Truy cập hiện tại

Đang có 269 khách và không thành viên đang online

Công tác tổ chức

Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và chống chạy chức chạy quyền

(TGAG)- Chiều 01/7, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Trong đó, hội nghị tập trung thảo luận về tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, công tác sáp nhập, đề án vị trí việc làm, tinh gọn bộ máy...

Chủ trì Hội nghị đầu cầu Trung ương do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; chủ trì đầu cầu An Giang do đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.


Theo đánh giá của Ban Tổ chức Trung ương, 6 tháng đầu năm 2019, Bộ Chính trị, Ban Bí thư triển khai các đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện các nghị quyết Trung ương (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng. Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Điều lệ Đảng triển khai các đoàn khảo sát công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng phục vụ việc xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIII.

Việc nâng chất công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng theo hướng cụ thể hóa, bổ sung tiêu chí đánh giá, tăng định lượng, giảm định tính, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, sản phẩm cụ thể làm cơ sở đánh giá. Bên cạnh đó, thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh gọn biên chế theo tinh thần Trung ương 6, khóa XII, nhiều địa phương, bộ ngành đã tinh gọn bộ máy, biên chế, triển khai đề án tổ chức gắn vị trí việc làm...

Sáu tháng cuối năm, ngành Tổ chức triển khai đồng bộ 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đặc biệt quan tâm như công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện nâng cao chất lượng quy hoạch cấp ủy làm cơ sở xây dựng nhân sự đáng ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới; kiên trì, kiên quyết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên; có giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả sự chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng, chống chạy chức, chạy quyền. Đẩy mạnh phân cấp trong công tác tổ chức xây dựng Đảng theo nguyên tắc “cấp nào thực hiện, quản lý hiệu quả nhất thì giao cấp đó”, phân  cấp đi đôi xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện và xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của tập thể, cá nhân được phân cấp gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Bên cạnh đó, Trung ương cũng chỉ đạo các cấp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, công tác phòng chống tham nhũng, xây dựng Đảng củng cố đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí chuyên về xây dựng Đảng.

Song Thư
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
32512500