Truy cập hiện tại

Đang có 125 khách và không thành viên đang online

Mô hình tuyên truyền nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho người cao tuổi trên địa bàn huyện An Phú

(TGAG)- Trong việc triển khai thực hiện một cách toàn diện các nhiệm vụ công tác Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Huyện ủy An Phú luôn quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền nói chung, tuyên truyền miệng nói riêng, nhờ đó đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo được sự thống nhất trong nội bộ, sự đồng thuận trong nhân dân trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện được triển khai với nhiều phương pháp sao cho phù hợp đối với từng đối tượng. Trong phạm vi bài viết này chúng tôi chỉ xin trình bày việc Đẩy mạnh công tác  tuyên truyền chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) ra dân bằng việc tổ chức mô hình “Hội nghị tuyên truyền chuyên đề những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho người cao tuổi ở các ấp trên địa bàn huyện An Phú.

Phát huy những thành quả to lớn trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, đồng thời xác định mục đích, yêu cầu của Chỉ thị 05-CT/TW tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cao hơn, phạm vi rộng, sâu hơn; Ban Tuyên giáo Huyện ủy An Phú tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành thật tốt công tác triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện trong hệ thống chính trị và trong các tầng lớp nhân dân.

Song song với việc triển khai quán triệt trong nội bộ, Ban Tuyên giáo Huyện ủy An Phú nghiên cứu, tìm biện pháp nhằm đẩy mạnh việc  tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW một cách rộng rãi ra các tầng lớp nhân dân, để không chỉ trong nội bộ mà cả xã hội tiếp tục quan tâm học tập và làm theo Bác. Từ đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy An Phú đã xin ý kiến và được Ban Thường vụ Huyện ủy đồng ý cho mở các Hội nghị tuyên truyền chuyên đề ra dân. Theo đó, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền nói chung, tuyên truyền miệng nói riêng đến các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW thông qua hệ thống thông tin đại chúng như: Đài truyền thanh, đội phóng thanh lưu động, Pano, áp-phích; qua công tác tuyên truyền của Mặt trận, đoàn thể từ những nội dung tiếp thu tại hội nghị Báo cáo viên – tuyên truyền viên hàng tháng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy An Phú còn tổ chức các hội nghị tuyên truyền chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho người cao tuổi ở tất cả các ấp trong toàn huyện, nhằm mục tiêu giúp cho người cao tuổi nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên trong đời sống và sinh hoạt của mỗi người dân trên địa bàn huyện, hình thành lối sống trong sáng, giản dị, trung thực, nhân ái, vị tha, yêu thương con người, sống có nghĩa có tình;  tạo nên sự lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xã hội, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong đời sống xã hội.Huyện đã thực hiện 58 hội nghị chuyên đề tại các ấp, có 4.058 người cao tuổi tham dự. Nhìn chung, bà con rất quan tâm, tâm đắc về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác, hoan nghênh việc mở các hội nghị tuyên truyền như vậy.

Vấn đề đặt ra là vì sao lại mở Hội nghị tuyên truyền chuyên đề và chọn đối tượng là người cao tuổi?

Ban Tuyên giáo Huyện ủy thấy rằng bên cạnh việc tuyên truyền ra dân như cách chúng ta đã và đang làm hiện nay thì cũng cần tổ chức thêm một hình thức mới là tuyên truyền chuyên đề. Tuyên truyền chuyên đề có điều kiện đi sâu vào nội dung cần tuyên truyền, làm cho người nghe hiểu sâu hơn, rõ hơn vấn đề muốn tuyên truyền. Đặc biệt trong tình hình hiện nay, việc tuyên truyền chuyên đề trong nhân dân như cách làm này là thật sự cần thiết.

Việc chọn đối tượng trong nhân dân là người cao tuổi để tổ chức Hội nghị tuyên truyền chuyên đề vì thấy rằng khi người cao tuổi hiểu được nội dung cần tuyên truyền thì nội dung đó sẽ được lan tỏa rất rộng và rất sâu ra những người thân và cộng đồng, và như thế nội dung cần tuyên truyền sẽ đến được rất nhiều người.

Để tổ chức thành công Hội nghị tuyên truyền chuyên đề, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã có kế hoạch cụ thể như sau:

Trước tiên là chuẩn bị biên soạn đề cương. Ban Tuyên giáo Huyện ủy phân công người biên soạn, sau đó mở cuộc họp đóng góp ý kiến hoàn chỉnh nội dung, với yêu cầu phù hợp với việc triển khai cho đối tượng người cao tuổi, dễ hiểu, dễ nhớ, với thời lượng phù hợp, thực tế cho thấy thời gian thích hợp cho một cuộc tuyên truyền đối với người cao tuổi là từ 90 phút đến 120 phút.

Bên cạnh đó là tiến hành soạn thảo kế hoạch và triển khai cho đảng ủy các xã, thị trấn. Trong kế hoạch có lưu ý việc chuẩn bị hội trường, âm thanh ở từng ấp, hội trường bảo đảm có sức chứa 70-80 người và ở các ấp thường mượn hội trường của các trường học hoặc ở Đình (nếu có). Đối với những ấp có trụ sở Ủy ban nhân dân xã thì chọn hội trường của xã, những hội trường này có sức chứa từ 100 người trở lên. Một công việc cũng không kém phần quan trọng là việc tổ chức đi mời bà con đến tham dự, Ban Tuyên giáo Huyện ủy yêu cầu đảng ủy xã, thị trấn chỉ đạo Mặt trận, đoàn thể xã kết hợp với Ban nhân dân ấp và Mặt trận, đoàn thể ấp, trong đó có Hội người cao tuổi, Hội cựu chiến binh làm nòng cốt đi đến tận nhà có người cao tuổi để mời, nói rõ nội dung và thuyết phục để bà con đến tham dự. Do vậy, mỗi lần được mời bà con đến dự rất đông, có nhiều cụ đã ngoài 70, 80 tuổi cũng được con, cháu đưa đến dự. Cách làm này tuy đơn giản nhưng lại rất quan trọng, góp phần quyết định thành công cho việc tổ chức hội nghị tuyên truyền chuyên đề vì vậy đã được các xã, thị trấn rất quan tâm. Mỗi người đến dự đều được Ban nhân dân ấp mời nước uống (kinh phí do huyện hỗ trợ, mỗi ấp 300.000 đồng).

Song song với việc triển khai kế hoạch, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chọn và phân công đội ngũ báo cáo viên của Huyện ủy chịu trách nhiệm triển khai ở tất cả 58 ấp trong toàn huyện. Các báo cáo viên được sinh hoạt kỹ về nội dung để chuẩn bị báo cáo, trong đó ngoài việc lưu ý các nội dung trọng tâm còn đặc biệt nhấn mạnh phần kết luận những việc làm cụ thể của nhân dân sau khi tiếp thu nội dung chuyên đề. Phần kết luận này là những việc mà bà con cần làm, khuyến khích mọi người cùng làm là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, đồng thời đưa việc làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên và tự giác của mỗi người dân.

Có thể nói, việc tổ chức hội nghị tuyên truyền chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”cho nhân dân là người cao tuổi ở các ấp trên địa bàn huyện An Phú đã góp phần tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo trong huyện, từ đó đã xuất hiện rất nhiều tấm gương tiêu biểu của nhân dân với những việc làm hết sức có ý nghĩa ở từng địa phương.

Mô hình Hội nghị tuyên truyền chuyên đề cho người cao tuổi qua thực tế triển khai đã cho thấy hiệu quả rất đáng phấn khởi, được nhân dân đồng tình và yêu cầu thực hiện thường xuyên. Đây là sự tìm tòi, nghiên cứu nhằm tìm ra cách làm phù hợp, hiệu quả trong điều kiện công tác tuyên truyền miệng tuyên truyền ra dân gặp nhiều khó khăn, mô hình này mở ra một hướng đi mới trong việc thực hiện các biện pháp tuyên truyền ra dân nhằm đưa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội tích cực tham gia, hưởng ứng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

Lê Thanh Phương
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy An Phú
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17572613