Truy cập hiện tại

Đang có 154 khách và không thành viên đang online

Xây dựng Đảng

Tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

(TUAG)- Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, thời gian qua các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã tập trung tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với chủ đề “tự soi, tự sửa”. Theo đó, trong các kỳ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị các nội dung chủ yếu về quan điểm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được Đảng ta đề ra trong các kỳ đại hội, hội nghị Trung ương, nhất là từ Hội nghị Trung ương 3 khoá VII năm 1992, Hội nghị Trung ương 6 lần 2, khóa VIII năm 1999, Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII được quan tâm quán triệt, nhất là việc trao đổi, thảo luận làm rõ những nội dung mới của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII.


Kết quả bước đầu cho thấy, trong đợt sinh hoạt chính trị vừa qua, đã giúp cho cán bộ, đảng viên nhận diện đầy đủ và sâu sắc hơn những biểu hiện suy thoái trong nội bộ. Trong đó, hiểu rõ về nội dung tư tưởng chỉ đạo và phạm vi quy mô xây dựng, chỉnh đốn Đảng được mở rộng, không chỉ trong Đảng mà cả hệ thống chính trị; không chỉ đối với đảng viên và các cấp ủy, tổ chức đảng mà còn mở rộng ra cả đối với cán bộ, công chức, viên chức, các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong cả hệ thống chính trị. Bên cạnh đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân - nguồn gốc của tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa “xây” và “chống”, xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; chống là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cấp bách…

Liên hệ với thực tế tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị, các cấp ủy đã tập trung làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục. Đặc biệt, trong kiểm tra chấp hành định kỳ, việc tự kiểm điểm của từng đảng viên đảm bảo các nội dung thực hiện Kết luận số 21-KL/TW. Việc tự phê bình và phê bình được tiến hành nghiêm túc. Qua đó, các đảng viên đã “tự soi, tự sửa”, thẳng thắn nhận diện những tồn tại, hạn chế của mình nhằm khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Đến nay, nhiều địa phương, đơn vị đã triển khai thực hiện việc sinh hoạt ở hầu hết các chi, đảng bộ trực thuộc, điển hình như: Thành ủy Long Xuyên tổ chức 148 cuộc, với 7.524 đảng viên tham dự; Huyện ủy Châu Phú có 48/48 chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt; Huyện ủy Châu Thành tổ chức 64 cuộc với 4.380 đảng viên tham dự…

Ngoài ra, công tác tuyên truyền được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở mở chuyên trang, chuyên mục, kịp thời phản ánh kết quả đợt sinh hoạt chính trị. Báo An Giang đã đăng trên 200 tin, bài phản ánh sự đồng tình, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với việc thực hiện nghị quyết; đề cao tinh thần trách nhiệm trong tự phê bình và phê bình, tính tiên phong, gương mẫu, tính chiến đấu, nói đi đôi với làm, làm kiên quyết…; Tạp chí Thất Sơn thường xuyên đưa tin, đăng tải các tác phẩm phê phán cái xấu, tôn vinh cái đẹp; đoàn thanh niên các cấp đã tổ chức phổ biến Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII đến đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hội viên thông qua sinh hoạt chi đoàn, chi hội định kỳ; hội nghị báo cáo viên, câu lạc bộ Lý luận trẻ, câu lạc bộ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền trên các trang mạng xã hội do Đoàn quản lý; tổ chức hội thi, cuộc thi viết, trắc nghiệm qua website; thi hỏi đáp qua mạng internet… với hơn 2.156 cuộc thu hút hơn 69.140 lượt người tham gia.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế trong triển khai đợt sinh hoạt chính trị lần này như: Việc tổ chức sinh hoạt chính trị còn thiếu đồng bộ giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; một số cấp ủy, tổ chức đảng tại địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thật sự chủ động trong xây dựng kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, còn lúng túng trong việc đưa nội dung sinh hoạt chính trị lồng ghép vào các kỳ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, sinh hoạt cơ quan, đơn vị…

Để đợt sinh hoạt chính trị lần này đạt kết quả thiết thực, trong thời gian tới cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và cán bộ, đảng viên tiếp tục quan tâm thực hiện tốt những yêu cầu, mục tiêu của Trung ương, của tỉnh đã đề ra, trong đó chú trọng các vấn đề: Chủ động tổ chức sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sinh hoạt định kỳ của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể, sinh hoạt cơ quan, đơn vị. Làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nhận thức sâu sắc tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình hiện nay. Qua đó, xác định rõ trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tư cách của người cán bộ, viên chức, người lao động.

Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; triển khai thực hiện kết luận, quy định trên mỗi cương vị công tác tại địa bàn, lĩnh vực do mình phụ trách.

Tùy điều kiện thực tế, các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học về chủ đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với các nội dung liên quan như:  Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá trong thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

TTCTTT số 7-2022
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
31406519