Truy cập hiện tại

Đang có 219 khách và không thành viên đang online

An Phú chú trọng công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

(TUAG)- Đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên là công việc quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, công tác đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, đảng viên và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện năm 2021 đã đạt được những kết quả tích cực.


Nhiều năm qua, Huyện ủy luôn bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Nhìn chung, các cấp ủy đảng trong huyện đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung theo quy định, hướng dẫn của Trung ương và của Ban Thường vụ Huyện ủy. Đối với tổ chức đảng trực thuộc cơ sở, ban thường vụ đảng ủy cơ sở phân công cấp ủy viên tham dự kiểm điểm, đánh giá, xếp loại ở các chi bộ trực thuộc để hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đảm bảo việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức và cá nhân chặt chẽ, đúng quy định. Đối với tổ chức cơ sở đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, chuyên viên các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy dự hội nghị kiểm điểm; theo dõi thẩm định kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý đảm bảo yêu cầu. Hầu hết đơn vị tổ chức hội nghị kiểm điểm thời gian từ 0,5 đến 1 ngày. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên đã dựa trên kết quả kiểm điểm tập thể và cá nhân, chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và coi trọng ý kiến tham gia góp ý của các tổ chức chính trị - xã hội, ý kiến nhận xét đảng viên của cấp ủy nơi cư trú. Một số địa phương đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, khuyết điểm, đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ phù hợp với thực tế của từng đồng chí trong ban thường vụ cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan.  

Kết quả, năm 2021, qua phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 12, chiếm 20,69 % (so với tổng số). Trong đó: Trong sạch vững mạnh tiêu biểu 12, chiếm 100%; hoàn thành tốt nhiệm vụ 46, chiếm 79,31%; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 700, chiếm 17,99%; hoàn thành tốt nhiệm vụ 2.989, chiếm 76,82%; hoàn thành nhiệm vụ 190, chiếm 4,88%. Đảng bộ huyện không có tổ chức đảng xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. Thông qua kết quả phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2021 đã giúp các cấp ủy đề ra các biện pháp, giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên còn một số hạn chế, như: nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về mục đích, ý nghĩa của công tác đánh giá, xếp loại chất lượng chưa đồng đều. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng một số nơi chưa phản ảnh đúng thực chất. Việc tổng hợp báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên về cấp ủy cấp trên còn chậm so với quy định; một số báo cáo còn đơn giản, chưa làm rõ những yếu tố tạo nên thành quả trong công tác xây dựng tổ chức đảng, chưa chỉ ra được nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm để khắc phục...

Để phát huy tốt các kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế tồn tại trên, trong thời gian tới địa phương sẽ quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung: Cấp ủy các cấp cần tiếp tục quán triệt để nâng cao nhận thức cho các tổ chức đảng và đảng viên về mục đích, ý nghĩa của công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên; tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và thẩm định chặt chẽ việc thực hiện bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, đúng thực chất trong tổ chức thực hiện. Tiếp tục thực hiện chế độ sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình để phòng, chống có hiệu quả các biểu hiện suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, kết hợp thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Các cấp ủy quan tâm nhiều hơn việc củng cố các tổ chức đảng trực thuộc còn hạn chế; giúp đỡ, giáo dục đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; xây dựng kế hoạch, lộ trình khắc phục, sửa chữa các hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình, thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu tổ chức đảng, lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc kiểm tra, uốn nắn, phát hiện, xử lý những vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên; kịp thời biểu dương, khen thưởng tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.  Đồng thời, chỉ đạo mỗi cán bộ, đảng viên phải có cam kết bằng văn bản với chi bộ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa; chú trọng phát huy có hiệu quả vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với tổ chức đảng, đảng viên, để làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2022.

Cùng với đó, để công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở đảng nghiêm túc, đúng quy định, đáp ứng được yêu cầu đề ra, trong năm 2022 và những năm tiếp theo, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy các cấp cần bám sát, nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; có nhận thức đúng đắn, đầy đủ tầm quan trọng và tác dụng tích cực về tính chiến đấu của Đảng đối với việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2022 và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Huỳnh Như
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
34168034