Truy cập hiện tại

Đang có 229 khách và không thành viên đang online

Công tác dân vận - mặt trận

Đổi mới công tác tuyên truyền trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở An Giang
30-04-2015 | 18:04    (lượt xem:2816)

(TGAG)- Trong những năm qua, việc đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền, vận động  để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới luôn được hệ thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể chính trị - xã hội và các ngành chức năng quan tâm thực hiện và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên để nâng cao hiệu quả hoạt động. Được thể hiện trên một số lĩnh vực sau:
An Giang: 4 năm thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị
20-04-2015 | 08:48    (lượt xem:15845)

(TGAG)- Thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị về ban hành “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”. Ngày 30/7/2010, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Quy chế số 06-QC/TU “Về công tác dân vận trong hệ thống chính trị”. Sau 4 năm tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đã làm chuyển biến tích cực nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới; nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện công tác dân vận.
Giữ vững mối quan hệ máu thịt Đảng - Dân để nâng cao vị thế, vai trò và trách nhiệm cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam
15-04-2015 | 05:35    (lượt xem:2358)

Giữ vững mối quan hệ máu thịt Đảng - Dân để nâng cao vị thế, vai trò và trách nhiệm cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam là một vấn đề rất lớn, hệ trọng và có ý nghĩa về lý luận cũng như thực tiễn trong điều kiện một đảng cầm quyền ở Việt Nam. Giải quyết được vấn đề này sẽ góp phần vào thành công của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Công tác dân vận ở xã An Cư đạt được nhiều kết quả
09-04-2015 | 20:13    (lượt xem:2877)

(TGAG)- An Cư là xã có đông đồng bào dân tộc Khmer, chiếm 78%, toàn xã có 11 chùa Khmer. Địa bàn rộng, phức tạp về tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, mặt bằng dân trí thấp, dân cư sống rải rác trong các phum, sóc, đời sống nhân dân chủ yếu bằng nông nghiệp (trồng trọt và chăn nuôi bò). Số hộ nghèo hằng năm có giảm nhưng vẫn còn ở mức cao, tổng số 503 hộ, chiếm 23% so với số hộ toàn xã, từ đó việc thực hiện công tác dân vận trên địa bàn gặp những khó khăn nhất định. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự điều hành của chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, xã đã tập hợp được quần chúng nhân dân đoàn kết tích cực khai thác có hiệu quả những tiềm năng về đất đai, lao động, tiền vốn để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị trật tự xã hội trên địa bàn.
Tiếp tục quan tâm thực hiện có hiệu quả công tác dân vận
27-03-2015 | 13:30    (lượt xem:3508)

(TGAG)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy Phạm Biên Cương mới đây tại Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25-2-2010 của Bộ Chính trị và Quy chế số 06-QC/TU, ngày 30-7-2010 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Công tác dân vận trong hệ thống chính trị”.
Công tác đối ngoại nhân dân năm 2014 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2015
25-02-2015 | 08:22    (lượt xem:3670)

(TGAG)- Với vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, những năm qua Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quan tâm chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động đối ngoại, kết hợp hài hòa ngoại giao chính trị với ngoại giao kinh tế, văn hóa, nhằm thu hút nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia.
Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang - một năm nhìn lại
15-01-2015 | 20:21    (lượt xem:3208)

(TGAG)- Năm 2014, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò của mình, thông qua các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, quan tâm hướng mạnh về cơ sở, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, huy động mọi nguồn lực chăm lo cho đời sống nhân dân. Một số kết quả nổi bật như:

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18116790