Truy cập hiện tại

Đang có 9 khách và không thành viên đang online

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 10-2017
04-10-2017 | 14:44    (lượt xem:1456)

(TGAG)- Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền tháng 10/2017 như sau:
Hướng dẫn tuyên truyền APEC Việt Nam 2017
13-09-2017 | 15:28    (lượt xem:1523)

(TGAG)- Thực hiện Hướng dẫn số 39-HD/BTGTW ngày 25/8/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tuyên truyền sự kiện Năm APEC Việt Nam 2017 như sau:
Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 9-2017
07-09-2017 | 09:03    (lượt xem:1428)

(TGAG)- Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền tháng 9/2017 như sau:
Hướng dẫn quán triệt, tuyên truyền Chương trình hành động số 15-CTr/TU
08-08-2017 | 10:05    (lượt xem:1128)

(TGAG)- Ngày 07-8-2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 46-HD/BTGTU về quán triệt, tuyên truyền Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 20-7-2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18-11-2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu nội dung hướng dẫn.
Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 8-2017
03-08-2017 | 16:08    (lượt xem:1965)

(TGAG)- Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền tháng 8/2017 như sau:
Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 7-2017
11-07-2017 | 07:59    (lượt xem:1489)

(TGAG)- Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền tháng 7/2017 như sau:
Công văn về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm”
23-05-2017 | 10:01    (lượt xem:2360)

(TGAG)- Ngày 23-5-2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang ban hành Công văn số 624-CV/BTGTU về việc sinh hoạt nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm”. Tuyên giáo An Giang xin giới thiệu.
Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 5-2017
04-05-2017 | 14:17    (lượt xem:2076)

(TGAG)- Ngày 04-5-2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Công văn số 608-CV/BTGTU về việc định hướng tuyên truyền tháng 5-2017. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung.
Trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn...
14-04-2017 | 16:01    (lượt xem:1066)

Trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn: Nguồn thông tin quan trọng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở

(TGAG)- Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật và Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp triển khai nhằm góp phần vào việc đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở.
Hướng dẫn quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 08-NQ/TW
12-04-2017 | 15:02    (lượt xem:1429)

(TGAG)- Ngày 08-3-2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang ban hành Hướng dẫn số 35-HD/BTGTU về việc quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16-01-2017 của Bộ Chính trị và Kết luận số 11-KL/TW ngày 19-01-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung hướng dẫn.
Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 4-2017
07-04-2017 | 07:44    (lượt xem:1453)

(TGAG)- Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền tháng 4-2017 như sau:
Số lần xem các bài viết
9086564