trung ương, Kế hoạch số 276/KH-UBND, ngày 23/5/2019 thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh, trong đó nhấn mạnh “Ngoài đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% của cả hai tiêu chuẩn quy mô dân số và diện tích tự nhiên, khuyến khích việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã khác theo yêu cầu của địa phương, khi đảm bảo yếu tố thuận lợi và được đa số nhân dân đồng thuận”.

Sau khi rà soát tình hình thực tế và từ đề xuất kiến nghị của các cấp chính quyền và người dân trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành phương án tổng thể số 388/PA-UBND, ngày 28/6/2019 “Sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã tỉnh An Giang giai đoạn 2019 - 2021”, và đã gửi Bộ Nội vụ xem xét, phê duyệt.

An Giang có 11 ĐVHC cấp huyện, số lượng ĐVHC cấp huyện đạt cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số là 02 huyện: Châu Phú và Thoại Sơn, số lượng ĐVHC cấp huyện chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số là 09 (06 huyện, 02 thành phố, 01 thị xã).

Có 156 ĐVHC cấp xã (21 phường, 16 thị trấn, 119 xã), số lượng ĐVHC cấp xã đạt cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số: 45 (28 xã, 14 phường, 03 thị trấn), số lượng ĐVHC cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số là: 111 (91 xã, 07 phường, 13 thị trấn).

Tỉnh An Giang đưa ra phương án sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2021.
Tại 06 huyện đồng bằng (An Phú, Châu Phú, Châu Thành, Chợ Mới, Phú Tân, Thoại Sơn) và 02 huyện miền núi (Tịnh Biên và Tri Tôn) qua khảo sát đều đạt trên 50% tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích. Riêng đối với huyện Tịnh Biên chưa đạt 50% về diện tích.

Đối với 03 ĐVHC đô thị (thành phố Long Xuyên, Châu Đốc và thị xã Tân Châu) qua khảo sát đều đạt trên 50% tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích. Trong 156 xã, phường, thị trấn, có 35 ĐVHC chưa đạt 50% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên hoặc quy mô dân số (có 34 ĐVHC chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và 01 ĐVHC chưa đạt tiêu chuẩn về dân số), toàn tỉnh không có ĐVHC cấp xã nào không đạt 50% cả 02 tiêu chuẩn.

Từ thực trạng nêu trên, tỉnh An Giang đề nghị Chính phủ cho phép tỉnh không phải sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 do không có ĐVHC cấp huyện, cấp xã nào có 02 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50%, đồng thời chưa có nguyện vọng sắp xếp các đơn vị chưa đạt 01 tiêu chuẩn.

Năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang sẽ tiến hành thực hiện việc sắp xếp 09 ĐVHC cấp huyện và 111 ĐVHC cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn, đảm bảo đến năm 2030 cơ bản hoàn thành việc sắp xếp và tinh gọn bộ máy hành chính theo yêu cầu tại Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 và Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện và cấp xã.


LÊ HUY BÌNH
Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ
__________________________
Bài đăng trên TTCTTT số 8/2019
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
34224310