Truy cập hiện tại

Đang có 44 khách và không thành viên đang online

Thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh An Giang

(TGAG)- Vừa qua ngày 9-11, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang có Quyết định thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh An Giang trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên môi trường tỉnh An Giang và các Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh An Giang (Văn phòng) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có con dấu, trụ sở và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng thực hiện theo Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính và Đề án số 1092/ĐA-STNMT của Sở Tài nguyên và Môi trường đã được phê duyệt tại Quyết định số 1650/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Văn phòng có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Văn phòng thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tổ chức gồm: Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Đăng ký và Cấp giấy chứng nhận; Phòng Thông tin - Lưu trữ; Phòng Kỹ thuật địa chính.

Các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, bao gồm: Văn phòng Đăng ký đất đai  Chi nhánh Long Xuyên; Châu Đốc; Tân Châu; An Phú; Châu Thành; Châu Phú; Chợ Mới; Phú Tân; Thoại Sơn; Tịnh Biên; Tri Tôn.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai là đơn vị hạch toán phụ thuộc; có con dấu riêng và được Nhà nước bố trí văn phòng, trang thiết bị làm việc theo quy định của pháp luật. Chi nhánh có Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc và các bộ phận chuyên môn.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Văn phòng Đăng ký đất đai và Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Cùng ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng  có Quyết định thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất và Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tin:  VĂN HẢI
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18096187