Truy cập hiện tại

Đang có 106 khách và không thành viên đang online

Xây dựng Đảng

Bàn về sức sống của văn hóa chính trị Việt Nam
07-04-2015 | 07:57    (lượt xem:2388)

Văn hóa chính trị làm cho sự tác động của chính trị đến đời sống xã hội giống như sức mạnh nội sinh của văn hóa. Đó là loại sức mạnh không dựa vào quyền lực hay ép buộc là chủ yếu, mà chủ yếu là được tạo dựng từ sự đồng thuận xã hội thông qua cảm hóa, khơi dậy tinh thần sáng tạo, ý thức tự giác của các tầng lớp nhân dân.
Xây dựng Đảng về văn hóa
04-04-2015 | 17:59    (lượt xem:2580)

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ xuyên suốt quá trình phát triển của đất nước ta. Trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, để xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc, Đảng ta cần không ngừng xây dựng Đảng toàn diện về các mặt chính trị, tổ chức và nhất là về văn hóa.
Công tác xây dựng Đảng qua gần 30 năm đổi mới: Nhận thức lý luận và vấn đề thực tiễn.
12-03-2015 | 08:26    (lượt xem:4104)

Gần ba mươi năm qua Đảng ta luôn vững vàng, thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, bản chất cách mạng và khoa học, kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới; xứng đáng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Gần ba mươi năm ấy, công tác xây dựng Đảng đã có nhiều đổi mới.
Bảo vệ đường lối của Đảng trong thực tiễn
04-03-2015 | 19:28    (lượt xem:3497)

  Bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng thì cùng với việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, đấu tranh với những luận điệu sai trái, trước tiên phải là thực hiện đúng Cương lĩnh, đường lối của Đảng, phải kiên quyết chống các nguy cơ “sai lầm về đường lối, bệnh quan liêu và sự thoái hóa, biến chất của cán bộ, đảng viên” như Cương lĩnh đã ghi.
Xuân Ất Mùi nhớ về Xuân Mậu Thân
06-02-2015 | 14:52    (lượt xem:3674)


(TGAG)- Cơn gió bấc đi qua, báo hiệu mùa xuân đến. Không khí ấm áp mùa xuân làm cho vạn vật sinh sôi, đơm hoa, kết trái tạo nên cảnh sắc rực rỡ nhất của đất trời. Trong không khí tưng bừng đón chào năm mới, toàn Đảng, toàn dân đang nô nức lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân Ất Mùi.
Đảng mãi cùng xuân, cùng dân tộc
06-02-2015 | 14:42    (lượt xem:3802)


(TGAG)- Như hò hẹn, xuân về: Vũ trụ, đất trời, vạn vật... giao hòa, sinh sôi, nảy nở, mới mẻ, tốt tươi... Mùa xuân 1930, dân tộc ta, nhân dân ta đã sinh thành nên Đảng ta - một đứa con nòi! Kể từ mùa xuân đó, cả nước vào xuân với một tương lai rực rỡ! Giống như nhà thơ Aragon đã nói: “Chủ nghĩa cộng sản là mùa xuân của nhân loại”.
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18088737