Truy cập hiện tại

Đang có 26 khách và không thành viên đang online

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tri Tôn tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

(TGAG)- Đoàn kết là truyền thống vô cùng quý báu của dân tộc Việt Nam, là nguồn sức mạnh vô địch giúp Nhân dân Việt Nam chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, giành  độc lập, tự do và hạnh phúc. Trong giai đoạn hiện nay, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được khẳng định và đang phát huy cao độ, trở thành động lực của công cuộc đổi mới đất nước. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ chính trị, là trách nhiệm cao cả của các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo nhằm xây dựng đất nước Việt Nam phát triển bền vững.

Tri Tôn có tổng số dân là 134.713 người, trong đó: đồng bào dân tộc Khmer 45.829 người, tương đương 14.004 hộ, chiếm 34,02%, dân tộc Hoa là 1.501 người tương đương 306 hộ, chiếm 1,11%; dân tộc Chăm và dân tộc khác là 34 người, chiếm 0,025%. Đồng bào dân tộc tập trung sinh sống ở 10 xã, thị trấn và là một bộ phận không thể tách rời trong khối đại đoàn kết toàn dân.


Khánh thành chùa Tà Pạ tại huyện Tri Tôn 

Nhận thức sâu sắc về vấn đề đó, trong những năm qua, cấp ủy Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội trong huyện Tri Tôn và các xã thị trấn luôn xác định công tác tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhạy cảm và liên quan trực tiếp đến các vấn đề xã hội. MTTQ đã làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai kịp thời các chính sách của Đảng, Nhà nước và của huyện liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, tích cực vận động đồng bào dân tộc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động Quỹ “Vì người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”….

Ông Chau Hoanh Ny, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Tri Tôn cho biết “Trong công tác tuyên truyền, đã chú trọng việc xây dựng, nhân điển hình người có uy tín trong đồng bào dân tộc. Nội dung và hình thức tuyên truyền thường xuyên được đa dạng hóa, sáng tạo, phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng khu dân cư như: tuyên truyền bằng băng-rol, khẩu hiệu, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh hoặc lồng ghép trong các cuộc sinh hoạt cộng đồng. Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền bằng tiếng dân tộc, giúp đồng bào hiểu và tham gia hưởng ứng đông đảo, đem lại hiệu quả thiết thực, tăng cường đoàn kết, phát huy nội lực giúp phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thực hiện dân chủ, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, ngăn ngừa và đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Hiệu quả của công tác tuyên truyền đã tác động tích cực đến đời sống kinh tế văn hóa xã hội vùng đồng bào các dân tộc. bà con nhân dân đã tích cực phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội và  xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của huyện. Điển hình trong đồng bào Khmer có ông Chau Chên ngụ ấp Tô Lợi xã Cô Tô chăm lo phát triển kinh tế bằng chăn nuôi heo, trồng lúa và hoa màu kết hợp làm dịch vụ cày, xới , nuôi con ăn học thành tài và đóng góp chỉnh trang phum sóc Khmer. Ông Chau Om, ta à cha chùa Chi Ta Mung xã Cô Tô tham gia đóng góp chỉnh trang phum sóc huy động đồng bào DTTS tham gia các hoạt động mang lợi ích cho cộng đồng. Dân tộc Hoa có ông Lý Văn Xuân, ngụ khóm An Hòa B, thị trấn Ba Chúc thực hiện tốt công tác xã hội từ thiện. Trong 2 năm 2016 – 2017 đã vận động cất mới 14 căn nhà tình thương, cất 1 cầu dân lập, nâng cấp đường giao thông với tổng kinh phí 977 triệu đồng do các mạnh thường quân và hội người Hoa đóng góp.

Bên cạnh những thuận lợi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Tri Tôn vẫn còn nhiều khó khăn như: tỷ lệ hộ nghèo còn cao; kết cấu hạ tầng, nhất là ở các ấp, khu dân cư còn khó khăn, cơ sở vật chất, dịch vụ cho sinh hoạt cộng đồng còn thiếu; mức hưởng thụ văn hóa còn chệnh lệch so với mặt bằng chung của huyện, trình độ dân trí không đồng đều… Những khó khăn trên đang là yêu cầu đặt ra đối với công tác tuyên truyền, vận động của Ủy ban MTTQ từ huyện đến cơ sở trong thời gian tới


Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số huyện Tri Tôn lần thứ III-2019

Ông Chau Hoanh Ny cho biết “Để tiếp tục phát huy và động viên đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc hệ thống mặt trận tổ quốc các cấp sẽ tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các nội dung của Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc giữ gìn kỷ cương pháp luật. Thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, bảo đảm sự công khai, công bằng những vấn đề có liên quan đến quyền lợi của nhân dân. Thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa HĐND, UBND với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị để cùng bàn bạc giải quyết các công việc quan trọng liên quan đến đời sống nhân dân trước khi quyết định những chủ trương lớn ở địa phương. Thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân tham gia xây dựng khối đại đoàn kết. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và có chính sách đãi ngộ đối với cán bộ làm công tác Dân tộc, nhất là cán bộ ở cơ sở”.

Ngoài ra  Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội các cấp sẽ phối hợp với cấp ủy, chính quyền cùng cấp thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tăng cường việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…, góp phần vào việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương. Tăng cường quản lý Nhà nước về công tác Dân tộc, củng cố kiện toàn bộ máy làm công tác dân tộc. Quan tâm nguồn lực đầu tư phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là ở các vùng khó khăn, xa trung tâm. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Châu Phong
Tiến tới đại hội đảng
Số lần xem các bài viết
12586453