Truy cập hiện tại

Đang có 119 khách và không thành viên đang online

Công tác nội chính

Công tác nội chính năm 2020 phải gắn kết chặt chẽ với công tác tổ chức đại hội đảng các cấp

(TUAG)- Sáng ngày 18/02, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020.

​Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Bá, Vụ Trưởng Vụ công tác phía Nam Ban Nội chính Trung ương, đồng chí Lưu Vĩnh Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị, đồng chí Lê Văn Nưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí là đại diện lãnh đạo: Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các ngành trong khối Nội chính tỉnh, các ban Đảng tỉnh, đại diện thường trực 11 huyện, thị, thành ủy, lãnh đạo văn phòng huyện, thị, thành ủy phụ trách công tác nội chính.Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Minh Phương, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trình bày dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020, với 6 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể gồm: Nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng, nhà nước, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, trước hết là của người đứng đầu;  Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chỉ đạo nghiêm túc việc thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; Thực hiện tốt công tác phòng ngừa; nâng cao sức chiến đấu của các chi, đảng bộ để thường xuyên tự kiểm tra, xây dựng chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; Kiện toàn tổ chức bộ máy, củng cố hoạt động của các cơ quan nội chính, nâng cao năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ làm công tác tổ chức, cán bộ và công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ; tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời những vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; Phát huy vai trò tích cực của báo chí, cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong việc ngăn ngừa tiêu cực, tạo sự đồng thuận và khơi dậy niềm tin, phát huy trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham gia tích cực vào công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Phát huy vai trò của Ban Nội chính Tỉnh ủy trong việc tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận xoay quanh các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trong thời gian tới như các giải pháp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, có hiệu quả những vấn đề về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhất là các vụ việc liên quan đến an ninh biên giới, tôn giáo, nông thôn; các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp trong tỉnh.


Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lưu Vĩnh Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đánh giá năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị rất quan trọng của tỉnh. Ngành Nội chính phải tập trung nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm cuối nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá X, bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp phải gắn kết chặt chẽ với công tác tổ chức đại hội đảng các cấp, góp phần quan trọng vào sự thành công tốt đẹp của đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Để hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong năm 2020, đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan khối Nội chính và các tổ chức chính trị - xã hội cần tập trung thực hiện các nội dung sau:

Triển khai kịp thời những chủ trương, chính sách quan trọng do Trung ương ban hành về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác này. Theo dõi chặt chẽ tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, biên giới, tôn giáo, dân tộc, nhất là an ninh, trật tự trong thời gian qua để chủ động phát hiện sớm các vấn đề nổi lên, phân tích, đánh giá làm rõ nguyên nhân nhằm có giải pháp xử lý hiệu quả, trong đó cần đặc biệt lưu ý giải quyết tốt các vấn đề xã hội mà Nhân dân quan tâm như thiên tai, dịch bệnh, an sinh xã hội.

Lãnh đạo, chỉ đạo việc tăng cường các biện pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm băng nhóm, có tổ chức. Phối hợp tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới, thực hiện tốt công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, kết hợp với bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác phòng ngừa tham nhũng; nâng cao sức chiến đấu của các chi, đảng bộ, thường xuyên tự kiểm tra, không để xảy ra tiêu cực, vi phạm pháp luật. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để phát hiện và xử lí nghiêm minh các vụ việc sai phạm theo quy định của Đảng và Nhà nước; khắc phục tỉnh trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; kiểm tra, thanh tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo nói chung và người đứng đầu nói riêng để tăng cường hơn nữa hiệu quả của công tác này.Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; đồng thời phát huy hiệu quả vai trò của Mặt trận Tổ quốc, Hội đồng nhân dân các cấp, báo chí và Nhân dân trong việc phát hiện, ngăn ngừa tiêu cực, tạo sự đồng thuận và khơi dậy niềm tin, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị tham gia tích cực vào công tác phòng, chống tội phạm, các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật gắn với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Đánh giá sát, đúng những thuận lợi, khó khăn; đề ra các giải pháp để làm tốt hơn nữa công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp và tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nội chính, Tổ giúp việc nội chính cấp huyện. Phối hợp tham mưu thực hiện tốt Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, đặc biệt là giúp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tổ chức tốt các cuộc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân...

Ngọc Hân
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
22451095