Truy cập hiện tại

Đang có 164 khách và không thành viên đang online

Kỷ niệm 61 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

(TGAG)- Ngày 10/9/1955, Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất tổ chức tại Hà Nội đã quyết định thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) và thông qua Cương lĩnh nhằm đoàn kết mọi lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình trong cả nước để đấu tranh chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Trên cơ sở kế thừa những thành tựu, đóng góp của Mặt trận Việt Minh và Mặt trận Liên Việt trước đây, MTTQVN là điểm mốc đánh dấu giai đoạn phát triển mới của công cuộc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lịch sử 61 năm đã khẳng định, MTTQVN là ngôi nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong giai đoạn hiện nay, MTTQVN có 3 nhiệm vụ xuyên suốt, hết sức quan trọng: (1) khơi dậy và phát huy lòng yêu nước của mỗi người dân Việt Nam, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dựa trên lòng yêu nước và đường lối phát triển đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam; (2) chủ trì, phối hợp tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước hướng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của mỗi địa phương và cả nước; (3) đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện nhiệm vụ trên, trong các năm qua, hệ thống MTTQVN các cấp trong tỉnh đã không ngừng đa dạng các hình thức vận động tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng chính quyền; cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; thể hiện vai trò chủ lực, nòng cốt trong hầu hết các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như: Xây dựng Nông thôn mới; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Quỹ “Vì người nghèo” hằng năm vận động bình quân trên 100 tỷ đồng, cất mới hàng ngàn căn nhà Đại đoàn kết; thăm hỏi, tặng quà, khám chữa bệnh, cứu trợ đồng bào bị thiên tai, hỏa hoạn... góp phần cùng chính quyền trong việc nâng cao cuộc sống của người dân, thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội. Qua đó phát hiện, tuyên dương nhiều gương người tốt, việc tốt; từng bước phát huy có hiệu quả vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nhân dân khi trực tiếp tham gia “sân chơi” chính trị lớn của đất nước thông qua vai trò giám sát và phản biện xã hội.

Bước vào giai đoạn mới, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, đất nước ta còn phải đương đầu với không ít khó khăn, thách thức. Tình hình khu vực và trên thế giới còn diễn biến phức tạp. Trong nước, kinh tế vĩ mô ổn định nhưng chưa vững chắc; tăng trưởng kinh tế chịu tác động tiêu cực bởi diễn biến bất lợi của thời tiết, biến đổi khí hậu và tác động của ô nhiễm môi trường biển; sản xuất nông nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn; sản xuất công nghiệp phục hồi chậm; đời sống nhân dân ở các vùng thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, vùng bị sự cố môi trường biển còn gặp nhiều khó khăn; tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp... Những khó khăn, thách thức trên và những diễn biến trong đời sống nhân dân sẽ gắn liền với những yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của Ủy ban MTTQVN các cấp trong thời gian tới. 

Trước tình hình trên, thiết nghĩ Mặt trận Tổ quốc các cấp cần phải đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, phương thức, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân sao cho phù hợp với trình độ dân trí và đặc điểm tình hình cụ thể của từng giai tầng xã hội. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng trong việc thực hiện quy chế, chương trình phối hợp giữa Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội với chính quyền, lực lượng vũ trang trong công tác dân vận; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động. Đồng thời quan tâm xây dựng lực lượng cốt cán, tập hợp, đoàn kết các cá nhân tiêu biểu và vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp trí tuệ, tài năng cho lợi ích quốc gia, dân tộc và lợi ích của mỗi nhà, mỗi người góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Trong thời gian tới, ngoài những công việc thường xuyên, Mặt trận cần quan tâm thực hiện tốt những nội dung mới trong Chương trình hành động của MTTQVN tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ tỉnh như: Tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; triển khai thực hiện Chương trình “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”; Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế” do Ủy ban Trung ương MTTQVN phát động v.v...

Kỷ niệm 61 năm ngày thành lập MTTQVN cũng là điểm mốc đánh dấu giai đoạn phát triển mới của công cuộc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Những thành tựu đạt được trong tiến trình lịch sử 61 năm MTTQVN sẽ là những điểm nhấn tươi sáng trong trang sử vàng của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam./.

TỪ THANH KHIẾT
Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh


Số lần xem các bài viết
8702591