Truy cập hiện tại

Đang có 525 khách và không thành viên đang online

Công tác tổ chức

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng phát huy truyền thống vẻ vang

(TGAG)- Công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn liền với sự ra đời và trưởng thành của Đảng ta. Ngày 14/10/1930, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng tại Hương Cảng đã thông qua Điều lệ Đảng “... Trung ương chiểu theo các việc mà lập ra các bộ như Bộ Tổ chức, Bộ Tuyên truyền, Bộ Công nhân vận động...”. Do đó, ngày 14/10/1930 được xem là ngày thành lập Bộ Tổ chức và Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX đã chính thức chọn ngày 14/10 hằng năm làm ngày truyền thống của ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Ở thời kỳ đầu, công tác xây dựng Đảng chủ yếu là tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia các phong trào đấu tranh với các hình thức và khẩu hiệu khác nhau để giác ngộ, lựa chọn những quần chúng ưu tú vào Đảng. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, công tác tổ chức xây dựng Đảng tập trung làm nhiệm vụ bảo vệ chính quyền, phát triển Đảng, phát triển mặt trận và các đoàn thể cứu quốc, gấp rút đào tạo đội ngũ cán bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể và lực lượng vũ trang để bảo vệ chính quyền còn non trẻ. Thời kỳ xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, công tác tổ chức xây dựng Đảng tập trung vào việc xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, tập trung khôi phục kinh tế, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ quản lý kinh tế, cán bộ cho Cách mạng miền Nam. Bước vào thời kỳ đổi mới, công tác tổ chức của Đảng đã nhanh chóng giải quyết hàng loạt các vấn đề: xây dựng và củng cố hệ thống chính trị thống nhất trong cả nước; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng. Công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác Tổ chức xây dựng Đảng nói riêng được sự quan tâm đặc biệt của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức xây dựng Đảng; các nghị quyết Trung ương 3 (khóa VII); Nghị quyết Trung ương 3, Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), Nghị quyết Trung ương 7 (khóa VIII); Kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa IX); Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng Đảng, là một chặng đường đổi mới cả về nội dung và cách làm. Nhiều chủ trương, quan điểm, giải pháp lớn về công tác cán bộ được thể chế hóa, cụ thể hóa thành các quy định, quy chế, hướng dẫn để thực hiện, đạt nhiều chuyển biến tích cực và có hiệu quả trong thực tiễn, đây là những định hướng quan trọng đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong những năm qua, ngành Tổ chức xây dựng đảng tỉnh An Giang đã năng động, sáng tạo, bám sát đường lối của Đảng chủ động nghiên cứu, đề xuất tham mưu với cấp ủy cụ thể hóa thành các chỉ thị, nghị quyết, quyết định phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Nổi bật là đã chủ động tham mưu với cấp ủy tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tham mưu đổi mới các khâu của công tác tổ chức cán bộ, nhất là việc đổi mới nội dung, quy trình đánh giá cán bộ theo hướng mở rộng dân chủ; đổi mới công tác quy hoạch cán bộ theo phương châm “mở” và “động”, khắc phục tình trạng khép kín và thứ bậc trong quy hoạch cán bộ, tạo nền tảng cho quy hoạch cán bộ. Đồng thời, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp còn làm tốt công tác tham mưu củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; làm tốt công tác quản lý, phân công nhiệm vụ và phát triển đảng viên mới. Đặc biệt trong năm 2015, đất nước và tỉnh An Giang bước vào sự kiện quan trọng là Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động, tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp chỉ đạo thành công đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; năm 2016 tham mưu tốt công tác nhân sự để Tỉnh ủy chỉ đạo thành công bầu cử Hội đồng nhân dân 3 cấp; năm 2017, hướng dẫn các đơn vị tổ chức đại hội chi bộ dưới cơ sở gắn với bầu cử trưởng, phó khóm ấp. Ngoài ra, ngành còn tham mưu tốt công tác nhân sự Đại hội của các hội đoàn thể chính trị - xã hội.

Với những thành tích đã đạt được, Ban Tổ chức Tỉnh ủy vinh dự được Ban Tổ chức Trung ương, Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận, tặng thưởng nhiều danh hiệu, hình thức cao quý. Đối với cá nhân, có nhiều đồng chí được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Chủ tịch nước tặng thưởng Huân lương Lao động Hạng Ba cho 05 cá nhân, đang đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì cho 01 cá nhân.

Đạt được những thành quả trên là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy và sự phối hợp, tạo điều kiện của các ban, ngành, huyện, thị, thành ủy, cũng như sự nỗ lực, phấn đấu, khắc phục khó khăn của đội ngũ làm công tác tổ chức đã giúp cho ngành tổ chức nói chung, Ban Tổ chức Tỉnh ủy nói riêng từng bước trưởng thành về mọi mặt, khẳng định vai trò, vị thế quan trọng trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức, xứng đáng với sự tin cậy của cấp ủy. Các thế hệ cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy qua các thời kỳ đã không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, tích cực học tập, nghiên cứu trau dồi kỹ năng, kinh nghiệm công tác, nâng cao năng lực tham mưu, đổi mới phong cách làm việc, chủ động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu, giúp cấp ủy trong công tác tổ chức xây dựng Đảng góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Phát huy truyền thống vẻ vang, với những thành tích, kinh nghiệm đã đạt được, mỗi cán bộ, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, kinh nghiệm công tác; chú trọng đổi mới nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp. Tiếp tục giữ vững đoàn kết, phát huy trí tuệ, dân chủ, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Đề án Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

Lương Sơn Thịnh


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
31402458