Truy cập hiện tại

Đang có 182 khách và không thành viên đang online

Xây dựng Đảng

Phát huy hơn nữa vai trò của báo chí trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước
21-06-2015 | 05:42    (lượt xem:2854)

(TGAG)- Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2015), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết với nhan đề: “Phát huy hơn nữa vai trò của báo chí trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước”, gửi gắm tình cảm và tâm huyết của mình tới đội ngũ những người làm báo cả nước. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu bài viết:
Những điểm cần lưu ý trong việc tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH”
09-06-2015 | 13:19    (lượt xem:5997)

(TGAG)- Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”. Nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng bằng những quyết sách cụ thể, ngày 21/4/2000, Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) được thành lập. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm đã trực tiếp chỉ đạo và thay mặt Chính phủ phát động phong trào “TDĐKXDĐSVH” trên toàn quốc.
Để Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống
08-06-2015 | 15:11    (lượt xem:2310)

(TGAG)- Năm 2008, giới Văn nghệ sĩ phấn khởi tiếp nhận Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới”, nhất là Chương trình hành động số 20-Ctr/TU của Tỉnh ủy An Giang đã cụ thể hóa Nghị quyết này.
An Giang tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền với 02 tỉnh Takeo và Kandal
29-05-2015 | 09:56    (lượt xem:2582)

(TGAG)- Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh An Giang phối hợp cùng Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia 2 tỉnh Takeo và Kandal tổ chức 02 cuộc Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân vùng biên giới.
Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng
27-05-2015 | 08:36    (lượt xem:3721)

(TGAG)- Tổ chức cơ sở Đảng là nền tảng của Đảng ta về chính trị, tổ chức và hoạt động, là hạt nhân chính trị có tác động đến mọi mặt đời sống xã hội; đồng thời có vai trò quan trọng trong việc xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh.
Nghĩ về công tác Dân vận qua một bài báo của Bác Hồ
19-05-2015 | 05:25    (lượt xem:3258)

(TGAG)- Ngày 15 tháng 10 năm 1949, trên tờ báo Sự Thật số 120 đã đăng bài “DÂN VẬN “ của tác giả X.Y.Z(*) một trong những bút danh của Bác Hồ- một nhà báo lỗi lạc và là vị  lãnh tụ  kiệt xuất muôn vàn kính yêu của dân tộc ta- bài báo này đã thể hiện rõ tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Mặt trận Tổ quốc với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
14-05-2015 | 07:37    (lượt xem:2719)

(TGAG)- Như chúng ta đã biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu là vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng, của dân tộc, Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, người khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, nhà kiến trúc vĩ đại của Mặt trận Dân tộc Thống nhất, Người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang. Hồ Chí Minh được thế giới ca ngợi và vinh danh là nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, là anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa thế giới. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc và của nhân dân thế giới.
Đổi mới công tác tuyên truyền trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở An Giang
30-04-2015 | 18:04    (lượt xem:3662)

(TGAG)- Trong những năm qua, việc đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền, vận động  để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới luôn được hệ thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể chính trị - xã hội và các ngành chức năng quan tâm thực hiện và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên để nâng cao hiệu quả hoạt động. Được thể hiện trên một số lĩnh vực sau:
An Giang: 4 năm thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị
20-04-2015 | 08:48    (lượt xem:16927)

(TGAG)- Thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị về ban hành “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”. Ngày 30/7/2010, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Quy chế số 06-QC/TU “Về công tác dân vận trong hệ thống chính trị”. Sau 4 năm tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đã làm chuyển biến tích cực nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới; nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện công tác dân vận.
Tăng cường kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm
18-04-2015 | 14:04    (lượt xem:4103)

Đảng bộ tỉnh An Giang là một đảng bộ lớn ở Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, với 897 tổ chức cơ sở đảng (trong đó có 323 đảng bộ cơ sở, 574 chi bộ cơ sở), có 11 đảng bộ bộ phận và 3.267 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ là 56.534 đảng viên.
Khắc phục ảnh hưởng mặt trái kinh tế thị trường đến nhân cách cán bộ, đảng viên hiện nay
15-04-2015 | 21:58    (lượt xem:3419)

Chúng ta đang tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, trong đó đổi mới kinh tế là trung tâm. Thực chất của đổi mới kinh tế là chuyển từ mô hình kinh tế tập trung quan liêu, bao cấp sang phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Nghị quyết Đại hội IX của Đảng nêu rõ: “Đảng và Nhà nước ta chủ trương thực hiện nhất quán và lâu dài chính sách phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN; đó chính là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN”[1].
Giữ vững mối quan hệ máu thịt Đảng - Dân để nâng cao vị thế, vai trò và trách nhiệm cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam
15-04-2015 | 05:35    (lượt xem:3169)

Giữ vững mối quan hệ máu thịt Đảng - Dân để nâng cao vị thế, vai trò và trách nhiệm cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam là một vấn đề rất lớn, hệ trọng và có ý nghĩa về lý luận cũng như thực tiễn trong điều kiện một đảng cầm quyền ở Việt Nam. Giải quyết được vấn đề này sẽ góp phần vào thành công của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Chuyên mục phụ

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37133612