Truy cập hiện tại

Đang có 79 khách và không thành viên đang online

Xây dựng Đảng

Đảng bộ thị xã Tân Châu, với những đột phá trong công tác xây dựng Đảng

(TGAG)- Ngay sau khi bắt tay vào triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI. Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu đã ban hành nhiều văn bản nhằm cụ thể hóa việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tiêu biểu trong năm 2018, đã tập trung lãnh đạo thành công các khâu đột phá về lựa chọn vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết và xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và việc thực hiện Nghị quyết số 18 của Trung ương về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, theo Nghị quyết đề ra.  

Xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt và cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Trong năm 2018, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng thông tin, tuyên truyền, triển khai, quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng ngày càng đi vào chiều sâu, nội dung, hình thức, phương pháp đổi mới, phù hợp với từng cấp, từng ngành, từng đối tượng. Chỉ đạo cấp ủy các cấp thực hiện tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội, chủ động dự báo tình hình, giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, phát sinh; chủ động hơn trong công tác phản tuyên truyền, đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” và các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thị ủy còn lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tại thị xã, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc xây dựng tổ chức bộ máy, quy định chức năng, nhiệm vụ đúng theo các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy; nhất là khâu triển khai, công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, được đảm bảo phát huy dân chủ trong việc phát hiện, giới thiệu nguồn đưa vào quy hoạch.


Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 15, bàn nhiều giải pháp thực hiện các khâu đột phá trong xây dựng Đảng


Đồng chí Huỳnh Quang Ngự, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Tân Châu đánh giá: “Kết quả, trong thực hiện khâu đột phá mang lại, là việc thực hiện các chủ trương của Trung ương, của tỉnh về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở đều được thực hiện nghiêm túc. Công tác lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện kỹ lưỡng, công khai, dân chủ mang tính tập thể và đúng đối tượng, từ đó góp phần làm cho cơ quan, tổ chức vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác điều động, luân chuyển cán bộ đã được cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn, đã góp phần khắc phục tình trạng cục bộ địa phương, đơn vị; quan trọng là thông qua công tác cán bộ đã góp phần tạo điều kiện để rèn luyện, thử thách, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giúp cán bộ cọ xát với thực tiễn, đủ năng lực gánh vác những trọng trách cao hơn và thực sự là những đầu tàu gương mẫu. Đến nay, Ban Thường vụ Thị ủy đã thực hiện mô hình Bí thư đồng thời là trưởng ấp, khóm 100%; mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã – phường đạt 100%; mô hình Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã”.

Rõ nét nhất trong thực hiện khâu đột phá, mà Ban Thường vụ Thị ủy đề ra, là xác định cụ thể việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, là sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng và thực hiện nghiêm các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo. Căn cứ theo đó, các cấp ủy đảng xác định rõ những nội dung đột phá nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là đổi mới phong cách, tác phong gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”.

Đồng chí Huỳnh Quang Ngự cho biết: “Qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian vừa qua, đã xuất hiện một số tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Cụ thể như: Đảng bộ phường Long Thạnh tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân đạt chuẩn phường văn minh đô thị; Ban nhân dân ấp Vĩnh Lợi II thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, làm hàng rào, cột cờ và mắc bóng đèn tuyến lộ Long An – Châu Phòng chiều dài 700m; Trường THCS Long Thạnh thực hiện việc thi đua dạy tốt, học tốt trong năm 2017-2018, đạt danh hiệu xuất sắc, toàn ngành của cấp tỉnh; Ban CHQS phường Long Sơn thực hiện tốt công tác quốc phòng - địa phương,… Về cá nhân, có nhiều tấm gương tham gia tích cực vào các hoạt động an sinh xã hội và hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ khó khăn, xây cầu, hiến đất,  làm đường, mua xe chuyển bệnh, cất nhà từ thiện,…”.  

Kết quả, qua gần 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), những vấn đề trọng tâm, bức xúc mà Ban Thường vụ Thị ủy đã lựa chọn để tập trung giải quyết, đó là sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao bước đầu đã đạt kết quả tốt. Người đứng đầu các cấp ủy đảng đã có sự chuyển biến mạnh mẽ hơn về phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo. Vì thế, tuy năm 2018 tình hình kinh tế xã hội có nhiều khó khăn, bất lợi, nhưng với sự đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ thị xã đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra, nâng cao đời sống nhân dân, không để xảy ra trường hợp người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiêu cực, tham nhũng,  thiếu trách nhiệm với Nhân dân,...


Các cá nhân được UBND tỉnh An Giang tặng bằng khen đạt thành tích xuất trong 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Phát huy những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng, thời gian tới Đảng bộ thị xã Tân Châu tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng bộ thị xã tiếp tục xác định rõ các khâu đột phá, để tập trung thực hiện với một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Cụ thể như: quan tâm đổi mới nội dung, phương thức công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 25 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 13 của Ban Thường vụ Thị ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2021”; đồng thời, đề cao vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong từng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên. Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời. Tiếp tục thực hiện tốt Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương, về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; chấp hành nghiêm các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nêu cao ý thức đấu tranh tự phê bình và phê bình. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với kiểm điểm cá nhân hàng năm. Tập trung thực hiện Kế hoạch số 45 của Ban Thường vụ Thị ủy về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Chương trình hành động số 20 của Tỉnh ủy “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn đơn vị sự nghiệp công lập”; mở rộng bố trí một số chức danh chủ chốt xã - phường không phải là người địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Tân Châu đã nhấn mạnh: “Một giải pháp trọng tâm, mà Nghị quyết Đảng bộ thị xã đặt ra nữa là, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên trong việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm. Thường xuyên theo dõi, bám sát, nắm vững tình hình, diễn biến tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân, nhất là những vấn đề bức xúc, điểm nóng, để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo xử lý ngay từ cơ sở. Tiếp tục phát huy trách nhiệm, đề cao thẩm quyền, xác lập mối quan hệ gắn bó giữa các ngành, các cấp trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn và bảo vệ bí mật của Đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong toàn Đảng bộ. Thực hiện tốt Quy chế chất vấn trong Đảng, vì động cơ xây dựng; nâng cao tính văn hóa trong toàn Đảng bộ; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cấp ủy Đảng”.

Nhiệm vụ đặt ra trong năm 2019 và những năm tiếp theo là hết sức nặng nề, nhưng với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo và tinh thần cách mạng tiến công. Tin chắc rằng, Đảng bộ thị xã Tân Châu sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng thị xã Tân Châu ngày càng phát triển bền vững.

Văn Phô
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26112758