Xây dựng Đảng

Đảng cùng đất nước vào xuân

(TGAG)- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trong bối cảnh nước mất, nhà tan! Trước đó, nhiều phong trào đấu tranh chống Pháp với mấy trăm cuộc khởi nghĩa, diễn ra sôi nổi từ Nam chí Bắc. Tất cả đều sáng ngời tinh thần yêu nước. Song đều lâm vào bế tắc và cuối cùng đều thất bại. Đó là sự bế tắc và thất bại về đường lối. Tình hình đen tối như không có đường ra. Nhân dân bị đọa đày, vùi dập: “chim treo trên lửa, cá nằm dưới dao”...

Phan Bội Châu, “bậc anh hùng, vị thiên sứ, đấng xả thân vì độc lập, được 20 triệu con người trong vòng nô lệ tôn sùng”, sau 20 năm xuất dương đầy gian truân, mười mấy năm bị giam lỏng, Cụ đã tự thuật: “Than ôi! Bao nhiêu năm bôn tẩu, mưu tính trăm việc mà không nên một việc gì”, “Than ôi! Lịch sử của tôi là lịch sử một trăm lần thất bại mà không một thành công”... Nhưng cuối đời, Cụ đã nhìn thấy và khẳng định: “May thay! Đương giữa lúc khói đục, mây mù, thình lình mà có một luồng gió xuân thổi tới; đương giữa lúc trời khuya đất ngủ, thình lình mà có một tia thái dương mọc ra, luồng gió xuân ấy, tia thái dương ấy là chủ nghĩa xã hội vậy”.


Xuân Canh Ngọ năm 1930, đất nước chuyển mình, sinh thành nên Đảng ta. Đúng là mùa Xuân thật sự, một mùa Xuân khởi đầu, đặt nền móng vững chắc cho độc lập - tự do - hạnh phúc...

Mùa xuân đó, con chim én mới
Rộn đồng chiêm, chấp chới trời xanh
Đời ta gương vỡ lại lành
Cây khô cây lại đâm cành nở hoa.

“Như đứa trẻ sinh nằm trong cỏ”, được Nhân dân nuôi dưỡng, đùm bọc, che chở, “... yêu Đảng như là yêu con!”. Hơn tám mươi năm qua, Đảng luôn phấn đấu, xứng đáng “là con nòi”; luôn cùng Dân tộc cay đắng - ngọt bùi, trải qua biết bao hy sinh gian khổ; viết tiếp những thiên sử vàng chói lọi! Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Từ ngày mới ra đời... Màu cờ đỏ của Đảng chói lọi như mặt trời mới mọc, xé tan cái màn đen tối, soi đường dẫn lối cho Nhân dân ta vững bước tiến lên con đường thắng lợi”.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta đã làm nên những thắng lợi vô cùng to lớn “lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu”. Việt Nam từ là xứ thuộc địa trở thành một nước độc lập, tự do, tự lực, tự cường; trở thành một nước có quan hệ quốc tế rộng rãi, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Cả dân tộc vững bước tiến cùng thời đại.

Đảng thật vĩ đại! Bởi Đảng chỉ luôn phấn đấu vì lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân. Bác Hồ tổng kết “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”. Trong Di chúc, chuẩn bị đi xa, Người căn dặn: “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Mùa Xuân năm nay, Xuân Bính Thân 2016.

Dưới ánh sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã có nhiều quyết định quan trọng. Trước nhất là quyết tâm “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”. Dựa trên cơ sở đó, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển đất nước nhanh và bền vững, thực hiện thắng lợi mục tiêu cao cả “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Kế thừa truyền thống văn hiến và anh hùng của dân tộc, kế thừa các truyền thống tốt đẹp của các thế hệ tiền bối; lớp lớp đảng viên và cán bộ hôm nay nguyện mãi trung thành với Tổ quốc; phấn đấu mãi mãi xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân./.

LÊ CHÍ THÀNH
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Số lần xem các bài viết
7914215