Truy cập hiện tại

Đang có 177 khách và không thành viên đang online

Hướng dẫn tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, mua, bán,...

(TUAG)- Ngày 27/7/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 19-HD/BTGTU về hướng dẫn tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm. TGAG xin đăng toàn văn.

Thực hiện Hướng dẫn số 13-HD/BTGTW, ngày 19/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương tăng cường tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hướng dẫn tuyên truyền với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, phát triển, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; bảo vệ nghiêm ngặt các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm.

Chia sẻ và lan tỏa thông điệp, tạo nên trào lưu và chuẩn mực xã hội tốt đẹp về lối tiêu dùng văn minh và hành vi thân thiện với môi trường thiên nhiên, hướng đến mục tiêu giảm thiểu nhu cầu sử dụng, đẩy lùi nguy cơ săn, bắt, buôn bán, góp phần ngăn chặn nguy cơ tuyệt chủng của các loài, bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam; góp phần tổ chức thực hiện hiệu quả trong xử lý các điểm đen về xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm.

Thông qua hoạt động tuyên truyền tạo phong trào sôi nổi, tạo dư luận xã hội ủng hộ, lên án, tẩy chay; vận động, kêu gọi cộng đồng thay đổi hành vi, thói quen trong cuộc sống hàng ngày góp phần giảm thiểu tiến tới chấm dứt săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm.

Công tác tuyên truyền cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, sinh động, thiết thực, hiệu quả và có tính giáo dục sâu sắc, tránh hình thức, phô trương, lãng phí; chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa và tác động mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng; kết hợp với các hoạt động tuyên truyền của địa phương, ngành; sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin, mạng xã hội trong tuyên truyền; bảo đảm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

- Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Công ước quốc tế về bảo vệ, phát triển, bảo tồn thiên nhiên, quản lý động vật hoang dã, đặc biệt là Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Kết luận số 56-KL/TW, ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 29/CT-TTg, ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã, nguy cấp (CITES), Luật Lâm nghiệp năm 2017, Luật Đa dạng sinh học năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2018), các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi liên quan đến săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, tiêu thụ… tạo sự thống nhất trong xã hội về nhận thức và hành động tham gia bảo vệ động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm.

- Thực trạng và công tác bảo vệ môi trường sinh thái ở Việt Nam, ở địa bàn tỉnh, nhất là thực trạng việc săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm. Vai trò, ý nghĩa, tác dụng của động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm đối với gìn giữ môi trường và đảm bảo đa dạng sinh thái.

- Trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp, các doanh nghiệp; của đảng viên, công chức, viên chức, doanh nhân và mỗi người dân trong tham gia bảo tồn động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm. Các mô hình hay, cách làm tốt, các tấm gương về bảo tồn, bảo vệ động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm ở địa phương; khuyến khích, động viên mọi người dân tham gia phát hiện, ngăn chặn nạn khai thác, vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ bất hợp pháp động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm. Các hoạt động kiểm tra, kiểm soát, xử lý những hành vi buôn bán, tiêu thụ bất hợp pháp động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm của các cơ quan chức năng.

- Các quy định về bảo tồn và phát triển bền vững các loài động vật, thực vật  hoang dã, nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, cấm khai thác và được khai thác có điều kiện; chế độ quản lý, bảo vệ, trình tự, thủ tục khai thác các loài thực vật, động vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm. Những quy định nghiêm cấm hành vi săn, bắt, động vật, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại; xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, quá cảnh mẫu vật các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm. Các quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi liên quan đến động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm.

- Giới thiệu các mô hình, xu hướng sản xuất xanh, lối sống xanh, tiêu dùng xanh tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm khơi dậy, thúc đẩy, lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật, thực vật trong toàn xã hội.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức: Lồng ghép tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Công ước Quốc tế về thực trạng thực hiện các hành vi nghiêm cấm săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm vào các lớp tập huấn, tuyên truyền về bảo vệ môi trường.

- Biên soạn các tài liệu, ấn phẩm, tờ rơi, tờ gấp, pano, áp phích, khẩu hiệu: Phát hành rộng rãi các tài liệu tuyên truyền dưới nhiều hình thức như: Tài liệu hỏi - đáp, tờ rơi, pano, áp phích, khẩu hiệu nâng cao nhận thức về bảo vệ động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm.

- Tổ chức trưng bày, triển lãm: Tranh, ảnh, hiện vật… giới thiệu các loại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm và đa dạng sinh học của địa phương, đất nước.

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, huy động sự tham gia của các cơ quan thông tin tuyên truyền tại địa phương như: Các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh, hệ thống đài truyền thanh huyện, xã.

- Tuyên truyền trên mạng xã hội: Tuyên truyền, lan tỏa thông tin/thông điệp trên mạng xã hội: Facebook, Zalo, Youtube,…. về sự cần thiết bảo vệ động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm nhằm bảo vệ môi trường sinh thái hiện nay.

- Lồng ghép nội dung tuyên truyền về động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm vào các hoạt động cộng đồng: Trong hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, sinh hoạt hội viên, đoàn viên, sinh hoạt câu lạc bộ, các chiến dịch truyền thông…; các buổi sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao...; các hoạt động truyền thông bảo vệ môi trường, hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học, ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch ngày Làm cho thế giới sạch hơn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng tuyên truyền trên địa bàn, phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Trung ương về kết quả công tác tuyên truyền bảo vệ động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm theo định kỳ.

- Biên tập nội dung tuyên truyền vào Bản tin Thông tin công tác tư tưởng dùng cho sinh hoạt chi bộ; Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh. Vận động, khuyến khích cán bộ tuyên giáo, phóng viên, biên tập viên và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đăng tải, chia sẻ thông tin, thông điệp trên các trang mạng xã hội (facebook, zalo, youtube, VCnet.vn,…).

2.  Đề nghị Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo

2.1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lợi dụng vấn đề bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền kiến thức pháp luật và các giải pháp bảo vệ động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm; phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng mạng viễn thông, Internet nhằm mục đích quảng cáo, trưng bày, tuyên truyền, mua, bán mẫu vật động vật hoang dã bị cấm theo quy định của pháp luật.

2.2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, nhất là trên panô, áp phích, bảng điện tử, tranh ảnh và các hoạt động văn hóa liên quan đến bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm.

2.3.  Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức các hội nghị tập huấn tuyên truyền bảo vệ môi trường trong đó có lồng ghép tuyên truyền nội dung bảo vệ động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm hằng năm.

2.4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng kế hoạch tuyên truyền, sơ kết, đánh giá kết quả tuyên truyền về bảo vệ động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc các giải pháp, các quy định của Đảng và Nhà nước; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức các hội nghị tập tuyên truyền về bảo vệ động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm.

- Tuyên truyền kết quả thanh tra, kiểm tra các cơ sở nuôi động vật hoang dã, bảo đảm nguồn gốc động vật nuôi hợp pháp, điều kiện an toàn đối với vật nuôi, con người, vệ sinh môi trường và an toàn dịch bệnh; tuyên truyền về xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật, nhất là vi phạm về nguồn gốc, xuất xứ của động vật hoang dã.

- Tuyên truyền các biện pháp giám sát bệnh dịch, vệ sinh thú y tại các cơ sở nuôi, kinh doanh động vật hoang dã của ngành.

2.5.  Công an tỉnh

Phối hợp với các lực lượng liên quan tuyên truyền kết quả kiểm tra, đấu tranh, ngăn chặn, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, triệt phá các đường dây tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong việc mua bán, tàng trữ, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, quá cảnh trái phép mẫu vật các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm.

2.6. Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Phối hợp với các lực lượng chức năng tuyên truyền, kiểm soát chặt chẽ tại các cửa khẩu, lối mở biên giới.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho Nhân dân khu vực biên giới không săn, bắt, nuôi, nhốt, mua bán, vận chuyển trái phép động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm.

- Tuyên truyền kết quả phát hiện, bắt giữ, xử lý theo quy định của pháp luật các trường hợp mua, bán, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất trái phép động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2.7. Sở Công Thương

Phối hợp lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường; ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi buôn bán, vận chuyển, kinh doanh các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm và các sản phẩm, dẫn xuất có nguồn gốc từ các loài động, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao.

2.8. Sở Y tế

Chỉ đạo rà soát, quản lý và tuyên truyền tới các cơ sở kinh doanh y, dược, các cơ sở sản xuất thuốc, sản phẩm y tế có sử dụng các thành phần từ động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm.

2.9. Sở Ngoại vụ

Phối hợp các địa phương, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thu hút nguồn kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động bảo vệ động vật, thực vật, hoang dã, nguy cấp, quý hiếm theo Công ước quốc tế.

3.  Đề nghị các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy

- Chỉ đạo ban tuyên giáo cấp ủy xây dựng, tổ chức, thực hiện kế hoạch tuyên truyền; định kỳ kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết công tác tuyên truyền của ngành, của địa phương.

- Chỉ đạo các tổ chức đảng tuyên truyền thông qua sinh hoạt, tài liệu nhằm nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc ngăn chặn những trường hợp tiêu thụ trái phép động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm.

- Tuyên truyền thông qua biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia tích cực và có thành tích trong việc phát hiện, ngăn chặn nạn buôn bán, tiêu thụ bất hợp pháp động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm.

- Tuyên truyền tới các doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội; xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp theo hướng bền vững, hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, xã hội và môi trường thiên nhiên; cung cấp ra thị trường các sản phẩm chất lượng, thân thiện với môi trường, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước; vận động cán bộ, nhân viên trong doanh nghiệp không buôn bán, tiêu thụ, sử dụng bất hợp pháp động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm góp phần bảo vệ tài nguyên đa dạng sinh học của tỉnh, của đất nước.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các vụ khai thác, vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ bất hợp pháp, và các hành vi nghiêm cấm săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm.

4. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh

- Phối hợp, chỉ đạo đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố các đối tượng vi phạm pháp luật về việc săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tàng trữ động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm trái pháp luật.

- Tăng cường xét xử lưu động nhằm tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm.

5. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan chức năng triển khai công tác tuyên truyền; định kỳ đánh giá kết quả thực hiện báo cáo cấp ủy và cơ quan cấp trên về thực hiện các hành vi nghiêm cấm trong bảo vệ động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm.

- Phổ biến kiến thức pháp luật về bảo vệ động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm cho cán bộ, đảng viên trong ngành để mỗi cán bộ, đảng viên là một tuyên truyền viên tích cực, tạo dư luận phê phán, lên án các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời tôn vinh, biểu dương các tấm gương “Người tốt, việc tốt” trong việc bảo tồn, bảo vệ động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm.

- Tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên.

6. Các cơ quan báo chí, truyền thông

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, nâng cao nhận thức cho Nhân dân về vai trò, giá trị đa dạng sinh học đối với môi trường sinh thái và những quy định pháp luật trong bảo vệ động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm; viết bài nhằm cảnh báo công chúng về mối đe dọa từ việc buôn bán, chế biến, sử dụng và tiếp xúc với các loài động vật hoang dã trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

- Phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ và không sử dụng động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm.

- Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang tổ chức phát sóng phim tài liệu về môi trường, về bảo vệ động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm.

7. Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy

-  Tham mưu cấp ủy chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tuyên truyền; phổ biến kiến thức pháp luật cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân tại địa phương không buôn bán, tiêu thụ, sử dụng bất hợp pháp động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, sơ kết các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm của địa phương, của ngành.

- Vận động, khuyến khích cán bộ tuyên giáo, phóng viên, biên tập viên và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đăng tải, chia sẻ thông tin, thông điệp trên các trang mạng xã hội (facebook, zalo, youtube, VCnet.vn,…).

V- MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1- Sống hài hòa với thiên nhiên - Bảo tồn đa dạng sinh học!
2- Hành động vì thiên nhiên - Trách nhiệm của chúng ta!
3- Bảo tồn giá trị và tài sản quốc gia là không xâm hại động vật hoang dã!
4- Chung tay bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã!
5- Cùng nhau ngăn chặn nạn buôn bán động vật hoang dã!
6- Không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm!
7- Không giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm!
8- Không quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm!

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
(đã ký) Thái Thúy Xuân
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35159081