Truy cập hiện tại

Đang có 41 khách và không thành viên đang online

Châu Đốc đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển du lịch

(TGAG)- Thành phố Châu Đốc là đô thị trực thuộc tỉnh, cơ cấu kinh tế chủ yếu là dịch vụ - thương mại - du lịch. Những năm qua, Đảng bộ thành phố đã huy động mọi nguồn lực, từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ gắn với phát triển du lịch; đã ưu tiên đầu tư các công trình trọng điểm, xem đây là điều kiện then chốt, là nhiệm vụ trọng tâm để đưa thành phố phát triển nhanh và bền vững.
 

Được sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh, sự nỗ lực của hệ thống chính trị thành phố, nhất là sự đồng tình hưởng ứng của Nhân dân, nhờ đó việc xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng thành phố có bước chuyển biến mạnh mẽ, khá đồng bộ trên các lĩnh vực, nhiều công trình, dự án trọng điểm đã hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy được hiệu quả khá tốt.

Tổng số dự án đầu tư trên địa bàn thành phố 05 năm 2010 - 2015 là 280 dự án với tổng số vốn 2.266 tỷ đồng. Trong đó có 32 dự án kêu gọi đầu tư với tổng vốn gần 1.500 tỷ đồng, gồm các lĩnh vực: môi trường, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dân cư, dịch vụ - du lịch, giao thông...

Từ nguồn ngân sách nhà nước, thành phố đã triển khai thực hiện 248 công trình với số vốn 766 tỷ đồng, có 187 công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Nhờ tập trung đầu tư nên thành phố đã sớm đạt chuẩn đô thị loại II vào đầu năm 2015, trong đó đã cơ bản hoàn thành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải gắn với nâng cấp 14 tuyến đường trong thành phố; hoàn thành hệ thống cấp điện và nước sạch cho 100% hộ dân trong thành phố; đã có 2/2 xã (đạt 100% số xã) đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2013 và năm 2014. Hiện thành phố đang khẩn trương để hoàn thành việc nâng cấp tuyến đường trục Châu Đốc - Núi Sam, nâng cấp khu du lịch Núi Sam trở thành là khu du lịch cấp quốc gia; triển khai dự án Công viên văn hóa Núi Sam, chuẩn bị khởi công dự án Kè Châu Đốc, các tuyến đường giao thông trong nội ô... Nhờ tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng nên đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đúng định hướng, tăng trưởng kinh tế đạt tốc độ khá cao, dịch vụ - thương mại - du lịch của thành phố không ngừng phát triển, đời sống Nhân dân được nâng cao.
 

Từ những thành tựu vừa qua trong việc huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng gắn với phát triển du lịch. Đảng bộ thành phố rút ra những kinh nghiệm đó là: thường xuyên rà soát điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chung của thành phố đến năm 2020 để phục vụ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng. Tập trung quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước, cả nguồn vốn hỗ trợ của trung ương, của tỉnh, vốn của thành phố và các nguồn vốn khác. Phải giám sát chặt chẽ, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Thực hiện đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên nguồn vốn cho các dự án, công trình xây dựng đô thị, du lịch và xây dựng nông thôn mới để tạo nền tảng phát triển bền vững. Vận dụng và thực hiện tốt các chính sách ưu đãi của trung ương, của tỉnh để mời gọi đầu tư. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động làm cho mọi người dân thấy được lợi ích của việc xây dựng kết cấu hạ tầng để tự nguyện đóng góp vì sự phát triển chung của thành phố.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Châu Đốc cũng gặp những khó khăn, đó là: nguồn lực đầu tư chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước, chưa huy động được nhiều nguồn lực từ bên ngoài, chưa tạo được sự ủng hộ mạnh mẽ và chia sẻ của Nhân dân và doanh nghiệp. Công tác quản lý Nhà nước về đầu tư còn nhiều bất cập, hệ thống pháp luật thiếu đồng bộ, phù hợp. Chất lượng quy hoạch chưa cao, bao quát, kết nối và tầm nhìn dài hạn. Chưa có cơ chế, chính sách thích hợp để huy động tiềm năng và nguồn lực, nhất là đất đai cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng.

Định hướng phát triển 5 năm tới, Đảng bộ thành phố Châu Đốc sẽ tập trung lãnh chỉ đạo nhằm tiếp tục huy động có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với phát triển du lịch gồm những công việc sau:

Tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng đô thị trên địa bàn thành phố theo từng giai đoạn phát triển dựa trên quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch xây dựng tỉnh, quy hoạch xây dựng chung thành phố đã được phê duyệt. Lập danh mục thứ tự các dự án đầu tư xây dựng theo kế hoạch, lộ trình nâng cấp đô thị đảm bảo phù hợp với chương trình, mục tiêu đề ra.

Tập trung đầu tư khai thác lợi thế, tiềm năng về phát triển du lịch, phấn đấu xây dựng thành phố xứng tầm là trung tâm thương mại - dịch vụ - du lịch của tỉnh. Phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng phát triển chiều sâu, đảm bảo chất lượng và hiệu quả, khẳng định thương hiệu và khả năng cạnh tranh.

Quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển du lịch, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực của trong và ngoài nước đầu tư các dự án lớn để tăng thêm số lượng cơ sở lưu trú, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, khu thi đấu thể thao và vui chơi giải trí, trung tâm mua sắm và khu ẩm thực tại khu du lịch Núi Sam và thành phố Châu Đốc. Tích cực vận động các nguồn lực từ Trung ương đến địa phương để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tương xứng với tiêu chí đô thị loại II, đảm bảo Châu Đốc là đô thị du lịch văn minh, xanh - sạch - đẹp.

Đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, phối hợp sở, ngành huy động sự tham gia của các doanh nghiệp nhằm thu hút mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Thành ủy Châu Đốc
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16713106