Truy cập hiện tại

Đang có 93 khách và không thành viên đang online

Xây dựng Đảng

"Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"
07-12-2015 | 18:28    (lượt xem:2894)

Phát biểu tại Đại hội thi đua chiều 7/12, sau khi phân tích những thuận lợi, khó khăn của tình hình trong nước, khu vực và thế giới tác động đến Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát động thi đua giai đoạn 2016-2020.
Nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới
05-10-2015 | 08:10    (lượt xem:3709)

(TGAG)- Ðảng ta luôn quan tâm lãnh đạo công tác phụ nữ và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Từ khi đổi mới đến nay, chủ trương của Ðảng về công tác phụ nữ và bình đẳng giới được thể hiện xuyên suốt trong nhiều Nghị quyết. Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách cụ thể nhằm tạo điều kiện để phụ nữ phát triển và thúc đẩy bình đẳng giới.
Vấn đề nhân sự trong xây dựng Đảng
25-09-2015 | 09:25    (lượt xem:2700)

Góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng:

Đảng lãnh đạo đất nước bằng thực hiện hai nhiệm vụ chính: Thứ nhất, đề ra đường lối chính trị cho công cuộc phát triển và bảo vệ đất nước theo mục tiêu cơ bản: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nhằm đem lại cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc cho nhân dân, trong một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Thứ hai, xây dựng tổ chức và đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ tinh thần và năng lực thực hiện đường lối chính trị trên.
Tăng cường công tác xây dựng đảng trong tình hình mới
06-07-2015 | 09:28    (lượt xem:2590)

Trải qua 85 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng ta đã lãnh đạo đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác bằng trí tuệ, bản lĩnh và nghị lực, bằng đường lối đúng đắn mang lại lợi ích thiết thân cho nhân dân, cho đất nước, bằng sự hy sinh quên mình, phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, đảng viên, bằng một tổ chức mạnh mẽ, đoàn kết và mối liên hệ máu thịt với nhân dân.           
Đồng chí Nguyễn Văn Linh với công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
27-06-2015 | 04:11    (lượt xem:2376)

(TG)- Những quan điểm chỉ đạo và việc làm của đồng chí liên quan đến công tác xây dựng Đảng ngày nay vẫn giữ nguyên giá trị lý luận, thực tiễn, nhất là trong quá trình tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII vào đầu năm 2016.
Phát huy hơn nữa vai trò của báo chí trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước
21-06-2015 | 05:42    (lượt xem:2421)

(TGAG)- Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2015), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết với nhan đề: “Phát huy hơn nữa vai trò của báo chí trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước”, gửi gắm tình cảm và tâm huyết của mình tới đội ngũ những người làm báo cả nước. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu bài viết:
Những điểm cần lưu ý trong việc tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH”
09-06-2015 | 13:19    (lượt xem:5526)

(TGAG)- Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”. Nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng bằng những quyết sách cụ thể, ngày 21/4/2000, Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) được thành lập. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm đã trực tiếp chỉ đạo và thay mặt Chính phủ phát động phong trào “TDĐKXDĐSVH” trên toàn quốc.
Để Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống
08-06-2015 | 15:11    (lượt xem:1894)

(TGAG)- Năm 2008, giới Văn nghệ sĩ phấn khởi tiếp nhận Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới”, nhất là Chương trình hành động số 20-Ctr/TU của Tỉnh ủy An Giang đã cụ thể hóa Nghị quyết này.
Bàn về sức sống của văn hóa chính trị Việt Nam
07-04-2015 | 07:57    (lượt xem:2873)

Văn hóa chính trị làm cho sự tác động của chính trị đến đời sống xã hội giống như sức mạnh nội sinh của văn hóa. Đó là loại sức mạnh không dựa vào quyền lực hay ép buộc là chủ yếu, mà chủ yếu là được tạo dựng từ sự đồng thuận xã hội thông qua cảm hóa, khơi dậy tinh thần sáng tạo, ý thức tự giác của các tầng lớp nhân dân.
Xây dựng Đảng về văn hóa
04-04-2015 | 17:59    (lượt xem:2933)

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ xuyên suốt quá trình phát triển của đất nước ta. Trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, để xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc, Đảng ta cần không ngừng xây dựng Đảng toàn diện về các mặt chính trị, tổ chức và nhất là về văn hóa.
Công tác xây dựng Đảng qua gần 30 năm đổi mới: Nhận thức lý luận và vấn đề thực tiễn.
12-03-2015 | 08:26    (lượt xem:4744)

Gần ba mươi năm qua Đảng ta luôn vững vàng, thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, bản chất cách mạng và khoa học, kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới; xứng đáng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Gần ba mươi năm ấy, công tác xây dựng Đảng đã có nhiều đổi mới.
Bảo vệ đường lối của Đảng trong thực tiễn
04-03-2015 | 19:28    (lượt xem:3863)

  Bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng thì cùng với việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, đấu tranh với những luận điệu sai trái, trước tiên phải là thực hiện đúng Cương lĩnh, đường lối của Đảng, phải kiên quyết chống các nguy cơ “sai lầm về đường lối, bệnh quan liêu và sự thoái hóa, biến chất của cán bộ, đảng viên” như Cương lĩnh đã ghi.
Xuân Ất Mùi nhớ về Xuân Mậu Thân
06-02-2015 | 14:52    (lượt xem:4491)


(TGAG)- Cơn gió bấc đi qua, báo hiệu mùa xuân đến. Không khí ấm áp mùa xuân làm cho vạn vật sinh sôi, đơm hoa, kết trái tạo nên cảnh sắc rực rỡ nhất của đất trời. Trong không khí tưng bừng đón chào năm mới, toàn Đảng, toàn dân đang nô nức lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân Ất Mùi.
Đảng mãi cùng xuân, cùng dân tộc
06-02-2015 | 14:42    (lượt xem:4542)


(TGAG)- Như hò hẹn, xuân về: Vũ trụ, đất trời, vạn vật... giao hòa, sinh sôi, nảy nở, mới mẻ, tốt tươi... Mùa xuân 1930, dân tộc ta, nhân dân ta đã sinh thành nên Đảng ta - một đứa con nòi! Kể từ mùa xuân đó, cả nước vào xuân với một tương lai rực rỡ! Giống như nhà thơ Aragon đã nói: “Chủ nghĩa cộng sản là mùa xuân của nhân loại”.
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
25055975