Truy cập hiện tại

Đang có 75 khách và không thành viên đang online

An Giang: Sơ kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018

(TGAG)- Chiều ngày 18-7-2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Vũ Thế Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
 


Với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức - cán bộ, công tác đào tạo cán bộ, đảng viên, công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên mới. Cụ thể trong 6 tháng qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 19-CTr/TU, ngày 19/4/2018 thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện công tác cán bộ thường xuyên 69 trường hợp thuộc diện quản lý (điều động, bổ nhiệm 21; chỉ định cấp ủy viên 21, giới thiệu cán bộ ứng cử 16, nghỉ hưu 11); thực hiện quy trình đề cử nhân sự giới thiệu ứng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016-2021), bổ sung 02 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và bầu bổ sung 01 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020; điều chỉnh chức danh quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 (02 trường hợp),... Tham mưu thực hiện công tác đăng ký, cử đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chiêu sinh của Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Đề án 165, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các Học viện Chính trị Khu vực II, Khu vực IV, Trường Quân sự Quân khu 9... Xem xét đề nghị tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2 và 19/5 năm 2018 cho 554 đảng viên. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chính sách cán bộ, phát triển đảng viên mới luôn được quan tâm. Ngoài ra, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên; quan tâm cải tiến phương pháp, lề lối làm việc, đảm bảo được các yêu cầu nhiệm vụ đề ra.Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Thế Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, công tác Tổ chức xây dựng Đảng làm tốt việc tham mưu tổ chức về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý 2015-2020 và 2016-2021; quan tâm xây dựng Quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; Quy định về luân chuyển cán bộ; Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu cấp ủy đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Kế hoạch tổ chức thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng, cấp sở; quan tâm hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ làm công tác tổ chức Đảng, công tác xây dựng Đảng cần nghiên cứu nắm vững Điều lệ Đảng từ đó nâng cao vai trò tham mưu với cấp ủy; làm tốt công tác cán bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên và chuyển đảng chính thức,../.

Trúc Quỳnh
Số lần xem các bài viết
8703228