Truy cập hiện tại

Đang có 24 khách và không thành viên đang online

Tăng cường vận động người dân tham gia mạng lưới thu gom rác thải sinh hoạt

(TGAG)- Theo Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang, tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh trung bình khoảng 1.128 tấn/ngày. Trong đó, khu vực đô thị khoảng 505 tấn/ngày (chiếm 44,8%) và khu vực nông thôn 623 tấn/ngày (chiếm 55,2%).

Đến nay, trên toàn tỉnh đã có 153/156 xã, phường, thị trấn có thu gom rác (tính theo tuyến thu gom trên các trục lộ chính). Toàn tỉnh thu gom khoảng 718 tấn/ngày (đạt 64,3%), trong đó: Công ty Cổ phần Môi trường đô thị (MTĐT) An Giang thu gom 690 tấn/ngày; các tổ tự quản thu gom của xã và 01 mô hình ủ phân compost thu gom khoảng 28 tấn/ngày; lượng rác còn lại khoảng 410 tấn/ngày chủ yếu ở vùng sâu, cù lao,... được người dân tự xử lý tại hộ gia đình (chôn, đốt,...) hoặc thải ra môi trường.

Hiện nay, toàn tỉnh có tổng số 36 bãi rác.Trong đó có 3 khu xử lý rác thải tập trung hợp vệ sinh, cụ thể: Bãi chôn lấp hợp vệ sinh tại Khu xử lý rác thải xã Bình Hòa, huyện Châu Thành do Công ty Cổ phần MTĐT An Giang làm chủ đầu tư có công suất 245 tấn/ngày, hiện đang xử lý cho cụm Long Xuyên, Châu Thành, Châu Phú, tổng lượng thu gom và xử lý hiện nay là 265,23 tấn/ngày, gồm 02 ô chôn lấp và 01 khu xử lý nước thải đang vận hành với công suất 50m3/ngày, đã được đưa vào vận hành giữa tháng 03/2017. Hiện nay, đã đầy ô số 01 (khoảng 63.600 tấn), ô số 02 đang tiếp nhận xử lý, dự kiến đến tháng 12/2019 sẽ đầy.

Bãi chôn lấp hợp vệ sinh Kênh 10 tại Khu xử lý rác thải Kênh 10 - Châu Đốc do Công ty Cổ phần MTĐT An Giang vận hành từ năm 2010 có công suất 200 tấn/ngày, tổng lượng rác thu gom và xừ lý hiện nay là 120,16 tấn/ngày, hiện đang xử lý cho cụm Châu Đốc, An Phú, gồm 02 ô chôn lấp. Hiện nay, ô số 01 đang được Công ty Cổ phần MTĐT An Giang thực hiện cải tạo, đóng lấp theo hình thức chôn lấp hợp vệ sinh; ô số 2 đang thực hiện xử lý nước ô nhiễm và giao nhà đầu tư, dự kiến hoàn thành tháng 9/2019.

Bãi chôn lấp hợp vệ sinh tại Khu xử lý chất thải rắn Phú Thạnh, huyện Phú Tân do Công ty Cổ phần MTĐT An Giang làm chủ đầu tư có công suất 200 tấn/ngày, tổng lượng thu gom và xử lý hiện nay là 94,67 tấn/ngày, hiện đang xử lý cho cụm huyện Phú Tân và thị xã Tân Châu, gồm 01 ô chôn lấp và 01 khu xử lý nước thải; Đã đưa vào vận hành xử lý rác thải và nước rỉ rác từ tháng 03/2018, dự kiến đến cuối năm 2020 sẽ đầy.

Và 19 bãi rác (gồm 3 bãi huyện và 16 bãi xã) đang hoạt động; 14 bãi đã ngưng hoạt động (gồm 6 bãi huyện và 8 bãi xã). Ngoài 03 bãi chôn lấp tại 3 khu xử lý được thiết kế chôn lấp hợp vệ sinh, 33 bãi rác còn lại là những bãi rác lộ thiên, hoạt động gây ô nhiễm môi trường, cần phải cỏ kế hoạch đóng cửa xử lý triệt để.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, tỷ lệ thu gom rác thải hiện nay chưa cao (chỉ đạt 64,3%), trong đó có 03 xã chưa được thu gom là xã Vĩnh Hậu (huyện An Phú), xã An Nông (huyện Tịnh Biên) và xã Vĩnh Phước (huyện Tri Tôn). Một số xã khác có tỷ lệ thu gom thấp do đơn vị thu gom chỉ tập trung tại các trục giao thông chính của xã như: xã Phú Lộc (thị xã Tân Châu), xã Phú Hiệp (huyện Phú Tân), xã Mỹ Phú Đông (huyện Thoại Sơn), xã An Cư (huyện Tịnh Biên),...

Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được xử lý đảm bảo quy chuẩn về môi trường hiện nay còn thấp (480,06/1.128 tấn, chiếm tỷ lệ 43%). Bên cạnh đó, 03 lò đốt rác của Công ty Cổ phần MTĐT An Giang hiện nay vẫn chưa hoạt động chính thức, đồng thời 03 nhà máy xử lý rác tập trung dự kiến đến năm 2020 mới đưa vào hoạt động.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia mạng lưới thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn; Rà soát và tiếp tục xây dựng kế hoạch mở rộng tuyến thu gom rác thải hàng năm; Rà soát, xem xét duy trì các mô hình tổ/đội tự quản bảo vệ môi trường tại các khu vực chưa được thu gom rác…

Đồng thời tăng cường giám sát công tác thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt của các đơn vị thu gom, xử lý trên địa bàn; Xây dựng lộ trình đóng lấp các bãi rác trên địa bàn quản lý.

Về lâu dài, hoàn chỉnh việc đầu tư các nhà máy xử lý rác, các cụm xử lý rác tập trung; Tăng cường công tác xã hội hóa việc quản lý chất thải rắn: Rà soát, xây dựng, bổ sung và hoàn thiện các cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư tư nhân.

Tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản lý về chất thải rắn, nâng cao nhận thức cộng đồng trong lĩnh vực thu gom xử lý rác thải, tiến tới việc phân loại rác thải tại nguồn, tăng cường tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng từ việc xử lý rác./.

Hải Nhu
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
11153024