Truy cập hiện tại

Đang có 301 khách và không thành viên đang online

Đẩy mạnh tuyên truyền, đưa Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống

(TUAG)- Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026) và là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) 10 năm (2021-2030); kế hoạch phát triển KT-XH hội 5 năm (2021-2025) và các kế hoạch theo các Nghị quyết của Đảng. Tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện nhiều giải pháp đột phá để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, đạt hiệu quả cao nhất các chỉ tiêu của năm 2021 và đưa Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) đi vào cuộc sống.

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra mục tiêu tổng quát: nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ và hiệu quả quản lý của chính quyền; phát huy dân chủ, kỷ cương; khai thác mạnh mẽ lợi thế so sánh của địa phương trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế. Phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh. Phấn đấu đến năm 2025 kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu Khu vực ĐBSCL và đạt mức trung bình cả nước; đến năm 2030 đạt trên mức trung bình cả nước.

Đồng thời, tập trung 3 khâu đột phá: Đầu tư kết cấu hạ tầng, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp và du lịch; nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết, UBND tỉnh đề ra chỉ tiêu chủ yếu năm 2021: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6%-6,5%; thu nhập bình quân đầu người 50,6-50,9 triệu đồng/người/năm; tổng vốn đầu tư xã hội 28.799-29.171 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu 965 triệu USD; thu ngân sách nhà nước 6.863 tỷ đồng... cùng hàng loạt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Trên cơ sở đó, công tác tuyên truyền tập trung khẳng định kết quả phát triển KT-XH của tỉnh trong năm 2020 trước nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự quyết tâm cao của lãnh đạo tỉnh, của các sở, ban ngành, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình KT-XH của tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, đạt và vượt 9/13 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh. "Mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi, phát triển kinh tế được thực hiện thành công. Đồng thời, làm rõ tồn tại, hạn chế cần khắc phục và khó khăn, thách thức trong thời gian tới.

Từ đó, từ tỉnh đến cơ sở tập trung tuyên truyền mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH năm 2021 theo nội dung Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về nhiệm vụ KT-XH năm 2021, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021 của UBND tỉnh; phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, dự báo triển vọng phát triển trên các lĩnh vực, nhất là khu vực nông-lâm-thủy sản, đầu tư phát triển hạ tầng, kết nối giao thông…

Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực KT-XH; các Nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động, chính sách mới của Chính phủ; những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn về phát triển KT-XH của Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhất là những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ để tạo bứt phá đưa tỉnh phát triển nhanh và bền vững thời gian tới.

Tuyên truyền công tác chỉ đạo, điều hành, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển của tỉnh và phương châm hành động của Đảng bộ, chính quyền các cấp trong triển khai các chủ trương, chính sách, pháp luật về KT-XH; tiếp tục giữ vững đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tập trung phản ánh công tác chỉ đạo tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026); chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; các nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ, của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…

Tuyên truyền chương trình hành động của các cấp, các ngành, địa phương thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, sự chủ động của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong đổi mới, quyết liệt hành động, phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ để thực hiện linh hoạt, hiệu quả "mục tiêu kép" vừa chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển KT-XH.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và và tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, bám sát vào 3 khâu đột phá và 5 chương trình hành động của Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; nhằm thấm nhuần trong nhận thức những quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh một cách đồng bộ, hiệu quả và nhanh chóng, khắc phục tình trạng Nghị quyết thì hay nhưng chậm đi vào cuộc sống.


Tỉnh tăng cường mời gọi đầu tư, xúc tiến thương mại, tạo đà phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

"Qua thực tế cho thấy, mọi chủ trương nếu được tuyên truyền sâu rộng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ thì tư tưởng mới thống nhất, tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất. Mặt khác, sẽ rất thuận lợi trong đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch" -Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trình Lam Sinh nhấn mạnh.

Tin rằng với sự đoàn kết một lòng, toàn hệ thống chính trị trên tinh thần chủ động, tích cực hơn, năng động, sáng tạo hơn, tỉnh sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, xây dựng quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Bài, ảnh: H.C
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
28100321