Truy cập hiện tại

Đang có 16 khách và không thành viên đang online

Một số kết quả chủ yếu của công tác tổ chức cán bộ năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

(TGAG)- Năm 2016, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp đã tham mưu lãnh đạo sắp xếp tổ chức, phân công, bố trí cán bộ và thực hiện chính sách cán bộ sau Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh; tham gia biên soạn chuyên đề, chương trình hành động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Triển khai chuyên đề: Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tham mưu việc chuẩn bị, triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bầu cử, nhất là công tác nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; giới thiệu nhân sự các chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; nhân sự ứng cử các chức danh Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban và lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tham mưu triển khai Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 108 của Chính phủ, đồng thời Tỉnh ủy cụ thể hóa bằng việc ban hành Kế hoạch số 07-KH/TU ngày 20/6/2016 về xây dựng Đề án đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh; tất cả các cấp ủy cấp huyện và các cơ quan khối đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh đã xây dựng và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021 theo quy định.

Tham gia góp ý các Dự thảo văn bản của Trung ương như: (1) Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng của Ban Bí thư khóa XII; (2) Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn; (3) Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Ngoài nước với các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; (4) Đề án bổ sung, sửa đổi Quy định 51 của Ban Bí thư về nhiệm vụ và quan hệ công tác của Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy.

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp các ngành và điều chỉnh, bổ sung hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh chủ chốt tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nhìn chung, công tác đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý được thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy định, quy trình, đảm bảo phát huy dân chủ, mở rộng đối tượng tham gia lấy ý kiến; có sự phối hợp tốt giữa cấp ủy, chính quyền, đặc biệt phát huy tốt vai trò người đứng đầu, việc phối hợp giữa địa phương và ngành dọc trong việc hiệp y về công tác cán bộ cũng dần đi vào nền nếp, có sự thống nhất cao trước khi quyết định.

Đa số cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển và giới thiệu ứng cử đều được tín nhiệm cao, có phẩm chất chính trị, đạo đức, phát huy năng lực, sở trường công tác, lãnh đạo, điều hành thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; việc thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ của địa phương, đơn vị cũng góp phần vào sự thành công trong công tác cán bộ, hầu hết cán bộ trước khi được đề bạt, bổ nhiệm và giới thiệu ứng cử đều có trong danh sách quy hoạch tại cơ quan, đơn vị hoặc quy hoạch chức danh tương đương được cấp có thẩm quyền xác nhận.

Cán bộ nữ, cán bộ trẻ được chú trọng, nhiều cán bộ trẻ được bầu cử hoặc bổ nhiệm đã đảm đương tốt công việc và giữ vị trí cao hơn, được quy hoạch dài hạn cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Hầu hết cán bộ được bố trí vào vị trí lãnh đạo đều có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, một số trên đại học; đối với cấp huyện đa số cán bộ kinh qua thực tiễn ở cơ sở.

Năm 2017 Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1- Triển khai thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/BTCTW, ngày 12/9/2016 của Ban Tổ chức Trung ương “Xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội” đến các huyện, thị, thành ủy và các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

2- Xúc tiến việc triển khai thực hiện, xây dựng quy hoạch cán bộ các cấp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

3- Tổ chức hội nghị tổng kết Kế hoạch số 11-KH/TU, ngày 05/5/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VIII “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

4- Phối hợp xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa Nghị quyết 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch số 04-KH/TW của Bộ Chính trị về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

5- Tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; về phát triển đảng viên ở địa bàn dân cư và nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ ấp, khóm.

6- Thực hiện tốt Quy chế phối hợp với các ngành liên quan về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là nắm tình hình về chính trị hiện nay; tiếp tục thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về chính sách quản lý, sử dụng đối với cán bộ, đảng viên có vấn đề về lịch sử chính trị; thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ phục vụ công tác cán bộ, phát triển đảng viên.

THÁI MINH HIỂN
Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18478831