Truy cập hiện tại

Đang có 276 khách và không thành viên đang online

Long Xuyên: Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước

(TUAG)- Chiều ngày 05/7, Ban Chỉ đạo Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước thành phố Long Xuyên tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các băn bản hướng dẫn thi hành cho trên 100 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác bảo vệ bí mật Nhà nước của các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND phường, xã.
 

Trong 01 buổi tập huấn, các đại biểu được nghe các đồng chí đến từ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh An Giang triển khai Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tại đơn vị, địa phương; Quyết định số 69/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh An Giang ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Thông qua Hội nghị nhằm phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản, điểm mới của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo, cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm làm công tác bảo vệ bí mật Nhà nước của các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND phường, xã. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn thành phố Long Xuyên./.

Ngọc Diễm
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
28183518