Truy cập hiện tại

Đang có 186 khách và không thành viên đang online

Trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn...
14-04-2017 | 16:01    (lượt xem:3522)

Trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn: Nguồn thông tin quan trọng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở

(TGAG)- Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật và Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp triển khai nhằm góp phần vào việc đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở.
Hướng dẫn quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 08-NQ/TW
12-04-2017 | 15:02    (lượt xem:3685)

(TGAG)- Ngày 08-3-2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang ban hành Hướng dẫn số 35-HD/BTGTU về việc quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16-01-2017 của Bộ Chính trị và Kết luận số 11-KL/TW ngày 19-01-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung hướng dẫn.
Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 4-2017
07-04-2017 | 07:44    (lượt xem:3699)

(TGAG)- Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền tháng 4-2017 như sau:
Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 3-2017
03-03-2017 | 15:48    (lượt xem:3672)

(TGAG)- Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền tháng 3-2017 như sau:
Hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
06-01-2017 | 15:40    (lượt xem:4121)

(TGAG)- Ngày 05-01-2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 29-HD/BTGTU về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung:
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37478990