Truy cập hiện tại

Đang có 25 khách và không thành viên đang online

Nghiên cứu, biên soạn phần vùng đất và con người trong Lịch sử Đảng bộ
18-07-2017 | 14:22    (lượt xem:1424)

(TGAG)- Lịch sử Đảng bộ là một bộ phận của lịch sử toàn Đảng, thể hiện sinh động và cụ thể chủ trương, đường lối, tổng kết thực tiễn, rút ra bài học kinh nghiệm, bổ sung lý luận của Đảng. Do đó, khi nghiên cứu, biên soạn cần “quán triệt, thể hiện sâu sắc quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh”, “quán triệt sâu sắc quan điểm khoa học biện chứng, khách quan, toàn diện, cụ thể, tôn trọng sự thật”.
Những điều cần quan tâm trong tổ chức tọa đàm về Lịch sử Đảng bộ
27-03-2017 | 15:41    (lượt xem:1550)

(TGAG)- Công tác tọa đàm có ý nghĩa quan trọng, nhằm thảo luận, bổ sung và thống nhất các sự kiện lịch sử, góp phần đảm bảo chất lượng công trình lịch sử đảng bộ. Các buổi tọa đàm là dịp ban biên soạn đưa các vấn đề lịch sử chưa rõ, chưa thống nhất ra bàn luận công khai, dân chủ, góp phần phản ánh nhân vật, sự kiện lịch sử được chính xác, để có sự thống nhất giữa ban biên soạn và nhân chứng lịch sử, hoàn chỉnh bản thảo lịch sử đảng bộ.
Những điều cần quan tâm trong công tác lưu trữ tư liệu Lịch sử Đảng
16-02-2017 | 15:26    (lượt xem:1469)

(TGAG)- Nhận thức vai trò quan trọng của các nguồn sử liệu đối với sự nghiệp cách mạng, ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành sự quan tâm đặc biệt chỉ đạo lưu trữ tài liệu của Đảng và Nhà nước. Thông đạt số 1C/VP “về cấm đốt, hủy tài liệu lưu trữ” cấm không được hủy công văn, tài liệu và những hồ sơ, công văn không cần dùng phải gửi về Sở Lưu trữ, bởi đó là “tài liệu có giá trị đặc biệt về phương diện kiến thiết quốc gia”.
Số lần xem các bài viết
9533691