Truy cập hiện tại

Đang có 75 khách và không thành viên đang online

Công tác kiểm tra

Quan tâm hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

(TUAG)- Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp luôn nhận thức đúng vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã chủ động tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBKT cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đến tất cả các chi, đảng bộ cơ sở và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành nhiều văn bản về công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền, làm cơ sở cho các cơ quan tham mưu, giúp việc và tổ chức cơ sở đảng trực thuộc căn cứ thực hiện.

Cấp ủy, UBKT các cấp cũng đã tập trung xây dựng quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm với nội dung có trọng tâm, trọng điểm, mở rộng nhiều lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh tiêu cực theo tình hình thực tế tại từng cơ quan, đơn vị. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phụ trách các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, theo dõi, hướng dẫn để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Khối; tổ chức tập huấn về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đối với cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở. Định kỳ hằng quý, 6 tháng, năm, các cấp ủy và UBKT các cấp thực hiện tốt chế độ báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ và UBKT Đảng ủy Khối và cấp trên theo quy định.

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020, cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ Khối kiểm tra chấp hành 545 tổ chức đảng, 16.922 đảng viên; giám sát chuyên đề 522 tổ chức đảng, 8.459 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 15-CT/TU của Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW; Chỉ thị số 01-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên”…

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 32, Điều lệ Đảng, UBKT các cấp kiểm tra 01 tổ chức và 46 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nội dung vi phạm khai man lý lịch, sinh con thứ 3, vi phạm nội quy, quy chế của đơn vị và vi phạm về đạo đức lối sống. Qua đó, kết luận có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 17 đảng viên; kiểm tra 449 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; kiểm tra 1.193 tổ chức đảng và 8.445 đảng viên về công tác thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; giải quyết kịp thời 94 đơn, thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng và đảng viên; giám sát chuyên đề 313 tổ chức đảng và 4.091 đảng viên; thi hành kỷ luật 03 tổ chức đảng (hình thức khiển trách) và 62 đảng viên (khiển trách 39, cảnh cáo 17, cách chức 06) nội dung vi phạm do buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ để cấp dưới vi phạm nội quy, quy chế của đơn vị, biểu hiện gây mất đoàn kết nội bộ, sinh con thứ 3 và không trung thực trong bổ sung lý lịch đảng viên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ Khối vẫn còn những khó khăn, vướng mắc trong triển khai, thực hiện, như: Do tác động của cơ chế thị trường hiện nay, những bất cập, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực nhạy cảm làm nảy sinh những tiêu cực, sai phạm trong một số đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt... Bên cạnh đó, một số tổ chức cơ sở đảng chậm triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đã đề ra, đôi lúc thực hiện còn mang tính đối phó, hồ sơ lưu trữ các cuộc kiểm tra, giám sát không đảm bảo quy định, một số cuộc kiểm tra, giám sát cấp cơ sở hiệu quả thấp; kết luận kiểm tra chưa gắn kết với việc theo dõi, đôn đốc quá trình khắc phục thiếu sót, khuyết điểm được chỉ ra; một vài UBKT cơ sở chưa thực sự thể hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy cũng như việc triển khai các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng.

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại trên, đồng thời tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong toàn Đảng bộ thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như sau:

Một là, chú trọng nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng, nội dung các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Chỉ đạo và hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm có trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng.

Hai là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp về thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước; giám sát việc khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót qua kiểm tra, giám sát trước đó đã chỉ ra.

Ba là, tập trung kiểm tra, giám sát những vấn đề nổi cộm, bức xúc, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, giữ gìn đoàn kết nội bộ; phẩm chất đạo đức, lối sống, tính gương mẫu nêu gương của lãnh đạo, cán bộ chủ chốt và đảng viên.

Bốn là, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của UBKT các cấp; thực hiện toàn diện nhiệm vụ của UBKT các cấp theo quy định của Điều lệ Đảng, nhất là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Thực hiện tốt việc phối hợp giữa UBKT Đảng ủy với các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy Khối. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT và cơ quan UBKT các cấp đảm bảo số lượng và chất lượng; quan tâm xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp thật sự công tâm, khách quan, có trình độ, năng lực, sâu sát thực tiễn, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác.

VÕ THÀNH LỢI
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
25056305