Truy cập hiện tại

Đang có 122 khách và không thành viên đang online

An Giang phát động thi đua trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019

(TGAG)- Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh vừa ký Quyết định số 234/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát động thi đua trong thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019, nhằm động viên, cổ vũ phong trào hành động cách mạng của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và lực lượng vũ trang địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019.


Thanh niên An Giang sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019. Thực hiện đúng quy trình tuyển quân theo phương châm “Tuyển người nào chắc người đó”; nắm chắc nguồn sẵn sàng nhập ngũ tổ chức đoàn khám sức khỏe đủ thành phần đủ trang thiết bị; tuyệt đối không tuyển những người không đủ tiêu chuẩn (đặc biệt là tiêu chuẩn chính trị, đạo đức và có tiền án, tiền sự). Ưu tiên xét tuyển thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học, chuyên môn kỹ thuật.

Nội dung thi đua: Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, Quân đội giao cho. Tập trung vào các tiêu chí sau:

Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện tốt các bước tuyển quân theo Kế hoạch của Hội đồng NVQS tỉnh và hướng dẫn của Bộ CHQS tỉnh; củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục thực hiện Luật NVQS và các văn bản quy phạm pháp luật. Làm tốt chính sách hậu phương quân đội; Thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý thực lực công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; Thực hiện tốt công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; Thực hiện tốt quy trình xét duyệt, bình nghị và quy chế dân chủ ở cơ sở; Kết quả chất lượng công tác tuyển quân.

Đối tượng thi đua là: Nhân dân, cán bộ và các địa phương trong tỉnh. Thời gian thi đua đến ngày 30/10/2019.

Hải Nhu
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18499091