Truy cập hiện tại

Đang có 341 khách và không thành viên đang online

Công tác tổ chức

An Phú quan tâm xây dựng, kiện toàn, sắp xếp các loại hình tổ chức cơ sở đảng

(TUAG)- Đảng bộ huyện An Phú có 57 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc với 4.735 đảng viên. Trong đó có 14 đảng bộ xã, thị trấn; 07 đảng bộ ngành huyện (04 đảng bộ sự nghiệp cộng lập, 01 đảng bộ doanh nghiệp có vốn nhà nước, 01 đảng bộ Công an, 01 đảng bộ Quân sự) và 36 chi bộ ngành; có 195 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở (35 chi bộ trực thuộc đảng bộ ngành huyện và 160 chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn).

Thời gian qua, Huyện ủy luôn quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; kiện toàn và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. An Phú một huyện biên giới với kinh tế nông nghiệp là chủ yếu, có đường biên giới dài hơn 42,5km, giáp 2 tỉnh Kandal, Takeo thuộc Vương quốc Campuchia với 2 cửa khẩu quốc gia (Khánh Bình và Vĩnh Hội Đông), 1 cửa khẩu phụ (Bắc Đai). Diện tích tự nhiên 226,42 km2 (đất sản xuất nông nghiệp 18.629,53 ha), dân số 148.656 người. Toàn huyện có 14 đơn vị hành chính cấp xã (12 xã, 2 thị trấn với 58 ấp; trong đó, có 8 xã, thị trấn biên giới, 5 xã với 5 ấp có đông đồng bào dân tộc Chăm sinh sống).


Huyện ủy An Phú trao quyết định công tác cán bộ 

Trong những năm qua, Đảng bộ huyện An Phú nỗ lực triển khai, tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương, kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy; các chương trình, đề án, văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và các văn bản khác có liên quan đến công tác nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tiếp tục được kiện toàn, nâng chất; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) đạt nhiều kết quả quan trọng.

Để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo theo tinh thần Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xây dựng Kế hoạch số 20-KH/HU. Huyện ủy chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức mở các lớp triển khai, quán triệt nội dung Nghị quyết và các văn bản của Tỉnh ủy, Huyện ủy đến các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn huyện.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từng bước thực hiện việc sáp nhập, giảm cấp phó, giảm cấp trung gian, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy. Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức cơ sở đảng thông qua thực hiện các đề án về đổi mới, sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Qua kiện toàn, sắp xếp đến nay số tổ chức cơ sở đảng giảm từ 58 tổ chức xuống còn 57 tổ chức, số chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở giảm từ 224 chi bộ xuống còn 195 chi bộ. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị được rà soát, bổ sung, hoàn thiện, cơ bản khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp; xác định rõ hơn thẩm quyền, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu. Không những tăng hiệu quả công tác mà việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế đã góp phần tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển.

Trong tổng số 191 chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn đã thực hiện giải thể 31/31, đạt 100%. Sau khi sắp xếp lại các xã, thị trấn còn 160 chi bộ trực thuộc đảng bộ. Trong quá trình thực hiện việc giải thể các chi bộ cơ quan cấp xã, thị trấn và chuyển đảng viên về sinh hoạt ở chi bộ ấp, các đảng ủy cũng đồng thời củng cố các chi ủy, phó bí thư chi bộ và phân công các đồng chí lãnh đạo Hội đồng nhân dân hoặc phó chủ tịch ủy ban nhân dân phụ trách chi bộ công an xã.

 Song song đó, việc thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; chuẩn bị tốt nguồn nhân sự cho đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tổng số cán bộ quy hoạch 125 lượt đồng chí, trình độ đào tạo đại học 109 đồng chí (87.20%), trên đại học 16 đồng chí (12.08%). Cán bộ trẻ dưới 40 tuổi có 49 đồng chí (39.20%), từ 40 - 50 tuổi có 61 đồng chí (48.80%), trên 50 tuổi có 15 đồng chí (12%); cán bộ nữ có có 13 đồng chí (10.40%).

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, tổng số cán bộ quy hoạch 169 lượt đồng chí. Trình độ học vấn: Đại học 144 đồng chí (85.21%), trên đại học 19 đồng chí (14.79%). Trình độ lý luận: Cao cấp, cử nhân chính trị 103 đồng chí (60.95%). Cán bộ trẻ dưới 40 tuổi có 94 đồng chí (55.62%), từ 40 - 50 tuổi có 73 đồng chí (43.20%), trên 50 tuổi có 2 đồng chí (1.18%); cán bộ nữ có có 33 lượt đồng chí (19.53%).

Nhìn chung, những đồng chí được giới thiệu tham gia cấp ủy khóa mới, kể cả cấp huyện và cơ sở đều đạt so với kế hoạch dự kiến, điều này cho thấy nguồn cán bộ được giới thiệu tham gia cấp ủy khóa mới đảm bảo về số lượng, tỷ lệ cán bộ nữ có chiều hướng tăng so với quy hoạch nhiệm kỳ trước. Công tác quy hoạch cán bộ của huyện cơ bản được thực hiện đồng bộ với các khâu trong công tác cán bộ, quản lý cán bộ. Hàng năm, các cấp ủy thực hiện nghiêm việc đề cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng công khai, dân chủ và theo đúng quy định về phân cấp quản lý cán bộ. Cùng với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, việc bố trí, sử dụng, điều động cán bộ trong quy hoạch cũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện hợp lý, nhằm từng bước đưa cán bộ trong quy hoạch vào các vị trí phù hợp với trình độ, năng lực để rèn luyện, thử thách, tạo uy tín chuẩn bị cho việc giới thiệu bầu cử, bổ nhiệm vào các chức danh quy hoạch.

Bên cạnh, những kết quả đạt được, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên còn một số hạn chế, như: Một số tổ chức đảng chậm đổi mới về hình thức tổ chức sinh hoạt chi bộ, nội dung công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa phong phú, việc cập nhật thông tin để bổ sung vào nội dung sinh hoạt chưa kịp thời, chưa thu hút được nhiều đảng viên tham gia học tập, nghiên cứu. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở một số chi bộ trực thuộc vẫn chưa đạt yêu cầu; trong sinh hoạt thiếu tập trung vào những vấn đề trọng tâm của từng giai đoạn.Thời gian tới, huyện tiếp tục sắp xếp, kiện toàn và hoàn thiện mô hình tổ chức của các loại hình tổ chức cơ sở đảng theo hướng đồng bộ, thống nhất với các tổ chức của hệ thống chính trị, vừa tạo được mô hình tổ chức chung trong toàn Đảng bộ, vừa có những mô hình tổ chức phù hợp với những nơi có tính đặc thù. Những tổ chức cơ sở đảng có số lượng đảng viên đông, thì cấp ủy cấp trên trực tiếp xem xét có thể thành lập đảng bộ cơ sở và có các chi bộ trực thuộc; đối với các chi bộ có ít đảng viên mà lĩnh vực chuyên môn có tính chất liên quan sẽ xem xét thành lập đảng bộ khối. Chỉ đạo các cấp ủy, đảng bộ, chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở thực hiện nghiêm túc, có nền nếp chế độ sinh hoạt đảng định kỳ. Nội dung sinh hoạt cần tập trung giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và quyền lợi, trách nhiệm của đảng viên; nâng cao trình độ, nhận thức, tạo điều kiện cho đảng viên thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và các nhiệm vụ được phân công. Thường xuyên liên hệ, kiểm điểm việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, kịp thời nêu gương những đảng viên có thành tích xuất sắc trong các buổi sinh hoạt định kỳ và nhắc nhở, giúp đỡ những đảng viên có thiếu sót hoặc gặp khó khăn. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp, trước hết là người đứng đầu cấp ủy trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Hằng năm, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp phải xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm và tổ chức thực hiện đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện kiểm tra, giám sát, bảo đảm các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện kiểm tra, giám sát luôn xử lý vụ việc một cách đồng bộ, toàn diện. Đổi mới mạnh mẽ phương pháp kiểm tra, giám sát theo hướng chuyên sâu để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ.

Xác định công tác xây dựng, kiện toàn, sắp xếp các loại hình tổ chức cơ sở đảng là nhiệm vụ then chốt, trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, thời gian tới Huyện ủy tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ. Cùng với đó là lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, sắp xếp, tinh gọn mô hình tổ chức đảng phù hợp với quy định chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế địa phương vùng biên giới gắn với việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện An Phú ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Huỳnh Như
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
25057392