Truy cập hiện tại

Đang có 163 khách và không thành viên đang online

Một số kết quả nổi bật công tác Tuyên giáo xã Vĩnh Hậu

(TGAG)- Vĩnh Hậu là một trong 3 xã cù lao của huyện An Phú, có diện tích tự nhiên 2.015,48 ha, đất nông nghiệp 1.726,48 ha. Đời sống nhân dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, hộ nghèo chiếm 17,8%; lao động chưa qua đào tạo còn nhiều; cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng với yêu cầu phát triển; tình hình dịch bệnh trên người, gia súc, gia cầm, diễn biến phức tạp, đã tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Với tinh thần trách nhiệm cao, sự tập trung nỗ lực của toàn Đảng bộ, đã ra sức khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, tập trung củng cố và lãnh đạo hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó, có vai trò nòng cốt của Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã.

Thực hiện Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Đảng ủy đã thành lập Ban Tuyên giáo gồm 14 đồng chí, do đồng chí Bí thư Đảng ủy là Trưởng ban. Ngay sau khi thành lập từ năm 2011 đến nay, Đảng ủy luôn quan tâm củng cố, kiện toàn và bồi dưỡng nâng cao trình độ cho Ban Tuyên giáo, kể cả các Tổ thuộc Ban Tuyên giáo, qua đó đã cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng ủy đề ra.

Công tác tuyên truyền ngày càng đi vào chiều sâu, Tổ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên đảm bảo về số lượng và chất lượng, từ đó công tác tuyên truyền miệng đi vào nề nếp, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng tuyên truyền, thông tin phong phú, đa dạng, lồng ghép vào sinh hoạt của Mặt trận - đoàn thể đã góp phần chuyển tải kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Việc tuyên truyền về chiều rộng cũng được tăng cường có hiệu quả, Đài Truyền thanh xã thực hiện tốt việc duy trì tiếp âm Đài tỉnh, đài huyện đáp ứng nhu cầu thông tin của Nhân dân.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội trong tình hình mới. Ban Tuyên giáo Đảng ủy đã xây dựng mạng lưới Cộng tác viên rộng khắp trên địa bàn, kịp thời nắm bắt thông tin, dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên từ xã đến ấp. Từ đó kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo công tác tuyên truyền và đấu tranh phản tuyên truyền ở địa phương.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy, phối hợp với các ngành, đoàn thể nắm chắc tình hình tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, nắm bắt những diễn biến trong xã hội, ngăn chặn đẩy lùi các dư luận xấu, các tin đồn không đúng sự thật, kịp thời giải quyết những vấn đề mới phát sinh, các tranh chấp trong nội bộ Nhân dân, từ đó, thời gian qua không có trường hợp khiếu kiện đông người vượt cấp, đồng thời làm tốt công tác đấu tranh với những phần tử lợi dụng tôn giáo để chống phá nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa của các thế lực thù địch.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn được Đảng ủy chủ động và tiến hành thường xuyên, góp phần tích cực vào việc ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, ổn định tình hình tư tưởng trong nội bộ, củng cố khối đoàn kết thống nhất và tạo được niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Hoạt động văn nghệ được tổ chức phong phú, đa dạng; phong trào văn nghệ quần chúng phát triển như: Câu lạc bộ đờn ca tài tử ở các ấp, các phong trào văn nghệ trong nhà trường được duy trì, đáp ứng tốt trong các dịp lễ, tết, tạo được sự hưởng thụ văn hóa của các tầng lớp Nhân dân.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đảm bảo về chất lượng, toàn xã có 2.241 hộ gia đình văn hóa, đạt 92,17%; có 4/4 ấp văn hóa, 6 cơ quan văn hóa và xã được công nhận đạt chuẩn văn hóa. Xã có phòng đọc sách đảm bảo đủ các thể loại nhằm phục vụ tốt nhu cầu của bạn đọc.

Thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo đã kịp thời tham mưu cho Đảng ủy triển khai học tập các chuyên đề hằng năm, hướng dẫn việc đăng ký tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm của cán bộ, đảng viên, để việc học tập ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng. Từ đó tinh thần đoàn kết, nhất trí trong nội bộ Đảng được nâng cao. Thực hành tiết kiệm trở thành phong trào rộng khắp; giờ giấc làm việc ở các cơ quan, ban ngành xã, ấp được chấn chỉnh hơn trước. Thái độ, tác phong của cán bộ, công chức trong tiếp dân nhã nhặn và thân thiện. Qua đó, đã có nhiều gương điển hình tiên tiến được tuyên dương.

Với những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, trực tiếp là Ban Tuyên giáo đã có sự đổi mới rõ nét, góp phần quan trọng vào nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tăng cường sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần tích cực vào thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ xã.

Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Đảng ủy thường xuyên củng cố, kiện toàn và bồi dưỡng đội ngũ làm công tác Tuyên giáo; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức trong hệ thống chính trị để góp phần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới./.

Mai Tùng Thiện
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26141702