Truy cập hiện tại

Đang có 37 khách và không thành viên đang online

Giáo dục là quốc sách hàng đầu

(TGAG)- Trong suốt tiến trình cách mạng, Đảng và Nhà nước đã luôn khẳng định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là những chính sách trọng tâm, có vai trò chính yếu của Nhà nước, được ưu tiên đi trước một bước so với các chính sách phát triển kinh tế - xã hội khác.

Kế thừa những tư tưởng cơ bản của các kỳ đại hội Đảng và các nghị quyết về giáo dục và đào tạo trước đây, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tiếp tục khẳng định  “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Giáo dục và đào tạo là chủ trương, chính sách được quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta. Chính sách giáo dục và đào tạo là chính sách do Nhà nước đặt ra nhằm điều chỉnh lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo những mục tiêu cụ thể.

Quốc sách hàng đầu là những chính sách trọng tâm, có vai trò chính yếu của Nhà nước, luôn dành được sự quan tâm hàng đầu, ưu tiên đặc biệt của Nhà nước trong việc tiến hành một loạt các biện pháp và phạm vi thực hiện, nguồn ngân sách chi cho các chính sách đó.

Giáo dục và đào tạo có vai trò quan trọng trong việc xây dựng con người mới Việt Nam nói chung, trong đào tạo nguồn nhân lực và nguồn nhân lực chất lượng cao - một trong ba đột phá chiến lược mà Đại hội XII của Đảng đã xác định, để phục vụ cho sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Thực tế cho thấy, tất cả các nước phát triển hàng đầu trên thế giới đều là những nước có nền giáo dục hàng đầu và có hệ thống đào tạo tiên tiến, hiện đại. Đầu tư cho giáo dục và đào tạo ở các nước này đều ở mức cao, chẳng hạn ở Mỹ, Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore...

Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Vấn đề phát triển giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực là một bộ phận rất quan trọng của chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phải được ưu tiên và quan tâm thực sự.

Giáo dục và đào tạo là một trong những điều kiện tiên quyết giúp phát triển kinh tế, ổn định xã hội, nâng cao chỉ số phát triển con người. Giáo dục và đào tạo không chỉ có vai trò quan trọng trên lĩnh vực sản xuất vật chất mà còn là cơ sở để hình thành nền văn hóa tinh thần của xã hội. Giáo dục và đào tạo có tác dụng vô cùng to lớn trong việc truyền bá hệ tư tưởng chính trị xã hội chủ nghĩa, xây dựng ý thức pháp luật, ý thức đạo đức, xây dựng nền văn hóa, văn học, nghệ thuật, góp phần cơ bản vào việc hình thành lối sống mới, nhân cách mới của toàn xã hội./.

 Quốc Hùng
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35183168