Xây dựng Đảng

Lê-nin và vấn đề xây dựng Đảng

(TGAG)- Lê-nin vị lãnh tụ thiên tài của Cách mạng Nga và phong trào Cách mạng thế giới. Người đã chỉ dạy, không có lý luận cách mạng thì không thể có phong trào cách mạng; chỉ đảng nào có được lý luận tiên phong thì mới làm tròn được vai trò chiến sĩ tiên phong. Đảng phải là đội tiên phong về trí tuệ, lương tâm và danh dự của cách mạng. Bởi vì: “Người ta chỉ có thể trở thành người cộng sản khi biết làm giàu trí óc của mình bằng sự hiểu biết tất cả những kho tàng tri thức mà nhân loại đã tạo ra”.

Những nguyên tắc cơ bản về xây dựng Đảng kiểu mới được V.I.Lê-nin trình bày trong các tác phẩm: “Làm gì?" (3/1902), “Một bước tiến hai bước lùi” (5/1904)... Sau Cách mạng Tháng Mười 1917, V.I.Lê-nin tiếp tục có những cống hiến to lớn trong điều kiện Đảng lãnh đạo Nhà nước, thể hiện trong các tác phẩm: “Nhà nước và cách mạng” (1917), “Những nhiệm vụ trước mắt của chính quyền Xô viết” (1918), “Thà ít là tốt” (1923)...

Các nguyên tắc xây dựng đảng của V.I.Lê-nin bao quát các mặt tổ chức bộ máy Đảng, hoạt động của Đảng và sinh hoạt Đảng. Trong đó quan trọng nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình... Khi trở thành Đảng cầm quyền, cần nhấn mạnh nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Người giải thích, chế độ tập thể lãnh đạo chủ yếu trong việc thảo luận các vấn đề cơ bản, còn “mọi sự thái quá về lãnh đạo tập thể, mọi sự lệch lạc đưa đến tình trạng chậm chạp quan liêu, thiếu tinh thần trách nhiệm mọi sự chuyển biến các cơ quan lãnh đạo tập thể thành chỗ bàn cãi suông, đều là những tai hại rất lớn, cần phải chấm dứt cho bằng được”...

Đi theo con đường của Lê-nin, vượt lên hạn chế của nhiều người cùng thời, Hồ Chí Minh từ rất sớm đã khẳng định: “... muốn cách mệnh thành công thì... phải có đảng vững bền”, “... cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”. Người đã nói một cách mạnh mẽ, dứt khoát: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam. Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lê-nin”.

Một trong vấn đề đặc sắc mà Hồ Chí Minh “hoàn toàn tin theo Lê-nin” là vấn đề nêu gương về đạo đức. Bác tổng kết: “Không phải chỉ thiên tài của Người, mà chính là tính coi khinh sự xa hoa, tinh thần yêu lao động, đời tư trong sáng, nếp sống giản dị, tóm lại là đạo đức vĩ đại và cao đẹp của người thầy, đã ảnh hưởng lớn lao tới các dân tộc châu Á và đã khiến cho trái tim của họ hướng về Người, không gì ngăn cản nổi”.

Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và lãnh đạo cách mạng hơn 86 năm qua, Đảng ta luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, bản chất cách mạng và khoa học. Đảng xứng đáng là đội tiền phong của giai cấp, của dân tộc. Tuy nhiên, hiện tại, công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít hạn chế, khuyết điểm. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của không ít tổ chức đảng còn thấp, thậm chí có nơi mất sức chiến đấu. Công tác tổ chức, cán bộ và quản lý cán bộ, đảng viên còn yếu kém. Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu...

Gần đây, chính do một bộ phận cán bộ, đảng viên “coi khinh lý luận”, thiếu tu dưỡng, rèn luyện; lập trường tư tưởng không vững vàng, hoang mang, dao động trước những tác động từ bên ngoài; sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, hẹp hòi, bị cám dỗ bởi các lợi ích vật chất. Thậm chí không ít trường hợp “quay đầu” phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; đòi thực hiện “đa nguyên, đa đảng”... Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng; là “nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ”.

Vì vậy, hơn lúc nào hết cần phải: “Chú trọng xây dựng Đảng về chính trị”. Phải kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng. Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy phải gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; xác định rõ quan hệ giữa tập thể lãnh đạo với cá nhân phụ trách; quyền hạn đi đôi với trách nhiệm và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa sự lạm quyền, vi phạm kỷ luật, kỷ cương...

Trước yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề của thời kỳ phát triển mới đòi hỏi chúng ta phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng theo đúng tư tưởng của Lê-nin. Thực hiện bằng được mục tiêu : “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”.
LÊ CHÍ THÀNH
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


Số lần xem các bài viết
8647891