Truy cập hiện tại

Đang có 45 khách và không thành viên đang online

Chủ thể của mọi sáng tạo!

(TGAG)- Con người là nguồn tài nguyên, của cải đích thực và quý giá nhất của mỗi quốc gia. Vì vậy, phát triển kinh tế - xã hội, xét cho cùng, phải vì con người; tạo môi trường thuận lợi để con người có cơ hội phát huy mọi năng lực sáng tạo, có cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc.

Bác Hồ chỉ dạy: “Trong bầu  trời không gì quý bằng nhân dân”. Người  thường nhắc nhở: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”; “Dễ mười lần không dân cũng chịu / Khó trăm lần dân liệu cũng xong”; “Gốc có vững cây mới bền /Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”. Căn dặn những việc cần làm sau khi kết thúc kháng chiến chống Mỹ, Bác viết trong Di chúc: “Đầu tiên là công việc đối với con người”.

Đảng ta, suốt mọi thời kỳ cách mạng, luôn nhận thức rõ vai trò đặc biệt quan trọng của nhân tố con người. Bước vào đổi mới, Đảng tiếp tục nêu cao quan điểm: “… tôn trọng con người, phát huy sức sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân, hướng sự sáng tạo đó vào sự nghiệp xây dựng xã hội mới”.

Trong hoạch định chủ trương, chính sách, Đảng luôn coi: “Con người là trung tâm của chiến lược phát triển, đồng thời là chủ thể phát triển”; “Con người là vốn quý nhất, chăm lo hạnh phúc con người là mục tiêu phấn đấu cao nhất của chế độ ta”. Mọi đảng viên và cán bộ: “cần phải hiểu sâu sắc những giá trị lớn lao và ý nghĩa quyết định của nhân tố con người”.

Hiện nay, để hoàn thành tốt mục tiêu đẫy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đảng xác định phải: “Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao”. Coi đó là một trong ba khâu đột phá chiến lược. Từ đó, cần: “… phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển”.

Gần đây nhất, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (1-2016) xác định một nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt nhiệm kỳ là: “Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh”.

Đại hội còn khẳng định: Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện phải trở thành một mục tiêu của chiến lược phát triển. Đúc kết và xây dựng hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; tạo môi trường và điều kiện để phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật.

Muốn vậy, phải thật sự coi: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Phát triển giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục chủ yếu từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Phát triển giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với tiến bộ khoa học - công nghệ, yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và thị trường lao động. Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho đất nước, cho từng ngành, từng lĩnh vực trong quá trình hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân.

Phát huy nhân tố con người, xây dựng con người phải gắn chặt với xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đầu tiên là xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa lành mạnh trong hệ thống chính trị, trong mỗi địa phương, trong từng cộng đồng làng, bản, khu phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu công nghiệp và mỗi gia đình…

Gắn kết chặt chẽ chính sách kinh tế với chính sách xã hội, phát triển kinh tế với nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, bảo đảm để nhân dân được hưởng thụ ngày một tốt hơn thành quả của công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Mọi người dân đều có cơ hội và điều kiện phát triển toàn diện.

Dân chủ phải được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bảo đảm để nhân dân tham gia ở tất cả các khâu của quá trình đưa ra những quyết định liên quan đến lợi ích, cuộc sống của nhân dân, từ nêu sáng kiến, tham gia thảo luận, tranh luận đến giám sát quá trình thực hiện.

Phải xuất phát từ tinh thần nhân văn sâu sắc, nhằm phát triển con người toàn diện, xây dựng một xã hội công bằng, nhân ái, thiết lập quan hệ thật sự tốt đẹp và tiến bộ giữa con người với con người trong sản xuất và trong đời sống, để từ đó làm tăng gấp bội hiệu quả kinh tế và xã hội. Con người phát triển cao về trí tuệ, cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức là động lực của sự nghiệp xây dựng xã hội mới, đồng thời là mục tiêu của chủ nghĩa xã hội.

Con người bao giờ cũng là chủ thể của mọi sáng tạo./.
      
TRUNG THÀNH
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17151467