Truy cập hiện tại

Đang có 70 khách và không thành viên đang online

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

(TUAG)- Xác định rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng (TTM), những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, công tác TTM trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện một cách nghiêm túc, trách nhiệm gắn với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị và mang lại nhiều kết quả tích cực. Công tác TTM đã từng bước đi vào nền nếp, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong toàn Đảng bộ.


Cấp ủy các cấp quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TTM trong tình hình mới”, đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở (BCV, TTV) thường xuyên được củng cố, kiện toàn, cơ bản đủ về số lượng, chất lượng từng bước nâng lên[1]. Đội ngũ BCV, TTV đã trở thành lực lượng chủ lực trong công tác TTM của Đảng bộ và ngày càng có những đóng góp tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác tư tưởng, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng trước các luận điểm sai trái và âm mưu của các thế lực thù địch. Thông qua công tác tuyên truyền đã tạo nên sự đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà đại hội đảng bộ các cấp đề ra.

Các cấp uỷ luôn quan tâm đến đổi mới nội dung và đa dạng hoá các phương thức tuyên truyền. Nội dung thông tin đã được lựa chọn, mang tính thời sự, đúng định hướng gắn với nhiệm vụ chính trị, yêu cầu thực tiễn của tỉnh, địa phương, đơn vị. Nét mới trong công tác TTM của Đảng bộ tỉnh là việc cung cấp thông tin cho đội ngũ BCV, TTV được kịp thời và bài bản hơn[2].

Phương thức hoạt động tuyên truyền miệng ở xã, phường, thị trấn trong tỉnh được chú trọng thông qua việc kết hợp, lồng ghép với các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, tiếp xúc cử tri... Đa số đội ngũ BCV cấp tỉnh, huyện sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ để bài nói thêm sinh động, hấp dẫn và tăng tính thuyết phục; bảo đảm kỷ luật phát ngôn; tâm huyết với nghề.

Để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền thì công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ BCV, TTV thời gian qua được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo. Hàng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cử đội ngũ BCV các cấp và cán bộ làm công tác tuyên truyền tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng về công tác TTM do cấp trên tổ chức; đồng thời, ban tuyên giáo các cấp thường xuyên phối hợp với Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, trung tâm chính trị huyện, thị, thành mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ BCV, TTV từ tỉnh đến cơ sở. Qua đó, giúp cho đội ngũ BCV, TTV nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền nói chung, TTM nói riêng; nắm vững nội dung, phương pháp, nghiệp vụ về công tác TTM.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của đội ngũ BCV, TTV vẫn còn có những hạn chế nhất định: Năng lực truyền đạt và chất lượng một số BCV, TTV chưa cao; một số hoạt động tuyên truyền chưa được đa dạng, phong phú, rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, chưa gắn chặt giữa tuyên truyền với vận động. Phương thức tuyên truyền còn nặng một chiều, ít chú ý trao đổi, đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Một số cấp ủy, người đứng đầu chưa nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác TTM và hoạt động BCV...Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TTM, hoạt động BCV, TTV nhằm góp phần đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ cơ bản sau:

Tiếp tục quán triệt ý nghĩa, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác TTM, hoạt động của đội ngũ BCV, TTV, xác định đây là một trong những kênh thông tin quan trọng nhất, trực tiếp phổ biến, giáo dục, quán triệt các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước các vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế; góp phần tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin, cổ vũ phong trào cách mạng.

Thường xuyên quan tâm thực hiện việc rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ BCV, TTV đúng theo Quy chế hoạt động BCV, TTV đã được ban hành.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, cách thức thông tin tuyên truyền. Về nội dung cần tập trung thông tin, tuyên truyền và kịp thời định hướng đối với những vấn đề quan trọng, bức xúc, nổi cộm, nhất là các nội dung có tính thời sự, gắn với công việc, cuộc sống, thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Phương pháp tuyên truyền phải dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp từng đối tượng. Chú trọng tính khách quan của thông tin, tính thuyết phục của việc định hướng thông tin, trên cơ sở phát huy ưu thế của loại hình TTM là trực tiếp, có trao đổi hai chiều, giải đáp kịp thời những vướng mắc phát sinh.

Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, nội dung công tác TTM, hoạt động BCV, TTV từng tháng, quý, năm. Duy trì tổ chức định kỳ hàng tháng hội nghị BCV cấp tỉnh, huyện và hội nghị TTV cấp xã.

Quan tâm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; kịp thời cung cấp thông tin cho đội ngũ BCV, TTV. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động TTM, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác TTM, đồng thời xử lý nghiêm các BCV, TTV vi phạm quy chế hoạt động.

Nguyễn Lam
TTCTTT số 7-2022

____________
[1] Tính đến hiện nay, đội ngũ BCV các cấp trên địa bàn tỉnh có 373 người, trong đó có 5 BCV Trung ương, 42 BCV cấp tỉnh, 326 BCV cấp huyện và tương đương. Có 338/373 người là cấp ủy viên các cấp và trưởng, phó ban, ngành tham gia đội ngũ BCV từ Trung ương đến cơ sở.
[2] Hằng năm, tỉnh phát hành 4.500 cuốn Sổ tay tuyên truyền “Bảo vệ nền tảng tư tưởng” làm cẩm nang cho đội ngũ BCV, TTV trong tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tài liệu tuyên truyền về Nông thôn mới, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đặc biệt trước những sự việc nóng, mang tính chất thời sự, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kịp thời tổng hợp, biên soạn các nội dung tuyên truyền để cung cấp kịp thời cho các cấp các ngành, lực lượng BCV, TTV…
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
34211425