Truy cập hiện tại

Đang có 165 khách và không thành viên đang online

Giải pháp chủ yếu nâng chất đội ngũ cán bộ

(TGAG)- Nhận thức tầm quan trọng của việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ giải pháp, mang lại chuyển biến và kết quả tích cực.

Đã tổ chức quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chủ trương, chính sách về cán bộ; các quy định, quy trình, hướng dẫn về công tác cán bộ đến các cấp ủy và cán bộ đảng viên trong Đảng bộ. Từ đó tạo chuyển biến tích cực nhận thức về vai trò, vị trí của công tác cán bộ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời gian qua.

Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa thành nhiều Đề án, chương trình hành động, kế hoạch, quy định, quy trình, để thực hiện các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về công tác cán bộ sát hợp với thực tế của địa phương. Trong đó Nghị quyết số 09, ngày 12/02/1997 của Tỉnh ủy để thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII); cùng với Đề án số 01 và 02 của Tỉnh ủy “về nâng chất lượng đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn”; “về tạo nguồn và quy hoạch dài hạn cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý” tạo ra sức bật mới trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ.

Đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong tỉnh hiện nay đủ về số lượng, đạt tiêu chuẩn trình độ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ hiện tại và chuẩn bị được nguồn cán bộ kế thừa cho các giai đoạn tiếp theo.

Công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện nề nếp theo đúng quy định, khắc phục tình trạng bị đọng, lúng túng. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, cấp cơ sở có 11.922 lượt cán bộ được quy hoạch cấp ủy viên; cấp huyện và tương đương có 2.063 lượt cán bộ được quy hoạch cấp ủy viên; quy hoạch Tỉnh ủy viên có 178 đồng chí, trong đó cán bộ trẻ chiếm 40%, cán bộ nữ chiếm 20%.

Gắn với quy hoạch cán bộ, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ được các cấp ủy đảng đặc biệt quan tâm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao Trường Chính trị Tôn Đức Thắng phối hợp các Ban Đảng tỉnh xây dựng chương trình và tổ chức các lớp bồi dưỡng chức danh lãnh đạo Đảng, chính quyền cấp cơ sở phù hợp.

Ban Điều hành thực hiện Đề án 01 của Tỉnh ủy đã phối hợp Trường Đại học An Giang hoàn thành 2 lớp bồi dưỡng Anh ngữ theo chương trình quốc tế cho 80 cán bộ trẻ thuộc diện quy hoạch dài hạn của tỉnh. 

Hiện toàn tỉnh có trên 1.000 cán bộ, công chức, viên chức có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ; trên 460 công chức, viên chức trong lĩnh vực y tế có trình độ chuyên khoa I và II. Đội ngũ cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện đều đạt chuẩn về chuyên môn. Đối với cấp xã, phường, thị trấn tỷ lệ đạt chuẩn đối với cán bộ là 87%, đối với công chức là 95%, một ít cán bộ cấp xã có trình độ thạc sỹ, một ít trưởng ấp, khóm có trình độ đại học. 

Tuy đạt thành quả quan trọng, nhưng so với yêu cầu, việc xây dựng và nâng chất đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong tỉnh còn những hạn chế đó là: còn thiếu cán bộ lãnh đạo giỏi về kinh tế, quản lý hành chính, khoa học kỹ thuật, pháp luật; một bộ phận cán bộ chưa tích lũy được kinh nghiệm, kỹ năng lãnh đạo quản lý. Tuyển dụng, bố trí cán bộ chưa thật sự thu hút, phát huy nguồn nhân lực, tài năng qua đào tạo; một số trường hợp bố trí chưa đúng ngành nghề đào tạo. Tạo nguồn và quy hoạch cán bộ trẻ, cán bộ nữ rất tích cực, nhưng kết quả được bầu vào Ban Chấp hành đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 chưa đạt tỷ lệ quy định. Công tác tổ chức cán bộ ở một số mặt còn hạn chế, chưa đáp ứng kịp yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Việc quản lý, đánh giá cán bộ ở một số nơi thiếu sâu sát và chưa đúng thực chất, có khi còn nể nang, dễ dãi.

Để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn tới, cần tập trung thực hiện các giải pháp chủ yếu như sau:

Tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, nghị quyết của Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đặc biệt là những nội dung mới, làm cho các cấp ủy, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nhận thức thật sâu sắc vai trò “then chốt của then chốt” của công tác cán bộ trong lĩnh vực xây dựng Đảng. 

Triển khai tổ chức thực hiện tốt các quy định về tiêu chí chức danh, xây dựng danh mục vị trí việc làm và cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức để làm cơ sở cho việc sắp xếp bộ máy, tuyển dụng người có tài năng vào bộ máy. Thực hiện Đề án của Bộ Chính trị về thí điểm đổi mới cách tuyển chọn thông qua thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng.  

Tiếp tục cụ thể hóa, tổ chức thực hiện sâu rộng, đầy đủ các nội dung, chương trình theo Đề án 01 của Tỉnh ủy, làm tốt việc xét chọn đối tượng nguồn cán bộ trẻ, có triển vọng phát triển để đưa vào quy hoạch dài hạn; nâng chất lượng và hiệu quả đào tạo, tích cực rèn luyện, thử thách trong thực tiễn để tiến bộ nhanh cả về nhận thức chính trị, chuyên môn và kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

Đẩy mạnh thực hiện theo chiều sâu giai đoạn 2 của Đề án 02 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn; trên cơ sở vừa nâng cao trình độ, đảm bảo việc chuẩn hóa đi đôi với nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động thực tiễn, nhất là các chức danh chủ chốt và cán bộ trẻ, cán bộ nữ ở cấp xã.

Chăm lo tốt hơn việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ gắn với các đề án, chương trình công tác trọng tâm ở địa phương, kể cả cán bộ đương chức và cán bộ quy hoạch. Tăng cường công tác luân chuyển cán bộ.

Tiếp tục rà soát, đề xuất về điều chỉnh, bổ sung các chính sách cán bộ nhằm thu hút được nhiều người có tâm, có tài, có đức vào các tổ chức trong hệ thống chính trị để làm nhân tố khuyến khích sự phấn đấu, cống hiến nhiều hơn cho Đảng, đất nước và địa phương.

BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16031895