Truy cập hiện tại

Đang có 168 khách và không thành viên đang online

Một số kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

(TGAG)- Năm 2017, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, bên cạnh chuyên đề của Trung ương “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định nội dung chủ đề của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm”, chỉ đạo học tập và đưa vào sinh hoạt thường xuyên trong toàn Đảng bộ.

Việc tổ chức học tập, sinh hoạt thường xuyên được triển khai thực hiện nghiêm túc từ tỉnh đến cơ sở. Các chi bộ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội lựa chọn nội dung phù hợp tình hình, đặc điểm và nhiệm vụ được giao đưa vào sinh hoạt hằng tháng tại chi bộ, sinh hoạt định kỳ của tổ chức, cơ quan, đơn vị bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp.

Các cấp ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung và xây dựng chuẩn mực đạo đức phù hợp với nhiệm vụ, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng cuối năm. Ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên tiếp tục được nâng cao, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả công tác chuyên môn, đề ra kế hoạch làm theo Bác bằng những việc cụ thể, thiết thực, nhằm khắc phục hạn chế, khuyết điểm của cá nhân, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 526/KH-UBND ngày 07/10/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2021” và Kế hoạch số 535/KH-UBND “Tổ chức phong trào thi đua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2021”; các sở, ngành, địa phương trong tỉnh tập trung triển khai, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào công tác thường xuyên của địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức, gắn với thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ và liên hệ tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương để xây dựng kế hoạch thực hiện.

Các phương tiện thông tin đại chúng tiếp tục quan tâm cải tiến, nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục đẩy mạnh tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đăng, phát nhiều sáng tác, quảng bá nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đặc biệt là giới thiệu về gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến có cách làm hay, sáng tạo trên nhiều lĩnh vực đời sống, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, có 104 tập thể và 133 cá nhân có thành tích xuất sắc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen.

Năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như sau:

- Các cấp ủy tiếp tục quan tâm quán triệt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục phát huy những kinh nghiệm đã có, duy trì và nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả thời gian qua.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 41-KH/TU ngày 15/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ đột phá và lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm, nhất là trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để tập trung giải quyết dứt điểm, lấy kết quả làm một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá phân loại tổ chức đảng.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí, làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng văn hóa, con người An Giang đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05, tôn vinh gương điển hình học tập và làm theo Bác của các địa phương, đơn vị.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị Quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Quy định 101, Quy định 55 của Ban Bí thư và Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

- Trong sinh hoạt định kỳ, chi bộ, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị lựa chọn một nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ Chuyên đề toàn khóa, Chuyên đề năm 2017, Chuyên đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chuyên đề của tỉnh về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm” hoặc lựa chọn một mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác để cùng phân tích, trao đổi, thảo luận, tự phê bình, rút ra bài học cho bản thân, chi bộ và phê bình, góp ý cho đồng chí, đồng nghiệp; vận dụng mô hình hay, cách làm hiệu quả thực hiện ở cơ quan, đơn vị mình.

- Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong tự phê bình và phê bình. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ; lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

- Cấp ủy có chương trình, kế hoạch giao ban, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05... và việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên theo hướng dẫn tại Công văn số 2952-CV/BTCTW ngày 20/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương.

BPGVCT05


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
30389594