Truy cập hiện tại

Đang có 64 khách và không thành viên đang online

Hoạt động Văn hóa - Văn nghệ

Những quan điểm, nhận thức mới về văn hóa trong Nghị quyết 33-NQ/TW Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ chín (khóa XI)

(TGAG)- Qua 15 năm thực hiện Nghị Quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về văn hóa, trong bối cảnh quốc tế và đất nước có nhiều biến đổi, đối chiếu nội dung Nghị quyết với thực tiễn, năm quan điểm trong Nghị quyết về cơ bản vẫn còn giá trị, tuy nhiên cần nghiên cứu để bổ sung, phát triển và sắp xếp lại cho phù hợp với giai đoạn hiện nay và sắp tới, nhất là về vấn đề con người.

Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09-6-2014 về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; trong đó Đảng ta đã có những quan điểm, nhận thức mới về quá trình xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới, được thể hiện trên các vấn đề cơ bản sau:

Thứ nhất, nếu như trong Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) của Đảng mới chỉ dừng lại ở luận điểm “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, thì nay luận điểm mới của Đảng đã có sự mở rộng, gắn kết giữa xây dựng văn hóa với xây dựng con người; trong mục tiêu chung, Nghị quyết chỉ rõ: “Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Mục tiêu xây dựng văn hóa cũng là mục tiêu xây dựng con người mới Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đặt con người vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, đồng thời là chủ thể của sự phát triển. Tôn trọng và bảo vệ quyền con người, gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc, đất nước với quyền làm chủ của nhân dân, bồi đắp tình bạn, đồng chí, đồng đội, hình thành nhân cách con người Việt Nam hội tụ đầy đủ các phẩm chất tốt đẹp của cái chân, thiện, mỹ, mang đậm nét truyền thống cốt cách tốt đẹp của con người Việt Nam, thống nhất với những phẩm chất của con người mới xã hội chủ nghĩa giàu tính nhân văn, đậm chất dân chủ, đáp ứng xu thế phát triển của thời đại và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Thứ hai, trong Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) của Đảng đề cập “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội”, thì nay Đảng ta tiếp tục khẳng định quan điểm đó và bổ sung, phát triển luận điểm mới là “Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”.

Trong 6 nhiệm vụ cơ bản đối với quá trình xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, điểm nổi bật nhất là lần đầu tiên, Đảng ta đề cập đến vấn đề “Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế” (nhiệm vụ thứ 3 trong Nghị quyết 33-NQ/TW, khóa XI). Nghị quyết  chỉ rõ: “Chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa trong Đảng, trong các cơ quan nhà nước và các đoàn thể; coi đây là nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh... Thường xuyên quan tâm xây dựng văn hóa trong kinh tế... Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân với ý thức tôn trọng pháp luật, giữ chữ tín, cạnh tranh lành mạnh, vì sự phát triển bền vững và bảo vệ Tổ quốc”.

Mặt khác, cùng với khẳng định quan điểm trong Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc... là nền văn hóa thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam”, Đảng ta có sự bổ sung nhận thức mới về vấn đề này với các đặc trưng là “dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học”.

Thứ ba, về xây dựng nhân cách con người Việt Nam trong thời kỳ mới, quan điểm thứ 3 của Nghị quyết 33-NQ/TW (khóa XI) chỉ rõ: “Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa. Trong xây dựng văn hóa, trọng tâm là chăm lo xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp, với các đặc tính cơ bản: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo”. Nhiệm vụ đầu tiên Nghị quyết đặt ra là “Chăm lo xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, mọi người Việt Nam đều hiểu biết sâu sắc, tự hào, tôn vinh lịch sử, văn hóa dân tộc”. Theo đó, vấn đề xây dựng nhân cách con người Việt Nam hiện nay phải hội tụ đầy đủ các đức tính theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đó là: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với sự nghiệp cách mạng của nhân dân; có tình thương yêu, đoàn kết, sống có nghĩa, có tình, trung thực, thẳng thắn, khiêm tốn, nếp sống trong sạch, lành mạnh, cầu thị tiến bộ và tinh thần trách nhiệm cao trong đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, phản văn hóa; có tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo, ý thức tự trọng, tự chủ, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ môi trường; quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong lời nói, việc làm của mình.

Những quan điểm, nhận thức mới của Đảng trong Nghị quyết 33-NQ/TW (khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” không chỉ đáp ứng sự đòi hỏi của thực tiễn đời sống xã hội hiện nay mà còn là những định hướng lớn, mang tính chiến lược lâu dài đòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương phải có sự đầu tư nghiên cứu, thường xuyên tổ chức quán triệt sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, để Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) của Đảng sớm đi vào cuộc sống./.

Thanh Tuấn
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
19079661