Truy cập hiện tại

Đang có 84 khách và không thành viên đang online

Ban Tuyên giáo Thoại Sơn tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 12 năm 2018

(TGAG)- Sáng ngày 06-12-2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thoại Sơn tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 12 năm 2018. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy chủ trì.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe các đồng chí báo cáo viên thông tin: Tình hình triển khai công tác phòng, chống thiên tai trong thời gian qua và những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của tỉnh; Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Tình hình biển Đông thời gian gần đây và công tác đối ngoại đa phương của nước ta.


Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới các báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục tập trung tuyên truyền việc triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII); tiếp tục tuyên truyền việc đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ. Tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta; kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV; Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; Kỳ họp lần thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh...

Tuyên truyền về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019... Các chương trình trọng điểm của tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Đề án phát triển du lịch; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Đề án phát triển nguồn nhân lực;...  

Tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân không ngừng học tập, tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, tích cực đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với việc thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh…

Thúy Vân
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18096290