Truy cập hiện tại

Đang có 199 khách và không thành viên đang online

Công tác Tuyên giáo góp phần ổn định tình hình tư tưởng, an ninh chính trị của đất nước

Sáng 3/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.


Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông báo cáo tại Hội nghị

Trình bày báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: 6 tháng đầu năm 2017, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp uỷ Đảng, đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần trực tiếp và có hiệu quả vào thành tựu chung của đất nước trong 6 tháng đầu năm 2017. Ngành Tuyên giáo đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả thiết thực nhiều nhiệm vụ quan trọng, khó, phức tạp do thực tiễn đặt ra; triển khai thực hiện các đề án, đề tài bảo đảm yêu cầu về nội dung, chất lượng và tiến độ.

Trong đó, về công tác tham mưu đã tích cực xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là 4 đề án liên quan đến triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng, một số đề án phục vụ chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017; hoàn thành đề án “Hướng dẫn tổ chức diễn đàn để trao đổi, đối thoại về nhận thức, quan điểm còn khác nhau liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”, đề án “Nâng cao nhận thức, đổi mới nội dung học tập, nghiên cứu và vận dụng phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong toàn Đảng”; đề án “Báo cáo rà soát văn bản chỉ đạo định hướng của Đảng và Nhà nước về báo chí, xuất bản”.

Đồng thời, Ban Tuyên giáo Trung ương và hệ thống tuyên giáo các cấp đã nghiêm túc, chủ động, tích cực thực hiện Kế hoạch số 04-KH/TW của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); biên soạn các tài liệu, chuyên đề phục vụ học tập, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị làm cơ sở cho hệ thống tuyên giáo các cấp tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chú trọng phối hợp với các cơ quan, tổ chức đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), như: Tổ chức giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý”.

Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo các cơ quan báo chí bám sát thực tiễn phản ánh nhiều mặt của đời sống xã hội, đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, ngăn chặn sự suy thoái đạo đức, lối sống, đồng thời định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội trước những vấn đề có tính nhạy cảm chính trị, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng…

Điểm mới của công tác tuyên giáo so với 6 tháng đầu năm 2016 là Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động hơn trong việc nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, định hướng thông tin, tuyên truyền, nhất là với những vấn đề, sự kiện lớn, những tình huống phát sinh mới, những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm. Phối hợp chặt chẽ với ban, bộ, ngành Trung ương chỉ đạo, định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền, báo chí một cách mạnh mẽ, quyết liệt, nhất quán, tạo sự nhất trí cao trong Đảng, đồng thuận trong xã hội để thúc đẩy việc đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Tại Hội nghị, các ý kiến tham luận đều đánh giá công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2017 đã có những chuyển biến mới và đạt được nhiều quả tích cực, tuy nhiên các ý kiến cũng thẳng thắn nhìn nhận, việc tuyên truyền về các điển hình trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 vẫn chưa được thường xuyên; công tác dự báo, nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội chưa kịp thời, chưa chủ động trước nhiều vấn đề bức thiết của thực tiễn đặt ra với công tác tuyên giáo, chủ yếu theo nhiệm vụ đột xuất của Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoặc khi xảy ra những vụ việc phát sinh mới. Chỉ đạo, định hướng thông tin trong một số tình huống còn chậm và lúng túng. Công tác lãnh đạo, phối hợp trong chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản, văn hóa, văn học, nghệ thuật còn một số mặt hạn chế, còn để xảy ra những tình huống yếu kém trong quản lý nhà nước về vấn đề văn hóa…

Để triển khai hiệu quả công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2017 và khắc phục những hạn chế còn tồn tại thời gian qua, Hội nghị đã thảo luận, phân tích và xác định 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2017 như: Bám sát tình hình trong nước và quốc tế để chỉ đạo, định hướng tuyên truyền đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương đơn vị triển khai thực hiện học tập chuyên đề năm 2017 và đẩy mạnh tuyên truyền các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các hội nghị giao ban, hội thảo, tọa đàm, khảo sát bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Xây dựng các quy định phù hợp để đổi mới, nâng cao hiệu quả việc kiểm tra, đánh giá, tổng kết, biểu dương, khen thưởng công tác tuyên giáo năm 2017 bảo đảm kịp thời, chính xác, khách quan.

Đồng thời, nắm bắt kịp thời tình hình dư luận xã hội; đấu tranh có hiệu quả chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; nghiên cứu các giải pháp, các hình thức để chủ động trong đấu tranh phản bác những thông tin xấu độc trên internet, luận điệu xuyên tạc, làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; phòng, chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã biểu dương những nỗ lực của các vụ, đơn vị Ban Tuyên giáo Trung ương trong 6 tháng đầu năm 2017. Đồng thời nhấn mạnh, trong 6 tháng đầu năm Ban Tuyên giáo Trung ương và Ngành Tuyên giáo đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn, góp phần ổn định tình hình tư tưởng, an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân yên tâm, phấn khởi, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.


Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã ghi nhận trong công tác tham mưu, xây dựng các Đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư được Ban Tuyên giáo Trung ương đảm bảo về yêu cầu tiến độ và chất lượng được nâng lên; việc chủ động nắm bắt tình hình và định hướng tuyên truyền dư luận những vần nóng, vụ việc phức tạp được dư luận quan tâm đã chỉ đạo, giải quyết tương đối tốt, đề ra các biện pháp xử lý phù hợp, góp phần ổn định chính trị.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng ghi nhận, các hoạt động tuyên giáo ngày càng được đổi mới trong tất cả các khâu, đáng chú ý là các vấn đề nghiên cứu lý luận đã được chú ý hơn; việc tổ chức các hội nghị được điều chỉnh theo hướng mới hơn; công tác phối hợp giữa các vụ, đơn vị đã có tín hiệu mới. Đặc biệt, cán bộ tuyên giáo đã nỗ lực cố gắng, tìm tòi từng bước nâng cao chất lượng công việc tốt hơn...

Biểu dương những kết quả đó, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cũng lưu ý một số nội dung cần cố gắng hơn trong thời gian tới. Đó là, cần tăng cường hơn nữa tính nhạy bén chính trị, khả năng nắm bắt thực tiễn, nâng cao chất lượng tham mưu, chủ động trong chỉ đạo, định hướng tuyên truyền. Bản thân mỗi cán bộ tuyên giáo cần cố gắng, nỗ lực học tập, nâng cao kiến thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc tổ chức lực lượng và liên kết lực lượng làm công tác tuyên giáo; phải nhanh nhạy hơn trong dự báo tình hình; phải cập nhật công nghệ thông tin phục vụ cho công việc của mình; kiên quyết đeo bám theo đuổi đến cùng các vấn đề đặt ra.

Nhấn mạnh đến nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tiếp tục triển khai thực hiện, hoàn thành các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trước hết là nội dung báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các đề án phục vụ triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII) của Đảng tới đây; bám sát tình hình trong nước và quốc tế, cũng như chủ động dự báo tình hình trong nước và quốc tế, nắm sát và dự báo được những sự kiện quan trọng, những vấn đề quan trọng, hội nghị quan trọng, quyết định quan trọng và những vấn đề dư luận sẽ quan tâm để định hướng, tuyên truyền, theo hướng vừa chủ động kịp thời, vừa nhanh, vừa chính xác, chú ý trên các phương diện tuyên truyền như tuyên truyền miệng, báo cáo viên, trên các tạp chí và báo của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng thời, rà soát và đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư một số giải pháp liên quan tới việc nâng cao nhận thức, yêu cầu học tập và nghiên cứu đổi mới, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, liên quan đến vấn đề báo chí, để thực hiện hiệu quả hơn. Đồng thời, nâng cao chất lượng nội dung, phương pháp công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương theo hướng phối hợp giữa các vụ đơn vị thật tốt kết hợp với việc nâng cao và áp dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn. Ngoài ra, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đào tạo cán bộ trong Ban Tuyên giáo Trung ương và trong ngành Tuyên giáo thời gian tới…/.
Phạm Cường (Nguồn ĐCSVN)
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
23274534