Truy cập hiện tại

Đang có 52 khách và không thành viên đang online

An Giang triển khai quy chế phối hợp quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh

(TGAG)- Sáng ngày 9/5/2019, tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND, ngày 9/11/2018 về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang (Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND). Đồng chí Nguyễn Khánh Hiệp, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị các đại biểu được nghe đồng chí Trương Bá Trạng,  Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND và thông qua dự thảo Hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang.


Nội dung Quy chế quy định trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện), Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã) và các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan trong công tác phối hợp quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang. Quy chế hoạt động dựa trên nguyên tắc đảm bảo thống nhất công tác phối hợp quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, đồng thời tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa đúng quy định pháp luật. Công tác phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, tổ chức đã được pháp luật quy định. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để đảm bảo sự thống nhất đồng bộ, tránh chồng chéo trong chỉ đạo, điều hành. Các sở, ban, ngành tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện, ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì hoặc phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện chức năng quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn, gây mất trật tự theo quy định của pháp luật hiện hành.

Các nội dung phối hợp bao gồm: Xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh; phối hợp thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; xử lý theo thẩm quyền những vi phạm sử dụng âm thanh gây tiếng ồn của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa.

Tại Hội nghị các đại biểu cũng đã được nghe 5 lượt ý kiến thảo luận và giải trình của các đơn vị, địa phương: An Phú, Long Xuyên, Phú Tân, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nội dung thảo luận và giải trình xoay quanh những vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND và đề xuất những giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Khánh Hiệp đề nghị với tư cách là ngành chủ quản được Ủy ban nhân dân giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm về nội dung phối hợp quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh, các phòng chuyên môn trực thuộc Sở cần nghiên cứu, chọn lọc các nội dung đại biểu đã có ý kiến trong Hội nghị, kể cả nội dung dự thảo Hướng dẫn để hoàn chỉnh dự thảo Hướng dẫn, trước khi ban hành gởi các sở, ngành chức năng có liên quan và các địa phương có ý kiến, tiếp thu ý kiến góp ý cho các nội dung Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND đã ban hành, nếu các ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện thấy có những vấn đề cần hoàn chỉnh, bổ sung thì Ngành cần mạnh dạn tham mưu sửa đổi bổ sung quy chế. Đồng chí cho rằng đây là vấn đề xã hội, không thể giải quyết một sớm một chiều, chỉ có thể hạn chế được phần nào, phương pháp giải quyết cần mang tính nhân văn, có sự thống nhất cách làm giữa các ngành, các địa phương và khi áp dụng vào thực tiễn thì tùy theo tình hình địa phương mà triển khai thực hiện, tất cả hướng đến nhiệm vụ làm nhu cầu thưởng thụ văn hóa văn nghệ của người dân ngày càng nâng lên tỷ lệ nghịch với tiếng ồn phát ra, tỷ lệ nghịch tiếng ồn không có nghĩa là mở nhỏ âm thanh mà là mức độ âm thanh phù hợp trong mỗi không gian, thời gian, tùy trường hợp./.

Ngọc Hân

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18536979