Truy cập hiện tại

Đang có 160 khách và không thành viên đang online

Văn hóa - Văn nghệ - Thể thao - Du lịch

Tiếp tục nâng chất công tác văn hóa, văn nghệ

(TUAG)- Đất nước ta đang hội nhập sâu rộng, nền văn hóa có cơ hội thuận lợi để tiếp thu tri thức, nguồn lực và kinh nghiệm quản lý tiên tiến, đồng thời cũng để giao lưu, quảng bá văn hóa truyền thống dân tộc với các nước trên thế giới. Đời sống văn hóa của nhân dân, sản phẩm văn hóa, nghệ thuật ngày càng đa dạng, phong phú và được phát huy, nhiều phong trào, hoạt động văn hóa đạt được những kết quả thiết thực, nhiều di sản văn hóa vật thể trong tỉnh được bảo tồn, tôn tạo. Đội ngũ làm công tác văn hóa, văn nghệ có nhiều tiến bộ.Trong những năm qua, Đảng bộ và chính quyền tỉnh An Giang luôn quan tâm nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư về văn hóa, phát triển văn hóa và con người Việt Nam, phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đề cao vai trò của văn hóa trong toàn bộ đời sống xã hội gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ động xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ trẻ, tạo nguồn nhân lực kế thừa lâu dài; đội ngũ cán bộ ngành văn hóa là người dân tộc thiểu số ngày càng được nâng lên về số lượng, chất lượng, đặc biệt ở các địa phương vùng biên giới, cán bộ dân tộc thiểu số còn giữ vị trí lãnh đạo, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc, vùng biên giới.

Công tác xã hội hóa lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật phát triển tốt, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đều được cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và các nhà tài trợ tham gia, ủng hộ nhiệt tình về kinh phí tổ chức như các liên hoan, hội thi, hội diễn từ cấp tỉnh cho đến các địa phương.

Chính sách đãi ngộ, tôn vinh các nghệ nhân, diễn viên, văn nghệ sĩ được quan tâm, nhất là công tác phát hiện, bồi dưỡng lực lượng trẻ có năng khiếu, đam mê cống hiến cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của địa phương. Năm 2012 có 01 nghệ nhân đờn ca tài tử được công nhận danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú; năm 2015 có 09 nghệ nhân đờn ca tài tử được công nhận danh hiệu Nghệ nhân ưu tú lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; năm 2018 có 08 cá nhân được công nhận Nghệ nhân ưu tú; năm 2019 có 02 cá nhân được công nhận Nghệ nhân nhân dân và 08 cá nhân được công nhận Nghệ nhân ưu tú.

Một trong những giải pháp để nâng chất lượng công tác văn hóa, văn nghệ là tăng cường hoạt động văn hóa, văn nghệ ở cơ sở, nơi chuyển tải trực tiếp chủ trương, đường lối, chính sách thành hiện thực cuộc sống, đáp ứng nhu cầu và nâng cao mức hưởng thụ, sáng tạo văn hóa của Nhân dân. Nhiệm vụ xây dựng con người mới, cuộc sống mới, đấu tranh chống thói hư, tật xấu, góp phần tạo nên cuộc sống lành mạnh tốt đẹp, môi trường văn hóa thuận lợi trở thành nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên đối với cấp huyện, xã. Xây dựng đời sống văn hóa tinh thần tốt đẹp, lành mạnh, phong phú, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là nhiệm vụ chi phối toàn bộ các hoạt động văn hóa ở cơ sở, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Kết quả của việc tạo dựng đời sống, môi trường văn hóa lành mạnh ở cơ sở (gia đình, ấp, xã, phường, khu tập thể, cơ quan, xí nghiệp, trường học, các vùng dân cư….) là nhiệm vụ trọng tâm để tạo nên những tế bào và hạt nhân văn hóa lành mạnh của môi trường văn hóa tốt đẹp. Tiềm năng sáng tạo văn hóa của Nhân dân là vô cùng phong phú. Sự nhiệt thành, tâm huyết, tài năng và những nguyện vọng, sở thích sáng tạo văn hóa, nghệ thuật của Nhân dân là cơ sở để tổ chức và phát triển các hoạt động văn nghệ quần chúng, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia tích cực hoạt động sáng tạo, qua đó nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, thị hiếu thẩm mỹ và trình độ thưởng thức nghệ thuật của công chúng.

Bên cạnh những lễ hội truyền thống lâu đời với nhiều đặc trưng độc đáo, từ khi có Đảng với cuộc đấu tranh vĩ đại giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc đã xuất hiện những lễ hội mới, lễ hội cách mạng và các hoạt động mang ý nghĩa “uống nước nhớ nguồn”. Việc chỉ đạo và trực tiếp tổ chức, hoặc hướng dẫn, giúp đỡ cho cơ sở tổ chức các lễ hội đó là nhiệm vụ, chức năng của cấp huyện, xã nhằm đảm bảo hoạt động có ý nghĩa góp phần giáo dục truyền thống tốt đẹp, tiến bộ và gạt bỏ những hủ tục lạc hậu, lỗi thời.Để thực hiện hiệu quả các hoạt động văn hóa, đòi hỏi người làm công tác tư tưởng trước hết phải am hiểu từng lĩnh vực, tính đặc thù của văn hóa để từ đó hướng sự đa dạng đi tới một mục tiêu là giáo dục, xây đắp con người mới. Trong tổ chức, đòi hỏi khả năng hợp đồng tác chiến nhịp nhàng, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong mặt trận tư tưởng - văn hóa. Để phát huy vai trò của văn hóa, văn nghệ trong công tác tư tưởng, Đảng cần lãnh đạo, định hướng đúng đắn cho sự phát triển của văn hóa, văn nghệ, kiên trì giữ vững quan điểm, mục tiêu, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh, phê phán những quan điểm lệch lạc, sai lầm trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, loại bỏ những sản phẩm văn hóa độc hại đang đầu độc con người về tinh thần, tình cảm.

Lịch sử loài người đã khẳng định rằng con người có hai nhu cầu lớn nhất: Nhu cầu vật chất, nhu cầu tinh thần, và con người luôn luôn lao động, đấu tranh, sáng tạo để thoả mãn các nhu cầu đó của mình. Song, đặc trưng riêng biệt nhất của con người chính là nhu cầu tinh thần, là khát vọng đạt tới sự phong phú, cao đẹp của thế giới tinh thần, tâm hồn, vượt lên theo lý tưởng chân, thiện, mỹ./.

NGUYỄN ĐĂNG GIAI
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18575745