Truy cập hiện tại

Đang có 394 khách và không thành viên đang online

Tri Tôn thực hiện công tác quy hoạch cán bộ

(TGAG)- Trong 3 ngày, từ 27 đến 29-3-2017, Huyện ủy Tri Tôn tiến hành các bước trong quy trình  thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. Có thể tóm tắt quy trình thực hiện gồm 4 bước: hội nghị Ban Thường vụ lần 1, hội nghị cán bộ chủ chốt, hội nghị Ban Chấp hành và hội nghị Ban Thường vụ lần 2 để hoàn chỉnh danh sách trình cấp tỉnh phê duyệt.

Tại hội nghị cán bộ chủ chốt huyện, Ban thường vụ Huyện ủy giới thiệu danh sách quy hoạch Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 119 đồng chí, trong đó cơ cấu trẻ 19,32%, nữ 29,41%, dân tộc thiểu số 16,81%; danh sách quy hoạch Ban Thường vụ gồm 30 đồng chí, trong đó trẻ 20%, nữ 20%, dân tộc thiểu số 10%. Cán bộ được đưa vào quy hoạch phải đảm bảo về tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực, đáp ứng tốt với chức trách quy hoạch khi được bố trí, sắp xếp.

Về quy hoạch cán bộ chủ chốt, căn cứ theo Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW, ngày 05-11-2012 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 04-HD/TU, ngày 23-4-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về “công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý”. Ban Thường vụ Huyện ủy trình hội nghị quy hoạch các chức danh chủ chốt mỗi chức danh quy hoạch từ 3 đến 4 người, một người không được quy hoạch quá 3 chức danh. Về cơ cấu đề xuất trẻ không dưới 15%, nữ không dưới 20%, cán bộ dân tộc thiểu số phù hợp với cơ cấu dân tộc của huyện. Kết quả lấy phiếu qua 3 lần: hội nghị cán bộ chủ chốt, hội nghị Ban Chấp hành, hội nghị Ban Thường vụ đều đạt theo yêu cầu về số lượng quy hoạch, cơ cấu trẻ, nữ, dân tộc thiểu số theo dự kiến đề ra./.

Trần Văn Hợp
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17535082