Truy cập hiện tại

Đang có 114 khách và không thành viên đang online

Công tác tổ chức

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên

(TUAG)- Sáng ngày 23/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên theo Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và triển khai các văn bản mới của Trung ương liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.Trong năm qua, trên địa bàn tỉnh An Giang triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), giúp cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, đảng viên phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị hàng năm và nghị quyết đại hội đảng các cấp. Mô hình tổ chức cơ sở đảng được sắp xếp, kiện toàn gắn với sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn, hoạt động hiệu quả hơn. Các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở và cán bộ, đảng viên đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc, ý nghĩa tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. Đến nay, Đảng bộ tỉnh có 16 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 330 đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở và 470 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với 65.052 đảng viên.Tổ chức cơ sở đảng kiện toàn, từng bước đảm bảo yêu cầu lãnh đạo toàn diện của đảng ở cơ sở. Công tác kết nạp đảng viên được quan tâm, trong 10 năm đã kết nạp 20.561 đảng viên mới. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở được chăm lo; đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở được trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa, năng lực, trình độ chuyên môn ngày càng tốt hơn; năng lực trình độ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy cơ sở được nâng lên; nhiều cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên được rèn luyện, thử thách thực tiễn công tác, có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu, hoàn thành nhiệm vụ.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy có chuyển biến tích cực; đa số đảng viên được phân công nhiệm vụ, công tác quản lý đảng viên chặt chẽ hơn; nhiều tổ chức cơ sở đảng được giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, dân chủ trong Đảng và trong xã hội được mở rộng hơn. Công tác rà soát, sàng lọc đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi đảng được quan tâm đúng mức.Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nêu rõ, bên cạnh kết quả đạt được thì vẫn còn một số hạn chế như: Công tác phổ biến tuyền truyền các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức đảng và đảng viên của một số cấp ủy có lúc chưa kịp thời, đầy đủ. Một số cấp ủy, chi bộ duy trì chế độ sinh hoạt chưa nghiêm túc, chất lượng sinh hoạt của một số chi bộ còn hạn chế, việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề chưa thường xuyên. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của không ít tổ chức cơ sở đảng còn yếu; chưa đủ sức phát hiện, giải quyết những vấn đề phức tạp xảy ra ở cơ sở. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên. Năng lực, trình độ của một số cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nhiều nơi, chi bộ chưa thể hiện được vai trò hạt nhân chính trị nên Nhân dân chưa thực sự tin tưởng.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh phải tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Đổi mới và thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên. Triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn đảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn mô hình tổ chức cơ sở đảng gắn với việc sắp xếp tinh gọn tổ chức, bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6 (khóa II). Hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ cơ sở xã, phường, thị trấn; mô hình tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị sự nghiệp theo ngành, địa phương một cách hợp lý. Quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên; rà soát, sàng lọc để đưa ngay những người không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở. Rà soát, bổ sung quy hoạch, chuẩn bị tốt nhân sự cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ tiếp theo; xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy, cấp ủy viên, bí thư cấp ủy và cán bộ quy hoạch.

Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, trọng tâm là nâng cao chất lượng ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch công tác hàng năm của cấp ủy. Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi bộ, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong tự phê bình và phê bình nhất là ở cơ quan, đơn vị sự nghiệp và các loại hình doanh nghiệp.

Tổ chức cơ sở đảng phải coi trọng công tác dân vận; nắm chắc tình hình tư tưởng của Nhân dân. Thực hiện nền nếp việc người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp định kỳ tổ chức đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với đảng viên, Nhân dân. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thực hiện tốt việc giải quyết đơn thư, thư phản ánh của Nhân dân đối với tổ chức đảng, đảng viên theo quy định.

Trúc Linh
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26072767