Truy cập hiện tại

Đang có 152 khách và không thành viên đang online

Xây dựng Đảng

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(TUAG)- Đảng bộ tỉnh An Giang hiện có 16 đảng bộ trực thuộc, trong đó, có 11 đảng bộ huyện, thị, thành phố và 04 đảng bộ khối, ngành và 01 đảng bộ được giao quyền cấp trên cơ sở. Có 800 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 470 chi bộ cơ sở và 330 đảng bộ cơ sở. Tổng số 65.119 đảng viên, chiếm 3,42% dân số. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ và chính quyền An Giang đã đặc biệt coi trọng công tác  xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả quan trọng.

Những kết quả tích cực

Việc rèn luyện, phấn đấu và thực hiện cam kết về giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên gắn việc sinh hoạt thường xuyên Chỉ thị 05-CT/TW. Cấp ủy các cấp đã tiếp tục chủ động phối hợp với lãnh đạo chính quyền cùng cấp lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác; trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để bàn biện pháp khắc phục, tạo chuyển biến rõ nét. Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp đã lựa chọn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị được giao vào sinh hoạt hằng tháng, sinh hoạt định kỳ, tiến hành thảo luận, liên hệ thực tiễn, rút ra bài học cho bản thân tập thể gắn kế hoạch phấn đấu nhằm khắc phục khuyết điểm, phát huy những việc tốt, gương điển hình trong cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên hội viên. Qua đó, nhiều cán bộ, đảng viên đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tự giác, hăng hái, tận tụy với công việc, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thực sự là những tấm gương sáng; đặc biệt, các cấp ủy, tổ chức đảng đã kiên quyết xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, hành vi, lối sống, vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương... góp phần phát huy tác dụng cảnh tỉnh, răn đe, đẩy lùi một bước những biểu hiện tiêu cực được Nhân dân đánh giá cao, đồng tình, ủng hộ.Việc tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW. Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được thực hiện nghiêm túc gắn với việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý hằng năm, nhất là những tập thể có thông tin dư luận chưa tốt sẽ được ban thường vụ cấp tỉnh, cấp huyện gợi ý và tiến hành kiểm điểm sâu nhằm ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn rà soát bổ sung và xây dựng chuẩn mực đạo đức phù hợp với nhiệm vụ và quy chế hoạt động và tình hình thực tế với những nội dung thiết thực, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo. Hằng tháng, chi bộ tiến hành kiểm tra chấp hành đảng viên gắn với kiểm tra kết quả thực hiện cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, trên cơ sở đóng góp của từng đảng viên. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực, nhiều cán bộ tự đánh giá, đánh giá đúng về ưu điểm, hạn chế của bản thân, tiếp thu ý kiến đóng góp với tinh thần cầu thị, từ đó đề ra giải pháp để hoàn thiện bản thân; ý kiến phê bình tập trung giúp đồng chí, đồng nghiệp khắc phục hạn chế, sửa chữa sai sót, khiếm khuyết, đóng góp với tinh thần xây dựng chi, đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Mức độ chuyển biến về trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác, trách nhiệm đối với công việc, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, đảng viên; tác động đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Trên cơ sở 07 nội dung nêu gương của Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), hằng năm, các cấp uỷ, tổ chức đảng đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên của cấp mình, với một số nội dung chủ yếu như: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; việc chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng; nói và làm trái với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân; việc giữ gìn đoàn kết nội bộ; về trách nhiệm tiên phong, gương mẫu của cán bộ chủ chốt… Bên cạnh đó, các cấp, các ngành quan tâm xây dựng, bổ sung chuẩn mực đạo đức phù hợp với tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị mình với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện để làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên soi rọi trong sinh hoạt, công tác. Đến nay, việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được phát huy, có nhiều nỗ lực, phấn đấu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ Nhân dân.

Việc lựa chọn vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết và xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị là sự nêu gương cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao gắn với xây dựng và thực hiện nghiêm các quy định, quy chế làm việc (trong đó xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu); đổi mới phương thức, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, lựa chọn vấn đề nổi cộm, trọng tâm, bức xúc để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; phát huy vai trò Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Theo đó, Tỉnh tập trung làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị; quan tâm đúng mức lợi ích nhất là chế độ, chính sách cho cán bộ kiêm nhiệm và cán bộ dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy; đề cao tính tiên phong, gương mẫu của các địa phương, cơ quan, đơn vị, tạo sự lan tỏa tích cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức… để triển khai thực hiện thí điểm mô hình bí thưc cấp ủy đồng thời là Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; sát nhập một số cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn của chính quyền cùng cấp tương đồng về chức năng, nhiệm vụ; thí điểm mô hình quản lý theo ngành dọc ở một số lĩnh vực có điều kiện; đẩy mạnh cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập…

Các cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo có hiệu quả các vấn đề có trọng tâm, bức xúc, nổi cộm, nhất là đối với những lĩnh vực nhạy cảm như: Khiếu nại, tố cáo; giải tỏa, đền bù đất đai; giải quyết thủ tục hành chính ở cơ sở; khai thác khoán sản… kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; xây dựng tác phong dân chủ người đứng đầu trong việc tiếp và đối thoại giải quyết các vấn đề đến quyền lợi và nghĩa vụ của người dân… tạo tâm lý phấn khởi, tin tưởng của Nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, năng lực hoạt động hiệu quả của chính quyền.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn Chỉ thị số 05-CT/TW còn một số hạn chế: Việc đưa nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào sinh hoạt chi bộ chưa thật sự sâu rộng. Vai trò, trách nhiệm nêu gương của một số ít cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ lãnh đạo chủ chốt một số nơi chưa phát huy đúng mức. Việc tự phê bình và phê bình, việc thực hiện cam kết tu dưỡng của đảng viên ở một số nơi chưa có nhiều đổi mới, sáng tạo, thường xuyên hoặc chưa đảm bảo yêu cầu. Công tác kiểm tra, giám sát, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách thủ tục hành chính chưa được quan tâm đúng mức, chưa tạo được sự răn đe, phòng ngừa sai phạm.

Một số giải pháp

Để xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, trong thời gian tới cần tập trung một số giải pháp sau:

Các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Quy định số 101-QĐ/TW, Quy định số 55-QĐ/TW, Quy định số 08-QĐi/TW, Chị thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “Đẩy mạnh phát hiện xử lý “Tham nhũng vặt” và tăng cường công tác giám định” nhằm nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trong việc giữ gìn, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu… góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.Tăng cường vai trò của người đứng đầu, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu. Cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu phải nhận thức đầy đủ tinh thần của Nghị quyết và triển khai, thực hiện một cách nghiêm túc để làm gương cho cán bộ, đảng viên noi theo; nói phải đi đôi với làm; tránh tình trạng chỉ lãnh đạo, chỉ đạo còn bản thân lại thực hiện không đúng gây mất niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong học tập và thực hiện Nghị quyết Trung ương. Để thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng thì trước hết cán bộ, đảng viên phải thật sự hiểu, nắm bắt được tinh thần của Nghị quyết. Do đó, tại chi bộ, cấp ủy cần thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên nhận diện được các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kịp thời uốn nắn những cán bộ, đảng viên có tư tưởng lệch lạc, hiểu sai đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Trước hết, người cán bộ, đảng viên phải tự nhận thấy những hạn chế, thiếu sót của bản thân, phải thấy được cái sai để sửa; phải thật cầu thị, lắng nghe góp ý của người khác, soi rọi lại bản thân để khắc phục. Trong phê bình cần đi vào trọng điểm góp ý để xây dựng, để giúp cán bộ mình hoàn thiện hơn, không mang tư tưởng trù dập, đánh giá nhằm làm mất uy tín lẫn nhau.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác cán bộ gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tập trung kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng ở những nơi có nhiều bức xúc, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm; những nơi dễ xảy ra dấu hiệu vi phạm, trước hết là việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy định về công tác cán bộ. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, nhất là ở cơ sở. Tập trung bồi dưỡng, đào tạo để xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ, nắm vững các quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; liêm khiết, trong sạch, kiên quyết, bản lĩnh và có trách nhiệm cao trong công việc.

Tăng cường công tác thông tin, truyền thông. Tích cực đăng các thông tin chính thống trên các báo, đài, Internet để kịp thời phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các đối tượng phản động, các thế lực thù địch góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tăng cường sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân.

Trúc Linh

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
25056164