Truy cập hiện tại

Đang có 29 khách và không thành viên đang online

Xây dựng Đảng

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng

(TGAG)- Công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh xem là nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Đảng ủy thường xuyên tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, trong đó tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức đối với cấp ủy, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, cán bộ chủ trì các cấp.Đảng ủy tăng cường quản lý đội ngũ đảng viên và chú trọng công tác bồi dưỡng, phát triển đảng. Từ đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020 đến nay, tổ chức 02 đợt tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho 84 cấp ủy viên cơ sở; hàng năm tỷ lệ đảng viên kết nạp đều đạt chỉ tiêu đề ra. Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức đảng yếu kém; tỷ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt 99,3%. Tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cho 100% cán bộ, đảng viên; sau học tập thực hiện viết thu hoạch và viết cam kết giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy đã gợi ý kiểm điểm đối với 08 tập thể và 19 cá nhân; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình đảm bảo nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết đạt yêu cầu đề ra; sau kiểm điểm, các tổ chức đảng, đảng viên xây dựng kế hoạch khắc phục nghiêm túc những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra.

Để góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy đã tập trung triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên; xây dựng bộ tiêu chí và hướng dẫn cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch, viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu bằng những việc làm, mô hình cụ thể sát với chức trách, nhiệm vụ được giao; chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo Bác trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng để tập thể đảng viên nhận xét, đánh giá, góp ý, rút kinh nghiệm đề ra biện pháp khắc phục, phấn đấu. Đến nay, các cấp ủy đã chỉ đạo xây dựng nhiều phong trào, mô hình, việc làm thiết thực, hiệu quả tiêu biểu như: Phong trào “Bộ đội Biên phòng An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”, các mô hình: “Nâng bước em tới trường”, “Ngôi nhà 100 đồng”, “Heo đất tình thương”, “Hũ gạo tình thương”... Kết quả qua 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đơn vị có 03 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đảng ủy BĐBP tỉnh phối hợp với các huyện, thị, thành phố biên giới ký kết thực hiện tốt quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ biên phòng, xây dựng nền biên phòng toàn dân. Hàng năm, luân phiên tổ chức hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm và lồng ghép sơ kết thực hiện Quyết định số 814-QĐ/TU của Tỉnh ủy An Giang “Quy định tạm thời về trách nhiệm, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ khóm, ấp các xã, phường, thị trấn biên giới”. Giới thiệu 73 đảng viên các đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tại 73 chi bộ ấp biên giới, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng, phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn biên giới.

Trong công tác cán bộ, Đảng ủy đã chủ động rà soát, quy hoạch cán bộ chỉ huy quản lý các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020; quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ BĐBP, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hàng năm thực hiện việc nhận xét, đánh giá, đề bạt, điều động, bổ nhiệm, nâng lương, thăng quân hàm đúng quy chế, quy trình, quy định, đảm bảo dân chủ, khách quan; chú trọng bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chỉ đạo và duy trì công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch hàng năm, tập trung thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy chế, quy định, việc khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp ủy đảng đã kiểm tra, giám sát 16 tổ chức đảng, 839 đảng viên; UBKT Đảng ủy kiểm tra 13 tổ chức đảng và 24 đảng viên; giám sát thường xuyên và chuyên đề đối với 04 tổ chức đảng và 72 đảng viên, qua đó đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế khuyết điểm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.


Để tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây Đảng, thời gian tới, Đảng ủy tập trung thực hiện tốt một số nội dung và biện pháp chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; nêu cao tính nêu gương của cán bộ lãnh đạo chỉ huy; tập trung phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kịp thời phản bác các quan điểm sai trái, phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Hai là, phát huy vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; nâng cao trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp uỷ, chỉ huy. Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ.

Ba là, chỉ đạo thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh với các huyện, thị, thành phố biên giới; phát huy tốt vai trò đảng viên các đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tại các chi bộ khóm, ấp biên giới và đội ngũ cán bộ tăng cường về xã.

Bốn là, làm tốt công tác xây dựng, quy hoạch cấp ủy gắn với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên về mọi mặt, trong đó chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Năm là, tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Chú trọng giám sát cấp ủy viên, cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)./. 

ĐẠI TÁ PHẠM VĂN PHONG
Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh An Giang


Số lần xem các bài viết
9497307