Truy cập hiện tại

Đang có 121 khách và không thành viên đang online

Phường Mỹ Bình vận động, thành lập quỹ khuyến học, khuyến tài

(TGAG)- Hoạt động khuyến học, khuyến tài là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng xã hội học tập, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài và phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc ta. Nhận thức rõ công tác xây dựng quỹ khuyến học có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xây dựng và thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài địa phương, ngày 28/8/2019 UBND phường Mỹ Bình xây dựng và triển khai kế hoạch vận động, thành lập quỹ khuyến học, khuyến tài, dự kiến thời gian ra mắt Hội đồng quản lý quỹ vào ngày 20/11/2019.
 

Việc huy động xã hội hóa kinh phí thành lập quỹ trên tinh thần tự nguyện, công khai và đúng chủ trương của UBND thành phố Long Xuyên. Chỉ tiêu vận động thành lập quỹ từ nguồn xã hội hóa, dự kiến: 500.000.000đ (năm trăm triệu đồng), phấn đấu đạt 600.000.000đ (sáu trăm triệu đồng).

Mô hình này được UBND thành phố Long Xuyên đồng tình và thống nhất cho phép giữ lại số tiền vận động Quỹ khuyến học 01 ngày lương của cán bộ, công chức phường (kế cả cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục và y tế) để đảm bảo kinh phí thành lập quỹ. Mặt khác, UBND thành phố nhận thấy việc thành lập Quỹ khuyến học, khuyến tài tại phường, xã là mô hình hay, thiết thực trong việc huy động xã hội hóa, theo đó, khuyến khích địa phương nghiên cứu, tiếp cận mô hình và triển khai thực hiện (nếu có đủ điều kiện)./.

Thanh Thủy
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26109833