Truy cập hiện tại

Đang có 52 khách và không thành viên đang online

Văn hóa - Văn nghệ - Thể thao - Du lịch

Những điểm cần lưu ý trong tổ chức Đại hội hội Văn học Nghệ thuật trên địa bàn tỉnh

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 20-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ An Giang về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới”; lĩnh vực văn học nghệ thuật trên địa bàn tỉnh ta gặt hái được nhiều kết quả đáng phấn khởi. An Giang là một trong những tỉnh đi đầu trong việc hình thành và phát triển tổ chức Hội Văn học Nghệ thuật cấp huyện, đến nay đã có 10/11 địa phương hình thành được tổ chức hội ở cấp mình. Các hoạt động sáng tác, nghiên cứu văn học, nghệ thuật có bước phát triển; đời sống, sinh hoạt văn học nghệ thuật ngày càng được mở rộng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao mức hưởng thụ văn học, nghệ thuật cho mọi người dân, nhất là vùng nông thôn.


Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị về việc tổ chức Đại hội các Hội Văn học Nghệ thuật cấp huyện và Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh, chính điều này đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy đối với lĩnh vực văn học nghệ thuật nói chung, hoạt động của các hội văn học nghệ thuật trên địa bàn tỉnh nói riêng. Để thực hiện tốt tinh thần Chỉ thị, tập trung tổ chức thành công Đại hội các Hội văn học nghệ thuật trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, qua đó tạo tiền đề, sức bật mới giúp cho đời sống văn học nghệ thuật trên địa bàn tỉnh ngày thêm khởi sắc, cần quan tâm lưu ý một số vấn đề sau:

Về cách thức tiến hành: Đại hội các Hội Văn học Nghệ thuật trên địa bàn tỉnh là đại hội toàn thể. Để đảm bảo phát huy tính dân chủ, quy tụ được trí tuệ của đông đảo văn nghệ sỹ, trước khi đại hội, cần tổ chức cho hội viên góp ý các văn kiện đại hội, lấy phiếu thăm dò tín nhiệm nhân sự ban chấp hành mới. Trong quá trình đại hội việc bầu ban chấp hành, ban kiểm tra… cần quan tâm bảo đảm đủ số lượng, chất lượng. Giới thiệu để bầu vào ban chấp hành  những người có khả năng đoàn kết, tập hợp văn nghệ sỹ, đưa hoạt động hội phát triển vững chắc trong thời gian tới.

Các văn kiện trình ra đại hội gồm: Báo cáo của Ban Chấp hành (đánh giá đúng tình hình hoạt động, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ mới); báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ; báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành.

Về thời gian: Đại hội hội văn học nghệ thuật cấp huyện và các phân hội chuyên ngành trực thuộc hội liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức trong năm 2014 và nửa đầu 2015. Đại hội Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức đầu quý III năm 2015. Trường hợp các Hội mới thành lập chưa quá 3 năm thì không tổ chức đại hội. Đối với những Hội còn lại, dù chưa đủ nhiệm kỳ, nhưng vẫn tiến hành tổ chức đại hội vào thời điểm này để tạo sự thống nhất chung trong toàn tỉnh.

Về công tác tuyên truyền cổ vũ: Đại hội các Hội Văn học Nghệ thuật trên địa bàn tỉnh, ngoài ý nghĩa cơ bản là dịp tổng kết tình hình hoạt động của nhiệm kỳ trước, xây dựng phương hướng cho nhiệm kỳ sau, bầu ra ban chấp hành mới.. đại hội còn là đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa, nghệ thuật quan trọng, là dịp hội tụ, giao lưu của đội ngũ văn nghệ sỹ tỉnh nhà. Vì lẽ đó, trong quá trình tổ chức đại hội, cần lưu ý tới hoạt động thông tin, tuyên truyền và quảng bá về đại hội. Tổ chức phát động mạnh mẽ và sâu rộng các phong trào sáng tác, giới thiệu những tác phẩm hay, có giá trị nhân dịp tổ chức đại hội. Đặc biệt, kêu gọi văn nghệ sỹ tỉnh nhà tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xem đây là hoạt động thiết thực chào mừng đại hội các cấp trong tỉnh.

Đại hội các hội văn học nghệ thuật trên địa bàn tỉnh diễn ra trong bối cảnh các cấp các ngành và toàn xã hội đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010 -2015, thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Với ý nghĩa đó, cùng với sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp, hỗ trợ của các ban ngành, đoàn thể, các địa phương trong tỉnh, sự nỗ lực của các cấp hội và sự kỳ vọng của đội ngũ văn nghệ sỹ tỉnh nhà, hy vọng rằng đại hội các hội văn học nghệ thuật trên địa bàn tỉnh An Giang sẽ thành công tốt đẹp; thật sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị văn hóa nghệ thuật quan trọng, là điểm nhấn, là tiền đề giúp cho lĩnh vực văn học nghệ thuật tỉnh ta bước lên tầm cao mới.

Mạnh Hà

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
31401515