Truy cập hiện tại

Đang có 171 khách và không thành viên đang online

Tri Tôn mở 2 lớp cập nhật kiến thức lý luận chính trị đối tượng 5

(TUAG)- Từ ngày 25 đến ngày 28/8/2020, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tri Tôn đã mở 2 lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ đảng viên ở cơ sở năm 2020 với 240 đồng chí.

Tham dự các lớp học là cán bộ, đảng viên không thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; chưa qua chương trình Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ đảng viên ở cơ sở.Mỗi lớp được tiến hành học tập trong thời gian 2 ngày, các cán bộ đảng viên được nghiên cứu 4 chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dung sáng tạo và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay. Về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam. Về Đảng cầm quyền và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong điều kiện mới. Về xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam.

Trong quá trình học tập học viên sẽ cập nhật bổ sung một số quan điểm chỉ đạo, các nghị quyết khóa XII của Đảng, đặc biệt là các văn kiện đại hội Đảng các cấp. Đây là đợt sinh hoạt chính trị nhằm giúp cán bộ đảng viên nắm vững những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nâng cao năng lực, đạo đức và sự hiểu biết về thành tựu khoa học kỹ thuật, kinh tế quốc tế, từ đó có thái độ đúng đắn và đề ra mục tiêu phấn đấu cho bản thân, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh và xây dựng địa phương phát triển toàn diện. Cuối khóa học các học viên được Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện cấp Giấy chứng nhận bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới. Đây là lớp thứ 11, 12 mà Trung tâm BDCT huyện đã mở từ 2018 đến nay./.

Trần Văn Hợp
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18096559