Truy cập hiện tại

Đang có 94 khách và không thành viên đang online

Hướng dẫn một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 13-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(TGAG)- Ngày 05-10-2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát hành Hướng dẫn số 19-HD/BTGTU về một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 13-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu nội dung hướng dẫn.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 03-KH/TW ngày 25-7-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW ngày 19-8-2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 13-KH/TU ngày 23-9-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây viết tắt là Chỉ thị 05, Kế hoạch 03, Hướng dẫn 08 và Kế hoạch 13), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn một số nội dung cụ thể như sau:

1- Tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

1.1- Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

1.1.1- Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 05, Kế hoạch 03, Hướng dẫn 08, Kế hoạch 13 và học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

1.1.2- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức hội nghị để quán triệt Chỉ thị 05, Kế hoạch 13 và học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

* Thành phần:

- Đối với các huyện, thị, thành ủy:

Các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ; thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành cấp huyện; cán bộ Ban Tuyên giáo huyện, thị, thành ủy; Bộ phận giúp việc cấp ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; báo cáo viên cấp huyện; bí thư, phó bí thư, trưởng, phó ban tuyên giáo các xã, phường, thị trấn.

- Đối với Đảng ủy Quân sự, Đảng ủy Công an, Đảng ủy Biên phòng tỉnh: Căn cứ vào tình hình thực tế quyết định thành phần tham gia hội nghị cho phù hợp.

- Đối với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Dân Chính Đảng: Các đồng chí trong ban chấp hành; Bộ phận giúp việc cấp ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Bí thư, phó bí thư, đồng chí phụ trách công tác tư tưởng của các chi, đảng bộ trực thuộc.

- Ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy quy định thành phần tham gia các hội nghị học tập, quán triệt ở cấp xã và tương đương.

1.1.3- Hình thức hội nghị: Tổ chức hội nghị trực tiếp.


1.1.4- Báo cáo viên: Chủ yếu là đồng chí bí thư cấp ủy hoặc đồng chí lãnh đạo am hiểu nội dung các chuyên đề.


1.1.5- Thời gian tổ chức hội nghị: 0,5 ngày.


- Việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các chuyên đề của năm hoàn thành trong quý I hằng năm.

- Riêng năm 2016, hoàn thành trong quý IV.

1.2- Tổ chức sinh hoạt định kỳ

Các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hằng tháng tại chi bộ; sinh hoạt định kỳ của tổ chức, cơ quan, đơn vị. Trong quá trình học tập, cùng với các nội dung chuyên đề do tỉnh hướng dẫn, các cấp ủy đảng cần chủ động xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát hợp, thiết thực với ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, coi đây là công việc quan trọng, thường xuyên.

1.3- Xây dựng kế hoạch toàn khóa và hằng năm của tập thể

- Căn cứ chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm, ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa, cụ thể hóa thành kế hoạch cho hằng năm, theo yêu cầu: gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về xây dựng Đảng, kết hợp với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành.

Mỗi năm, lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác; trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để bàn biện pháp khắc phục, tạo chuyển biến rõ nét.

- Thời gian hoàn thành:

+ Kế hoạch toàn khóa hoàn thành trong quý IV-2016.

+ Kế hoạch hằng năm hoàn thành trong quý IV của năm trước.

1.4- Xây dựng kế hoạch của cá nhân cho từng năm

- Hằng năm, cấp ủy viên, chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ được giao. Cuối năm, báo cáo kết quả thực hiện với ban thường vụ cấp ủy, hoặc ban cán sự, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan và chi bộ nơi sinh hoạt.

- Cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị hướng dẫn đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch cá nhân. Cuối năm, báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ, tổ chức, cơ quan, đơn vị nơi công tác và bổ sung kế hoạch thực hiện cho năm tiếp theo.

- Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ hằng năm.

1.5- Rà soát, xây dựng quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu

Ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy rà soát, xây dựng quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu trong hội họp, đi cơ sở, lễ tân, sử dụng xe và các tài sản công; nghiên cứu, xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo Quy định 101-QĐ/TW, ngày 06-7-2012 của Ban Bí thư (khoá XI); Hướng dẫn số 05-HD/TU, ngày 16-4-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa IX) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Bổ sung, hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị.

2- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

2.1- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền

- Các huyện, thị, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy giao ban tuyên giáo xây dựng kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên làm tốt công tác tuyên truyền miệng.

- Tập trung vào các nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả thực hiện Chỉ thị 05, Kế hoạch 13; Gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

- Định kỳ hằng quý, tổ chức sơ kết việc thực hiện kế hoạch tuyên truyền, đánh giá kết quả, định hướng trọng tâm tuyên truyền của quý tiếp theo.

2.2- Tích cực tham gia Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Tỉnh ủy tổ chức

Các huyện, thị, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật, các cơ quan báo chí tổ chức tuyên truyền về Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (theo Kế hoạch số 03-KH/BTCCT ngày 11-7-2016 của Ban Tổ chức Cuộc thi), vận động các văn nghệ sỹ, nhà báo tích cực tham gia.

2.3- Khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

- Thường xuyên quan tâm, phát hiện, khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện theo Hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh về các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu tham gia triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, vào dịp kỷ niệm Sinh nhật Bác 19-5 hằng năm.

3- Công tác sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Đầu quý IV hằng năm, ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức đánh giá kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm, xây dựng kế hoạch của năm sau (riêng sơ kết năm 2016 gắn với năm 2017); gửi báo cáo kết quả thực hiện về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Trung ương.

- Thời gian tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05: Hằng năm, Ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết, kết hợp biểu dương những tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào dịp tháng 5, hoặc gắn với các ngày kỷ niệm quan trọng của địa phương, đơn vị.

- Việc tổng kết cho nhiệm kỳ sẽ có hướng dẫn riêng.

Căn cứ Hướng dẫn này, ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chủ động triển khai việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị. Trong quá trình thực hiện Hướng dẫn, nếu xuất hiện những vấn đề cần bổ sung, đề nghị các cấp ủy phản ánh kịp thời với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để nghiên cứu giải quyết, hoặc báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
(đã ký)       
Cao Quang Liêm

Số lần xem các bài viết
9533691