Truy cập hiện tại

Đang có 133 khách và không thành viên đang online

Một số kết quả công tác tuyên truyền quý I năm 2016

(TGAG)- Những tháng đầu năm 2016, Ban Tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã tham mưu cấp ủy thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, chủ động phối hợp các ngành, đơn vị, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh các hoạt động thông tin truyền thông, văn hóa văn nghệ, thể thao, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Các hoạt động tuyên truyền được quan tâm cải tiến theo hướng thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, bảo đảm đúng tầm mức sự kiện. Các cấp, các ngành, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức đa dạng các hình thức tuyên truyền, đặc biệt là đợt sinh hoạt chính trị chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gắn với kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2); phổ biến quán triệt trong toàn đảng, toàn dân về những nội dung quan trọng của hội nghị Trung ương lần thứ 13, 14 (khóa XI); thông tin nhanh kết quả Đại hội XII của Đảng; các kỳ họp quan trọng như Kỳ họp lần thứ 11, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp lần thứ 13 HĐND tỉnh khóa VIII, kỳ họp lần thứ 3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X; tuyên truyền thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và nghị quyết đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh được lồng ghép với việc tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết và gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua yêu nước, cụ thể: tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; các chương trình đề án quan trọng như Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh An Giang, Chương trình xây dựng nông thôn mới, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; kết quả thực hiện nhiệm vụ ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh năm 2015; kết quả phát triển kinh tế - xã hội quý 1 năm 2016...

Công tác tuyên truyền hưởng ứng các ngày lễ, kỷ niệm quan trọng được diễn ra khắp nơi trong tỉnh với nhiều hình thức sinh động; nhiều lễ hội văn hóa, văn nghệ, thể thao chào đón Tết Dương lịch 2016, mừng Đảng, mừng Xuân Bính Thân năm 2016; kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (6/1/1946); kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2) gắn với kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (28/01/1941); kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, Tết Nguyên tiêu (15/1 âm lịch); kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3); 57 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3), 27 năm Ngày Biên phòng toàn dân (1989-2016); 85 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3); Ngày Thể thao Việt Nam (27/3); 81 năm Ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ (28/3)...

Công tác tuyên truyền đấu tranh với những mặt trái của xã hội được tăng cường, các cơ quan báo chí thường xuyên có thông tin phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch xung quanh các vấn đề dân chủ, nhân quyền, chủ quyền biển đảo, biên giới lãnh thổ; lên án mạnh mẽ hành động, việc làm trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông, những hành động vô nhân đạo đối với ngư dân Việt Nam; tuyên truyền nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên về công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội, đặc biệt là trong thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng như Đại hội Đảng các cấp, Đại hội X của tỉnh, Đại hội XII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp sắp tới.

Nhìn chung công tác tuyên truyền luôn bám sát đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh, của từng ngành, địa phương; khai thác tốt các phương tiện thông tin truyền thông hiện đại như các trang thông tin điện tử, báo điện tử, đáp ứng nhu cầu thông tin nhanh chóng; chuyển tải nhanh tình hình chính trị, kinh tế, xã hội ở khắp các địa phương trong tỉnh. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền đôi lúc thiếu sự phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội; công tác phản tuyên truyền còn nặng tính lý luận, chưa sát thực tế; cán bộ làm công tác tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo còn hạn chế; nhiều nơi vùng sâu, vùng xa còn thiếu thông tin, tài liệu, sách, báo rất ít do kinh phí hạn hẹp...

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề ra một số nhiệm vụ, chỉ đạo các ngành, địa phương quan tâm thực hiện. Nội dung quan trọng xuyên suốt là tuyên truyền việc học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; kết quả kỳ họp lần thứ 11, Quốc hội khóa XIII; việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết đại hội đảng các cấp; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân (nhiệm kỳ 2016-2021); việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị...

Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền ngày lễ, kỷ niệm quan trọng như: 146 năm Ngày sinh của V.I.Lênin (22/4); 40 năm ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội nước Việt Nam thống nhất khóa VI (25/4); Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch); kỷ niệm 41 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4), Ngày Quốc tế Lao động (01/5); 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); 68 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6); 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6); Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6)...

Tuyên truyền các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, công tác thông tin đối ngoại, các quan điểm của Đảng, Nhà nước về các vấn đề quốc tế và khu vực; phản ánh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội của đồng bào các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh như Tết Chol Chnam Thomay của đồng bào dân tộc Khmer; Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước...

Lê Hân


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16659763